fbpx

Vår framgång bygger på våra medarbetare. Därför strävar vi efter att skapa en glädjefull arbetsplats där alla känner sig välkomna.

För medarbetarnas bästa

Att ha kompetenta, engagerade och välmående medarbetare är mycket viktigt för oss på Spendrups. Våra medarbetare driver verksamheten framåt, och vi vill ge dem samma engagemang tillbaka.

Spendrups ska vara en trygg arbetsplats för våra medarbetare, en plats där de har möjlighet att utvecklas och stimuleras. Målet med vårt HR-arbete är att erbjuda våra medarbetare förutsättningarna att komma till sin rätt och prestera både enskilt och i grupp. Brister vi som arbetsgivare i vårt engagemang för medarbetarna kan de tappa motivation eller i värsta fall fara illa.

Medarbetarundersökningen

En grundsten i Spendrups HR-arbete är medarbetarundersökningen. Sedan 2016 genomförs medarbetarundersökningen årligen, innan dess genomfördes den vartannat år. Utifrån svaren i undersökningen tar vi fram värden för motivationsindex, ledarskapsindex, arbetsmiljöindex samt jämställdhets- och mångfaldsindex.
2018 var svarsfrekvensen på medarbetarundersökningen 80 procent, det vill säga något bättre än 2017. Vi utvecklar kontinuerligt arbetet med medarbetarundersökningen.

Våra värderingar

Spendrups värderingar beskriver det som är allra viktigast i våra initiativ, produkter och handlingar. Värderingarna guidar oss i vårt dagliga arbete och i de relationer vi bygger med kollegor, kunder och partners. Det är bara så vi blir det Spendrups vi vill vara.

 

Äkthet

• Vi respekterar varandra och varandras olikheter
• Vi samarbetar för goda relationer i och utanför företaget
• Vi kommunicerar tydligt och med god ton
• Vi känner ansvar och engagemang för våra arbetsuppgifter
• Vi säkerställer äkthet i våra produkter och leveranser

Stolthet

• Vi utmanar oss själva att bli ännu bättre både som individer, grupp och företag
• Vi är goda ambassadörer för Spendrups
• Vi entusiasmerar kollegor och personer i vår närhet
• Vi känner stolthet över det vi producerar och levererar
• Vi har förmåga att uppfylla ställda förväntningar på resultat

Nyskapande

• Vi har lust att undersöka och utforska nya områden
• Vi har viljan att experimentera, uppfinna
• Vi utmanar etablerade sanningar med företagets bästa för ögonen

Handlingskraft

• Vi driver projekt med genuint engagemang
• Vi tar initiativ och tillvaratar möjligheter som är av godo för företaget
• Vi arbetar mot verksamhetens gemensamma mål

Lika rättigheter, lika möjligheter

På Spendrups tror vi på styrkan i mångfald. Vårt löfte ”Välkommen in” handlar om att vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund, läggning, egenskaper och kompetenser. Att vara öppen och nyfiken har varit en viktig del av Spendrups framgång. Därför uppmuntrar vi olikhet och unikitet.

En arbetsplats där vissa medarbetare inte ges samma rättigheter och möjligheter som andra är en arbetsplats där medarbetare riskerar att inte komma till sin rätt eller att må dåligt. På Spendrups vill vi att alla våra medarbetare ska trivas och känna sig uppskattade. Därför bedriver vi ett arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier eller annan negativ särbehandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har en tydlig rutin för anmälan och utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Spendrups strävar efter att vår sammansättning av medarbetare ska spegla det samhälle vi lever och verkar i. Bland våra långsiktiga mål på området finns att vårt arbete med mångfald ska sticka ut och stärka vår attraktion.

Att verka för mångfald och lika rättigheter handlar förstås om att följa lagstiftningen på området och om att göra det vi anser är rätt. Men det är också ett sätt att skapa värde i eller av verksamheten. Kan vi inte attrahera och rekrytera personer från hela befolkningen riskerar vi att gå miste om viktig kompetens. Detsamma gäller om vi inte utnyttjar potentialen som finns i hela vår medarbetarkår.

