Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

LEVERANTÖRER

Flera tusen partners och leverantörer är med och formar våra drycker.

  En viktig del i Spendrups hållbarhets­arbete är en rättvis och hållbar leverantörskedja, vilket kräver att vi jobbar med rätt leverantörer.

  Om vår leverantörskedja

  Som producent av drycker hör råvaror, förpackningar, transporter och tillverkningsutrustning till våra största och viktigaste inköp. Majoriteten av våra omkring 200 prioriterade leverantörer finns i Sverige och Europa, men vi har också leverantörer i andra delar av världen. Vi samarbetar även med olika dryckes­partners, såsom Heineken och Schweppes International Ltd, och importerar öl från flera bryggerier runtom i världen.

  Dotterbolaget Spring Wine & Spirits AB:s verksamhet och produkter skiljer sig från Spendrups, vilket gör att leverantörsbasen också är en annan. Spring Wine & Spirits har ingen produktion utan importerar, marknadsför och säljer vin och sprit från såväl globala koncerner som små familjeproducenter. Bolaget jobbar med runt 90 producenter i Europa, Sydamerika, USA och Australien.

  Risker

  Spendrups och Spring Wine & Spirits leverantörsled är alltså heterogena och geografiskt spridda. Det som gäller för vissa leverantörer i en region behöver inte stämma för andra. Överlag ser vi dock risk för bristande arbetsförhållanden, livsmedels­säkerhet och miljöansvar samt brott mot mänskliga rättigheter. Detta gäller särskilt inom vinindustrin, i områden med mindre utvecklad arbetsrätt och miljölagstiftning och under perioder med extra hårt tryck, till exempel i skördetid. Då används ofta säsongsarbetare, vilket innebär särskilda risker. Vattenhantering i vattenstressade områden hör till vinodlares och -producenters miljöutmaningar.

  Läs mer om Spendrups risker och riskhantering i Hållbarhets­styrning .

  Vi väljer de bästa

  Spendrups vill jobba med de bästa leverantörerna, sett till både kvalitet och hållbarhet. Därför bedömer vi prioriterade leverantörer då vi fattar beslut om inköp och investeringar. Till prioriterade partners hör leverantörer av råvaror, primärförpackningar och andra viktiga inköp samt leverantörer som verkar i riskländer och/eller har omfattande miljöpåverkan.

  Policy och krav. Nya och befintliga leverantörer ska agera enligt gällande lag samt enligt FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Kraven uttrycks i Spendrups uppförandekod för leverantörer, Supplier Code of Conduct. Vi förväntar oss också att Spendrups leverantörer ställer motsvarande krav på sina affärspartners.

  Uppförandekoden gås igenom och revideras regelbundet för att säkerställa att vi ställer rätt krav på våra leverantörer och att vi gör det på ett tydligt sätt.

  Bedömning och uppföljning

  I samband med Spendrups uppföljningar hos leverantörer ligger fokus på livsmedels­säkerhet och arbetsmiljö, miljö eller andra hållbarhets­frågor inkluderas vid behov. Samtliga nya leverantörer, som faller in under våra uppställda kriterier, har genomfört en leverantörsbedömning och blivit bedömda i vårt leverantörsbedömningssystem.

  Vi satsar på ständiga förbättringar, till exempel genom att utveckla riktlinjer för leverantörsbedömning och rutiner för samarbete med leverantörerna. Hållbarhet ingår i dialogen och det löpande arbetet med våra affärspartners.

  Det är viktigt att Spendrups medverkar till bättre arbetsvillkor och miljöskydd hos odlare och leverantörer – både för arbetares och andra direkt berördas skull, för att leva upp till kunders, konsumenters och andra viktiga intressenters krav och för att bli ett så bra och hållbart bolag som vi kan.

  Så jobbar Spring Wine & Spirits

  Spring Wine & Spirits tillämpar samma strategier, policyer och riktlinjer som resten av koncernen. Förutsättningarna ser dock annorlunda ut då Spring är en importör och inte producent.

