Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

HÅLLBARHETS­MÅL

Här kan du läsa om Spendrups alla hållbarhets­mål till och med 2022.

Hållbarhets­mål för våra fokusområden

Omställning till fossilfritt

Övergripande mål

 • Fossilfri produktion och fossilfria inrikestransporter till 2025
Mål 2021Utfall 2021Mål 2022
Minska koldioxidutsläppen i produktionen:
0 g CO2/liter producerad dryck (scope 1)

0

0
100% fossilfri andel i egna transporter100%100%
80% fossilfri andel i inrikestransporter66%80%
Fossilfria service- och tjänstebilar: 90% tankar grön diesel90%90%
Sätta mål för att minska klimatpåverkan i vår värdekedjaMål satta inom ramen för nya Hållbarhets­strateginMål antagna av Science Based Target Initiative

Globala målen 

 • Mål 7: Hållbar energi för alla

  Hållbar energi för alla

  Delmål 7.2: Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen

  Delmål 7.3: Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

 • Bekämpa klimatförändringarna

  Delmål 13.3: Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar 

  Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Cirkulär och smart resursanvändning

Övergripande mål

 • Effektiviseringar i bryggeriet vad gäller svinn, vatten och energi
 • Öka självförsörjningsgraden på energi
 • Öka mängden återvunnet material­ och biobaserat material­ i våra förpackningar, samt minska mängden material­
Mål 2021Utfall 2021Mål 2022
Energieffektivisering: 0,32 kWh/liter producerad dryck0,340,33
Vatteneffektivisering: 3,5 liter/liter producerad dryck3,43,5
Minskat svinn: -10%-10%-10%
Öka självförsörjningsgraden på energi:
80% nyttjandegrad av drav och biogas
62% nyttjandegrad av drav, 28% nyttjandegrad av biogas80%
Öka mängden återvunnet material­ och biobaserat material i våra förpackningar
Minska mängden material­
Flera projekt genomförda, läs mer under "Förpackningar"Optimeringsprojekt och lansering av ny biobaserad sekundärförpackning

Globala målen

 • Mål 6: Rent vatten och sanitet

  Mål 6: Rent vatten och sanitet

  Delmål 6.3: Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material­, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

  Delmål 6.4: Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

  Delmål 12.2: Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

  Delmål 12.3: Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, samt minska matsvinnet längs hela livsmedels­kedjan, även förlusterna efter skörd.

  Delmål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Hållbar dryckes­kultur

Övergripande mål

 • Minimera antalet skadade konsumenter (nollvision)
 • Brett utbud av alkohol­fria alternativ samt produkter med lägre sockerhalt
 • Ledande på ekologiskt öl
Mål 2021Utfall 2021Mål 2022
Minimera antalet skadade konsumenter15 fall av skadorMinimera antalet skadade konsumenter
Bredda utbudet av alkohol­fria alternativ samt produkter med lägre sockerhaltFlertalet lanseringar under 2021Breddat utbud
Ledande på ekologiskt ölMarknadsledande på SystembolagetLedande på ekologiskt öl

Globala målen

 • Mål 3: Hälsa och välbefinnande

  Mål 3: Hälsa och välbefinnande

  Delmål 3.5: Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkohol­bruk.

 • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Delmål 15.5: Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Ansvarsfullt företagande

Övergripande mål

 • Lika rättigheter och möjligheter för alla som arbetar på Spendrups
 • Trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare
 • Rättvis och hållbar leverantörskedja
Mål 2021Resultat 2021Mål 2022
30% kvinnor totalt på Spendrups30% kvinnor i ledande befattningar, 29% kvinnor på SpendrupsMål 2025: 33% kvinnor totalt och 35% kvinnliga chefer

Mångfald i medarbetarundersökning: 83

8183
Nollvision för arbetsplatsolyckor16 olyckor med sjukskrivningNollvision
Arbetsmiljö i medarbetarundersökning: 757577
95% prioriterade leverantörer godkända100%96%

Globala målen

 • Mål 5: Jämställdhet mångfald

  Mål 5: Jämställdhet mångfald

  Delmål 5.1: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

  Delmål 5.5: Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Delmål 8.5: Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

  8.8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och alla människor i otrygga anställningar.

 • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  Delmål 17.16: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.