Efter metoo

Under hösten 2017 tydliggjorde Spendrups vår nolltolerans mot sexuella trakasserier i samband med metoo-rörelsen. Vi stärkte då också systemen kring hur missförhållanden kan rapporteras på Spendrups, för utsatta och för observatörer. I vår Medarbetarundersökning 2018 följdes det här arbetet upp med frågan ”Vet du vart du ska vända dig om du blir utsatt för diskriminering?” 80 procent svarade ja, vilket kan jämföras med 76 procent för 2017. Spendrups verkar för jämställdhet mellan män och kvinnor såväl i lönesättning som i antal. Andelen kvinnor på Spendrups är drygt 28 procent, med stor variation mellan avdelningarna. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning på företagets alla avdelningar och på ledande positioner. För att uppnå detta kommer vi att lägga särskilt fokus på avdelningar med mer ojämn könsfördelning.

Jämställdhets- och mångfaldsindex

Könsfördelning (%)

Åldersfördelning, koncernen 2018 (%)

Åldersfördelning, ledningsgrupp 2018 (%)

Åldersfördelning, styrelse 2018 (%)

Aktiviteter inom mångfald och jämlikhet 2018
Under året har vi:

  • Uppdaterat vår affärsetiska kod genom att lyfta fram vårt interna löfte ”Välkommen in!” som handlar om öppenhet och mångfald samt skrivit om och utökat avsnittet om lika rättigheter och möjligheter.
  • Engagerat oss i frågan kring våldsbejakande extremism i Dalarna, vilket du kan läsa mer om här.
  • Sponsrat och deltagit i Ludvika Pride och Falu Pride, samt flaggat i Grängesberg och Stockholm vid Europride.
  • Mer aktivt rekryterat första generationens svenskar i Grängesberg.
  • Genomfört vår årliga lönekartläggning som jämför lönenivåerna för kvinnor och män.

Fördelning av personalstyrka

2018

2017

2016

Medelantal anställda

1043

1014

879

Geografisk fördelning

Stockholmsregionen

34%

33%

30%

Grängesberg

48%

47%

52%

Hällefors

7%

7%

8%

Övriga landet

11%

12%

10%

Yrkeskategorier

Kollektivanställda

54%

53%

51%

Tjänstemän

46%

47%

49%

Anställningsformer

Tillsvidareanställning

92%

93%

96%

Heltidsanställda

97%

97%

97%

Medarbetare som omfattas av kollektivavtalet

100%

100%

100%

Medarbetare som omfattas av kravet på årliga medarbetarsamtal

100%

100%

100%

Personlig utveckling på agendan

På Spendrups vill vi ha branschens mest nöjda medarbetare. Därför satsar vi på att främja våra medarbetares personliga utveckling.

Hur ser man som arbetsgivare till att medarbetare känner sig motiverade och engagerade? På Spendrups tror vi att svaret ligger i lyhördhet, uppföljning kring medarbetarnas ambitioner och ett tydligt ledarskap. Så här arbetar vi på området.

Samtalet är nyckeln

Det är i medarbetarsamtalen mellan våra anställda och deras chefer som medarbetarnas önskan och behov för utveckling hanteras. Här diskuteras vad medarbetaren behöver för stöd i tjänsten hen har, hur hen kan utvidga sin tjänst eller vad som krävs för att ta ett steg i karriären. Individuella planer tas fram och följs upp. Medarbetarsamtalen genomförs en gång per år, med ett halvårigt uppföljningssamtal. Utöver samtalen sker ett löpande arbete mellan chef och medarbetare kring dennes utveckling.

Välkomna alla nya!

Det är viktigt för oss att våra nyanställda känner sig välkomna och snabbt får en god insyn i Spendrups och vårt hållbarhetsarbete. Därför erbjuds nya medarbetare ett omfattande introduktionsprogram som bland annat behandlar våra värderingar, vårt miljöarbete och vår affärsetiska kod.

Motivationsindex

Ledarskap i fokus

Ett av våra mål på medarbetarområdet är att ha ett ledarskap i nivå med de bästa företagen som vi vill jämföra oss med. För att nå dit har vi satsat på ledarskapsutbildningar och samverkan mellan olika avdelningar.

Sedan ett par år tillbaka driver vi en obligatorisk chefs- och lagledarutbildning på temat organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet med utbildningen är att se vad som påverkar psykisk hälsa på jobbet och hur vi bäst arbetar tillsammans. Under utbildningen diskuteras allt från jargong till flexibla arbetstider, skiftarbete och samarbetsformer, hur man jobbar i kontorslandskap samt mail- och mötesrutiner. 2018 har nya transportavdelningen gjort utbildningen för första gången.