  Ansatsen är att välja välrenommerade bolag med eget hållbarhets­arbete och/eller certifieringar, istället för att ägna oss åt omfattande kontroll och utveckling av de producenter vars produkter vi importerar och säljer.

  Vi besöker alltid producenter innan vi inleder nya samarbeten. Minimikravet är att producenterna ska underteckna vår uppförandekod. Spring Wine & Spirits använder samma portal för leverantörsbedömningar som Spendrups. Planen är att utveckla vårt sätt att utvärdera producenter.

  Spendrups vill jobba med de bästa leverantörerna, sett till både kvalitet och hållbarhet.

  Spendrups övergripande mål är att:

  • Ha en rättvis och hållbar leverantörskedja

  Läs mer om årets mål och resultat här

  Reviderad kod antagen

  Under 2020 reviderades Spendrups uppförandekod för leverantörer. Den nya koden är tydligare och ställer högre krav och förväntningar på mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöansvar och affärsetik. Uppförandekoden anger vilka leverantörer som ska genomgå Spendrups webbaserade bedömning. Kriterierna utgår från risker avseende produktkvalitet och -säkerhet, arbetsmiljö, miljö samt leverantörens lokalisering.

  Uppförandekoden ingår som bilaga i alla nya leverantörsavtal. I de fall en leverantör inte undertecknar Spendrups leverantörskod, ska leverantörens egen uppförandekod ingå i avtalet. För 2021 var målet att våra största leverantörer skulle anta den uppdaterade koden. Det arbetet slutfördes.

  Nytt system underlättar revision

  Under året påbörjade inköpsavdelningen införandet av ett nytt digitalt system för leverantörsrevisioner. Revisionerna kommer att göras med hjälp av digitala verktyg och alla uppgifter kommer att hanteras i Spendrups befintliga system för leverantörsbedömning. All information om respektive leverantör kommer alltså finnas på ett och samma ställe, vilket gör arbetet enklare och effektivare.

  Revision utifrån risk

  Under året satte inköpsavdelningen en ny plan för revisioner av prioriterade leverantörer för perioden 2021-2023. Planen gjordes utifrån en riskbedömning av leverantörerna.  

  Fortsatta utmaningar under pandemin

  Även under 2021 behövde vi hantera utmaningar på grund av råvarubrist och begränsad kapacitet hos leverantörer. Det gäller leverantörer i Sverige och andra delar av världen. Till utmaningarna hör bristsituationer och förlängda ledtider på grund av gränsöverskridande transporter.

  Spring Wine & Spirits och bolagets producenter, som finns i många olika delar av världen, påverkades i hög grad. Vi kunde inte resa och genomföra planerade platsbesök och revisioner. Vissa revisioner genomfördes digitalt och i övrigt satsar vi på att återuppta verksamheten när restriktionerna lättar. 

  Hållbart hos Systembolaget

  I vanlig ordning rapporterade Spendrups och Spring Wine & Spirits in till Systembolagets hållbarhets­plattform för leverantörer. Det rör sig om information om de av våra leverantörer och producenter som står bakom varor i Systembolagets fasta sortiment. Syftet är att underlätta Systembolagets systematiska arbete för goda arbetsvillkor i leverantörskedjan.

  Spendrups följer Systembolagets krav och har fört dialog med både Systembolaget och våra leverantörer för att göra kartläggningen så relevant och användbar som möjligt.

  Arbetet mot det långsiktiga målet om en rättvis och hållbar leverantörskedja fortsätter. Målet för den närmaste tiden är att 96 procent av våra prioriterade leverantörer ska vara godkända under 2022 samt att vi ska genomföra revisioner enligt plan under perioden 2022–2024.

  Vi planerar också att integrera det nya revisionssystemet i Spendrups befintliga system för leverantörsbedömning, internutbilda revisorer för att stärka Spendrups förmåga att själva göra kontroller samt använda det nya systemet för arbetet med nya och befintliga leverantörer.