Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

MEDARBETARE

Genom att söka brett och rekrytera rätt maximerar vi Spendrups samlade kompetens, prestation och framgång. 

  Storfamiljen Spendrups

  Vi är Spendrups, det svenska familjebryggeriet. Idag drivs företaget av fjärde generationen Spendrups, med flera familjemedlemmar som eldsjälar i våra verksamheter. I storfamiljen ingår våra drygt 1 000 kollegor.

  Du hittar oss på bryggerierna i Grängesberg, Hällefors och Visby, på bryggeriet och restaurangen OMAKA i Stockholm, på huvudkontoret i Vårby samt på våra terminaler och säljkontor runt om i landet.

  Starka värderingar

  Tidigare generationer av familjen Spendrup tillsammans med hängivna medarbetare har format företagets kultur och värderingar. Värderingarna präglar allt vi gör – med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapar vi smakupplevelser och relationer i en klass för sig. Vår kultur kännetecknas av:

  • Handlingskraft. Vi ska alltid ta vara på möjligheter och förverkliga mål och drömmar.
  • Äkthet. Vi ska respektera traditioner och hantverk, ren produktion och ärliga relationer.
  • Nyskapande. Vi ska alltid vara nyfikna, med viljan att experimentera och uppfinna.
  • Stolthet. Vi ska söka glädjen i det vi gör och alltid sträva efter att bli bättre.

  Övergripande mål

  Målet med Spendrups HR-arbete är att skapa trygga och kreativa arbetsplatser där var och en kan göra riktigt bra ifrån sig, för Spendrups och för sin egen utvecklings skull. Vi jobbar mot följande mål (de två första ingår i Spendrups fokusområden för hållbarhet):

  • Lika rättigheter och möjligheter för alla som arbetar på Spendrups
  • Trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare
  • Skador som leder till sjukskrivning ska inte förekomma
  • Sjukfrånvaron ska minimeras
  • Engagemang ska genomsyra hela organisationen
  • Vi ska vara en effektiv arbetsplats som stödjer verksamhetens och medarbetarnas behov
  • Ledarskapet ska stärkas
  • Talent management-arbete ska främja medarbetarnas engagemang och kompetens

  Läs om hur vi jobbar med målområdena nedan. Vi följer upp målområdena i Spendrups årliga medarbetarundersökning. Undersökningen utmynnar i olika index för att måluppföljningen ska bli mer träffsäker.

  Lika rättigheter och möjligheter

  Välkommen in är vårt löfte till alla vi möter – såväl kollegor som kunder, partners och grannar. Här ingår att välkomna medarbetare med olika bakgrund, egenskaper och kompetenser.  

  Att verka för mångfald och lika rättigheter handlar förstås om att följa lagen och göra det rätta. Minst lika viktigt är att öppenhet och nyfikenhet gör oss bättre, som individer och som bolag. Lyckas vi attrahera personer från hela befolkningen, och ta vara på allas potential, så maxar vi Spendrups samlade kompetens och framgång. 

  "Öppenhet och nyfikenhet gör oss bättre, som individer och som bolag." Einar Botten, HR-direktör

  Vår ambition är att Spendrups ska spegla samhället. På sikt är målet jämn könsfördelning, totalt och i specifika yrkeskategorier. Vår policy går ut på att uppmuntra olikhet och unikitet. Jämställdhetsarbetet innefattar könsfördelning, ersättning samt lika möjligheter till arbete och utveckling oavsett bakgrund.

  Vi har en tydlig rutin för anmälan och utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. I medarbetarundersökningen finns en fråga om medarbetarna vet vart de ska vända sig om de blir utsatta för diskriminering. Den absoluta majoriteten brukar svara ja. De som svarar nej får information om hur de ska agera direkt i undersökningen.

  Arbetsmiljö och hälsa. Spendrups ska erbjuda en fysiskt och psykiskt bra arbetsmiljö. Ett av våra viktigaste mål är noll skador som leder till sjukskrivning.