2015 startade Spendrups ett driftchefsforum för våra driftchefer som sedan kompletterades med ett lagledarforum för arbetsledarna i främsta ledet inom produktion och logistik. Syftet var att ge ledare från olika avdelningar möjlighet att träffas, diskutera gemensamma lösningar och säkerställa att alla får samma information. Arbetet med forumen har fortsatt under 2018.
Under 2018 har vi vidareutvecklat det ledarforum som vi etablerade 2012 genom att dela upp det i ett Framtidsforum för utvalda anställda och ett Chefsforum för samtliga chefer i koncernen. Temat för 2018 års Framtidsforum var Framtidens Arbetsgivare. Frågor som diskuterades var vad den teknologiska utvecklingen och kommande generationer kommer att kräva av vår verksamhet, samt vilka möjligheter de kan komma att ge oss.

Ledarskapsindex

Med ett effektivare och tydligare rapporteringssystem som engagerar medarbetarna kan vi jobba mer proaktivt för att skapa en trygg arbetsplats.

Apropå arbetsmiljö

Genom att kontinuerligt utveckla och säkra den fysiska och psykiska arbetsmiljön på Spendrups gör vi jobbet tryggare och roligare för våra medarbetare.

Många arbetsgrupper på Spendrups utsätts för fysiska risker i sitt dagliga arbete. Mekaniska moment och tunga maskiner innebär risk för klämskador eller stötskador. Inom åkeriverksamheten finns riskmoment exempelvis när vi lastar på och av fat och pallar. Vi arbetar också med potentiellt farliga kemikalier i våra rengöringsprocesser.
Utan ett hållbart och systematiskt hälso- och säkerhetsarbete utsätts medarbetarna även för psykiska risker, till exempel utbrändhet.

Spendrups följer Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter för psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Vårt arbete på området guidas också av vår affärsetiska kod som bland annat täcker frågor som säker arbetsmiljö, motivation och arbetsglädje. Självklart följer vi också vår egen arbetsmiljöpolicy.

För att styra arbetet framåt har vi centrala och lokala skyddskommittéer som rapporterar avvikelser och gör handlingsplaner samt har samverkansmöten med de fackliga organisationerna. De här kommittéerna hanterar både fysiska och psykosociala riskfrågor i sina forum. Uppmärksammandet av det psykosociala är relativt nytt. Det beror dels på att den nya arbetsmiljölagstiftningen lägger större vikt vid psykosociala frågor och dels på att vi har insett värdet av att hantera dem.
Vi genomför löpande obligatoriska utbildningar inom arbetsmiljö för chefer, skyddsombud och fackliga företrädare.

Ett bokslut över Spendrups systematiska arbetsmiljöarbete redovisas årligen för företagsledningen.

Så når vi nollan

Ett av Spendrups mål för medarbetarområdet är att vi ska ha noll skador som innebär sjukskrivning. För att se till att våra medarbetare utsätts för så lite olycksrisker som möjligt investerar vi i nya system, moderna maskiner och kompetensutveckling.

För ett par år sedan driftsatte vi ett standardiserat system för digital rapportering av olycksfall och tillbud. Det nya systemet har förenklat inrapporteringen och effektiviserat registreringen och uppföljningen av olyckor. Det har också fått fler medarbetare att rapportera in händelser som kunde ha lett till en olycka. För att arbeta än mer proaktivt med vår riskhantering gjorde vi det under 2018 möjligt att rapportera in riskobservationer i systemet.
Många av medarbetarna på Hällefors och Grängesberg arbetar i skift och det kan påverka deras välmående på flera sätt. Under 2017 började vi därför utbilda alla skiftarbetare i ett så kallat skiftkörkort. Utbildningen handlar om hur man som skiftarbetare bör förhålla sig till exempelvis sömn, träning och kost för att må så bra som möjligt. Alla befintliga medarbetare har nu gjort utbildningen och under 2018 har de bara genomförts för nya medarbetare.

Antal rapporterade olycksfall och tillbud

Arbetsmiljöindex

Andel sjukfrånvaro av anslagen arbetstid

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.