Påverkan i leverantörsledet

I Spendrups leverantörskedja finns en mängd aktörer, samarbetspartners och leverantörer som vi är beroende av för att driva verksamheten framåt. Som en stor aktör i dryckesbranschen har vi möjlighet att utöva inflytande i vår leverantörskedja, och detta gäller förstås även för vårt hållbarhetsarbete.

Spendrups har en komplex och världsomspännande leverantörskedja, särskilt när man ser både till Spendrups Bryggeri och vårt dotterbolag Spring Wine & Spirits. Om hållbarheten inte uppehålls i våra leverantörsled innebär det en risk för bristande arbetsförhållanden, bristande miljöansvar och brott mot mänskliga rättigheter. Generellt sett gäller detta särskilt i länder där hållbarhetsmognaden är låg och under perioder då vinindustrin är under extra hårt tryck, exempelvis skördetid.

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att säkra våra leverantörskedjor. Att arbeta med de här frågorna är dessutom nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta verka på marknaden; Systembolaget ställer exempelvis krav på efterlevnad av BSCI i sina inköpsvillkor. BSCI (The Business Social Compliance Initiative) är ett branschdrivet initiativ för företag som är engagerade i att förbättra arbetsförhållanden i fabriker och på lantbruk i hela världen.

Styrning

Spendrups affärsetiska kod ligger till grund för vårt arbete med hållbarhet i leverantörskedjan. Till den kommer vår inköpspolicy, våra riktlinjer för inköp, våra system för val och godkännande av leverantör samt våra leverantörsbedömningar. Spendrups Bryggerier är certifierat enligt FSCC22000 för livsmedelssäkerhet, vilket även det påverkar vårt arbete med leverantörerna.
Vi kräver att våra leverantörer ska agera enligt gällande lagstiftning i landet där de verkar samt att de följer FN:s Global Compact-principer. I dessa principer ingår bland annat att respektera FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s riktlinjer för rättigheter i arbetet. Vi förväntar oss även att våra leverantörer verkar för att deras affärspartners tar miljömässigt och socialt ansvar. I den leverantörsbedömning som Spendrups Bryggerier använder frågar vi exempelvis om leverantören har genomfört en systematisk bedömning av sin egen leverantörskedja för att säkerställa efterlevnad av internationella riktlinjer inom affärsetik och socialt ansvar. Svarar de nej blir affären inte av.

På bryggeriet

Spendrups vill arbeta med de bästa leverantörerna vad gäller både kvalitet och hållbarhet. I vår bryggeriverksamhet säkerställer vi detta genom att genomföra leverantörsbedömningar av prioriterade leverantörer vid inköps- och investeringsbeslut. Till gruppen prioriterade leverantörer hör bland annat bryggeriverksamhetens alla råvaruleverantörer, alla primärförpackningsleverantörer, leverantörer som har stor miljöpåverkan och leverantörer som verkar i riskländer. Vi accepterar inga samarbeten med aktörer där vi har anledning att misstänka att det förekommer allvarliga oegentligheter, exempelvis kränkningar av mänskliga rättigheter. Visar det sig att en leverantör brister i dessa frågor har vi rätt att säga upp vårt avtal med leverantören.

Vi intensifierar och systematiserar hela tiden arbetet med vår leverantörskedja för att stärka relationen med seriösa leverantörer. Under 2017 har vi exempelvis uppdaterat vår leverantörsbedömning med frågor om livsmedelsbedrägeri och skalskydd relaterat till livsmedelssäkerhet, detta för att möta den skärpta standard för livsmedelskvalitet som kommer i och med 2018 års uppdatering av vår FSCC22000-certifiering. Under 2018 kommer leverantörsbedömningen att uppdateras ytterligare med fokus på sociala frågor.

Vi genomför också leverantörsbesök i bryggeriverksamheten. Under 2017 har vi besökt 12 leverantörer. Val av leverantörer som vi besöker beror på flera olika faktorer – vi kan till exempel besöka en leverantör som vi har behövt reklamera produkter från eller leverantörer som helt enkelt är mycket viktiga för oss. Vårt främsta fokus under dessa besök är livsmedelssäkerhetsfokus, men vi kan även se till exempelvis arbetsmiljö och verksamhetens miljöarbete.

Merparten av leverantörerna till Spendrups Bryggeri kommer från länder inom EU där risken för missförhållanden i leverantörskedjan är relativt låg. Våra leverantörer av reklammaterial och textilier kommer dock från länder i Asien som generellt sett ses som mer riskabla på dessa områden, exempelvis Indien. Under 2017 har vi i samarbete med en leverantör av reklamtextil från Indien tagit fram en linje klimatkompenserade profilplagg av ekologisk och Fairtrade-märkt bomull. Läs mer om det här.

Vid utgången av 2017 hade Spendrups Bryggerier färdiggranskat och godkänt 91 procent av våra prioriterade leverantörer. Vår långsiktiga ambition är att granska och bedöma alla våra prioriterade leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. En orsak till att vi inte ligger på 100 procent i nuläget är främst att flera av våra leverantörer är mitt i granskningen och därmed inte räknas som granskade.

Andel hållbarhetsgranskade och godkända leverantörer

Prioriterade leverantörer

2017

2016

Livsmedelsråvaror

100 %

100 %

Inköpt färdigvara

83 %

87 %

Förpackningar

91 %

93 %

Transporter

88 %

87 %

Övriga insatsvaror och tjänster

88 %

80 %

Reklammaterial

94 %

87 %

Total andel bedömda leverantörer

89 %

88 %

Vid utgången av 2017 var 89 procent av våra prioriterade leverantörer granskade och godkända.

På Spring Wine & Spirits

På Spendrups dotterbolag Spring Wine & Spirits ställer vi höga krav när vi väljer vinproducenter. Vi arbetar med välrenommerade bolag och vi genomför alltid producentbesök innan vi inleder ett nytt samarbete med en producent. Dessa platsbesök är inte regelrätta revisioner, men vår representant träffar producenten och ser hur de jobbar på vineriet. Producenten måste också skriftligen acceptera att arbeta utifrån FN:s Global Compact-principer. 2017 hade 65 av totalt 78 vinproducenter skrivit under på detta. Känner vi någon osäkerhet kring producentens efterlevnad av FN:s Global Compact på våra platsbesök kan vi begära att få göra en revision på plats. Ingen fullskalig revision har genomförts under 2017.

För tillfället är vi i en omställningsfas på Spring Wine & Spirits, där vi arbetar för att möta ökade hållbarhetskrav som kommer dels från koncernledningen och dels från stora kunder som Systembolaget. Som del i det arbetet har vi under 2017 arbetat med att ta fram en leverantörsportal där vi ska samla alla våra leverantörer för mer systematisk granskning. Den nya portalen kommer att lanseras i första halvan av 2018 och kommer att medföra en mer genomgående kontroll av nya leverantörer. Systemet blir mycket likt den leverantörsbedömning som Spendrups Bryggerier använder sig av. En resurs kommer att tillsättas för att ansvara för arbetet med den nya portalen.

Systembolaget har under 2017 gjort revisioner av tre av våra risklandsproducenter. Vi har samarbetat både med Systembolaget och med producenterna under dessa processer, främst i framtagandet av handlingsplaner för producenterna.

För 2018 planerar vi att utbilda våra produktchefer i CSR och miljöfrågor, så att de är väl införstådda i kravställningen mot våra producenter.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.