  Hos oss finns arbetsgrupper som utsätts för fysiska risker dagligen, framförallt kollegorna i produktionen och åkeriverksamheten. De som hanterar tunga maskiner, fat och pallar riskerar till exempel kläm- eller stötskador. Potentiellt farliga kemikalier används för rengöring. Även psykiska risker, till exempel stressrelaterad ohälsa, behöver förebyggas.

  Spendrups bedriver ett systematiskt hälso- och säkerhetsarbete och följer arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter för psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Vi tillämpar en arbetsmiljöpolicy och en affärsetisk kod, där bland annat arbetsmiljö, motivation och arbetsglädje ingår. För att närma oss målet noll skador investerar vi i nya system, moderna maskiner, kompetensutveckling och inte minst säkra beteenden. Vi håller löpande obligatoriska utbildningar inom arbetsmiljö för chefer, skyddsombud och fackliga företrädare. Kollegor som jobbar skift går en särskild utbildning och tar så kallat skiftkörkort.

  Spendrups centrala och lokala skyddskommittéer hanterar fysiska och psykosociala risker, rapporterar avvikelser, tar fram handlingsplaner och samverkar med de fackliga organisationerna. Vi använder ett digitalt system som förenklar rapportering och uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor. Ett bokslut över Spendrups arbete och resultat inom arbetsmiljö redovisas årligen för företagsledningen.

  Engagemang och effektivitet. Den som känner engagemang har roligare på jobbet och bidrar mer till Spendrups framgång. Vår årliga medarbetarundersökning mäter medarbetarnas engagemang. Varje arbetsgrupp diskuterar engagemang med sin chef – hur det uppstår och vad som kan göras för att behålla och stärka det – och tar fram handlingsplaner. En viktig komponent i diskussionerna är hur arbetsplatsen bidrar till individers och gruppers effektivitet. Vi tar vara på utfallet från dessa diskussioner, bland annat i etableringen av Spendrups nya huvudkontor.

  Ledarskap. Målet är ledarskapet i Spendrups ska vara i nivå med de bästa jämförbara företagen. För att nå dit satsar vi på ledarskapsutbildningar, årliga ledarforum och samverkan mellan olika avdelningar.

  Tvådagarsutbildningen ”Ny som chef på Spendrups” är obligatorisk för alla nya ledare och drivs med interna resurser. Deltagarna förkovrar sig i ledarskap, hållbarhet, Spendrups affärsetiska kod, lika rättigheter och möjligheter samt arbetsrätt och arbetsmiljö.

  En annan central chefs- och lagledarutbildning är på temat organisatorisk och social arbetsmiljö. Här diskuteras sådant som flexibla arbetstider, skiftarbete, samarbetsformer samt mejl- och mötesrutiner och jargong.

  Talang och kompetens. Ambitionen är att medarbetarna ska känna att de är en del av ett team och en familj – och vara nöjdast i branschen. Vår uppfattning är att lyhördhet, möjlighet till personlig utveckling, uppföljning kring ambitioner och mål samt tydligt ledarskap är viktiga komponenter för att medarbetarna ska vara motiverade, engagerade och nöjda.

  Medarbetarnas behov och önskemål inom kompetens hanteras i årliga samtal som samtliga medarbetare genomför med sin närmaste chef. Här diskuterar medarbetare och chef bland annat behov av stöd och vad som krävs för att ta nästa steg i karriären. Individuella planer tas fram och följs upp halvårsvis.

  • 75 Ledarskap
  • 81 Lika rättigheter och möjligheter
  • 75 Arbetsmiljö

  Resultat i Spendrups årliga medarbetarundersökning 2021, index 0-100.

  Spendrups övergripande mål är att:

  • Erbjuda lika rättigheter och möjligheter för alla som arbetar på Spendrups
  • Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare

  Läs mer om årets mål och resultat här

  Jämställdhet och mångfald

  Vi genomförde ett strategiarbete med ännu tydligare mål om att öka andelen kvinnor i företaget i allmänhet och kvinnliga chefer i synnerhet. Redan under året ökade antalet kvinnliga chefer med 3 procentenheter (från 27 till 30 procent), eller 11 procent. Vi jobbar vidare för att nå minst 33 procent kvinnliga anställda år 2025 samt minst 40 procent kvinnliga chefer år 2030.

