Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

VATTEN

Inget vatten – inga

drycker. Det är avgörande att vi hanterar vår viktigaste råvara effektivt och ansvarsfullt.

  Bristande tillgång till rent eller tjänligt vatten skapar stora problem för människor, företag och hela samhällen och länder. Även Sverige har utmaningar kopplade till vatten. På senare år har vi i perioder haft låga grundvattennivåer, torka och vattenbrist på flera platser i landet. Framöver lär klimatförändringarna påverka tillgången till vatten i Sverige än mer än idag. För Loka kan vattenbrist vara en direkt affärsrisk eftersom vi inte får tappa vatten ur Loka-källan om grundvattennivåerna understiger en viss nivå.

  Det grundläggande arbetet och styrningen på Spendrups kring vatten och avlopp utgår från de tillstånd och villkor som Spendrups innehar.

  Strategi för vatten och avlopp

  Spendrups har en strategi för att minska och effektivisera vår vattenanvändning och avloppshantering. Syftet är att långsiktigt säkra att Spendrups anläggningar har tillgång till vatten samtidigt som vi ska belasta miljön och omgivningen så lite som möjligt. 

  Egen rening

  På grund av sin storlek har vår anläggning i Grängesberg egen rening av avloppsvatten. Reningen sker i flera steg innan det går vidare till kommunalt avloppsreningsverk. Det gör att Spendrups belastning i form av utsläpp av syreförbrukande ämnen är låg. Dagliga rapporter på bland annat flöde och COD skickas till tillsynsmyndigheten och det kommunala reningsverket. Vid oplanerade utsläpp, avvikelser eller kriser så agerar Spendrups enligt krisplan eller avvikelsehantering, exempelvis i form av händelse- och åtgärdsrapport till tillsynsmyndighet. Vatten och rening av avloppsvatten är viktiga miljöindikatorer eftersom vattenlevande arter kan påverkas av vår verksamhet.

  Spendrups har en strategi för att minska och effektivisera vår vattenanvändning och avloppshantering.

  Spendrups övergripande mål är att

  • Effektivisera vattenanvändningen

  Läs om årets mål och resultat här

  Säker vattenförsörjning

  Arbetet med att säkra vattenförsörjningen till anläggningen i Grängesberg fortsatte under året. Vi ska ta fram fler alternativa lösningar innan vi fattar beslut om hur vattenförsörjningen i Grängesberg kan tryggas på bästa sätt.

  Effektivare rengöring

  Under året genomförde vi en förstudie där vi analyserade rengöringsprocesserna i produktion med fokus på tappningen. Som en del i analysen uppgraderades en CIP-station (clean in place) i ölprocessen. Uppgraderingen uppskattas minska vattenförbrukningen i Grängesberg med 2–3 procent. Studien kommer att färdigställas under 2022.

  Koll på vattenförbrukningen

  Vi gjorde en analys av vattenanvändning, där vi jämförde olika bryggerier. Analysen visade att Spendrups använder mer vatten per producerad volym färdig produkt jämfört med konkurrenterna. Den högre förbrukningen beror på Spendrups bredare sortiment men kommer ändå beaktas i vårt hållbarhets­- och utvecklingsarbete.

  Vattenbesparing på gång

  Under andra halvåret inledde vi ett samarbete med externa experter på vattenbesparingsåtgärder. Samarbetet fortsätter under 2022 och så snart pandemin tillåter kommer arbetet fördjupas med bland annat studiebesök och workshops.

  2022 års mål för vattenanvändning är detsamma som 2021, det vill säga 3,5 liter vatten per liter producerad dryck. Målet är baserat på en sammanvägning av försäljningsprognos, produktionsplan, produktmix samt genom att säkerställa livsmedels­säkerheten, exempelvis vad gäller rengöring.

  Vi ska undersöka möjligheterna att spara vatten i valda processteg i produktionen. Det kommer att göras i tätt samarbete med externa konsulter och syftet är att på sikt kunna producera mer dryck med mindre vatten.

  Vi ska också ta fram förslag på hur vattenförsörjningen till bryggeriet i Grängesberg kan tryggas. Slutligen ska vi fullfölja studien om rengöring och genomföra de åtgärder som tas fram där.