  I maj firade vi Diversity Month, EU:s temamånad för att belysa mångfald och inkludering. Bland inslagen märktes en ledarskapsfrukost på temat samt en digital session för alla medarbetare.

  Spendrups rekryteringsprocess har numera tester som första steg och viss anonymisering av kandidaterna, för att vi ska välja utifrån kompetens och utan fördomar.

  Så som varje år, genomförde vi en lönekartläggning. Inga oskäliga skillnader i lön framkom.

  Tyvärr blev flera externa och interna aktiviteter inte av på grund av pandemin. När läget har normaliserats något kommer vi återuppta engagemanget i Pride och andra insatser för ett starkare och öppnare samhälle.

  Stärkt arbetsmiljö och säkerhet

  Vi anställde en arbetsmiljöingenjör i Grängesberg för att stärka arbetsmiljön ytterligare, framförallt inom produktion, logistik och distribution.

  Även i år arrangerades en vecka med arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Vi poängterade bland annat vikten av att uppmärksamma och registrera riskobservationer, tillbud och olyckor.

  Slutligen satte vi upp en process för internrevision av arbetsmiljön och utbildade ett antal internrevisorer.

  Pandemianpassning

  Pandemin fortsatte att utmana Spendrups och resten av samhället. Majoriteten av medarbetarna på Spendrups kan inte jobba på distans, varför fokus låg på att hålla igång verksamheten och skydda kollegorna på bästa sätt. Vi höll avstånd, säkrade god hygien och stannade hemma vid förkylningssymtom.

  Medarbetarna fick hjälp att skapa ergonomiska arbetsplatser hemma med hjälp av bland annat höj- och sänkbara bord och skrivbordsstolar. Vi genomförde olika insatser för att stärka kollegornas hälsa och humör, till exempel motionstävlingar samt digital fika och pausgympa.

  Vi hann fatta beslut om hybridarbete innan det kom nya restriktioner. Precis som före pandemin, så är kontoret vår huvudsakliga arbetsplats. Om arbetet tillåter det, så kan man välja att jobba på distans upp till två dagar i veckan. Kollegorna inom produktion, logistik, verkstad och på våra terminaler fortsätter som vanligt.

  Digitala arbetssätt

  Vi blev bättre på att jobba, samarbeta och utvecklas utan att träffas fysiskt. Frukostmöten och andra digitala träffar utvecklade vår kunskap inom olika teman, till exempel våra olika affärsområden och rekrytering med fokus på mångfald. Vi fortsatte också med kortare månadsvisa chefsforum som efter en tid kom att handla om annat än pandemin.

  Nästan alla konferenser under året hölls digitalt, bland annat en chefsdag med fokus på företagets strategi. Vi tog också vara på luckor då fysiska möten var möjliga. Ett exempel var en efterlängtad tvådagars samling för företagets nya chefer.

  Arbetet mot målen om lika rättigheter och möjligheter (inklusive jämnare könsfördelning) samt trygg och säker arbetsplats för alla (inklusive noll arbetsplatsolyckor) fortsätter. Som en del i den nya strategin för jämnare könsfördelning kommer vi utveckla vårt ledarskap och medarbetarskap för framtiden.

  Arbetsmiljöarbetet kommer att inriktas på att genomföra den första stora arbetsmiljörevisionen.

  Slutligen räknar vi med att behöva hantera pandemins effekter under 2022, inte minst i de delar av verksamheten som inte kan skötas på distans. För chefer och kollegor på våra kontor kommer mycket handla om att leda och hantera förändring samt om att ta till sig nya arbetssätt.

  Parallellt med detta fortsätter förberedelserna av flytten av huvudkontoret. En ny arbetsplats för dryckes­teknik håller på att etableras och vi bygger även ett nytt utvecklingsbryggeri i Länna. Grängesberg kommer också få en ny kontorsbyggnad under 2022.