Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

PRODUKTION

2021 blev första året då Spendrups produktion gick på 100% fossilfri energi.

  Spendrups direkta miljö- och klimatpåverkan orsakas i första hand av koldioxidutsläpp från fossila bränslen i vår produktion och våra transporter. Därför är det övergripande målet att minimera utsläppen från produktionen och transporterna, med sikte på en fossilfri verksamhet 2025.

  Fossilfria energikällor

  Spendrups produktion fasar ut de fossila bränslena. Istället används ett bränsle gjort på raps, förnybar el, biogas och drav. Biogasen kommer från vår avloppsrening och draven är en rest från vår ölbryggning. Överlag jobbar vi för att bli mer självförsörjande på energi.

  Förutom att byta till bättre energikällor, behöver Spendrups produktion använda så lite energi som möjligt. Då tär vi mindre på både miljön och vår ekonomi. Här har vi fortfarande utmaningar, framförallt för att Spendrups produktion är komplex. Vi framställer många olika produkter och att ställa om från en produktionscykel till en annan försämrar energieffektiviteten. Därför gör vi löpande förbättringar för att optimera energianvändningen i alla led.

  Förnybar el

  Sedan 2010 kommer all el vi använder från förnybara källor, genom ett ursprungscertifikat för vattenkraft, vilket används bland annat i produktionsanläggningarna i Grängesberg och Hällefors.

  Biobränsle

  Spendrups har gjort stora investeringar i klimatåtgärder i Grängesberg, som är vårt största bryggeri. Bland annat i en egen anläggning där vi torkar och pelleterar restprodukten drav från ölbryggningen, som invigdes 2015. Vi jobbar för att mer av den energi som används i vår produktion ska komma från oss själva. Det är framförallt två restprodukter som vi kan dra nytta av: drav och biogas, som kommer från vår avloppsrening.

  Koldioxidutsläpp i produktionen (Scope 1)


  Energianvändning i produktion & fastigheter
  Fördelning energikällor i produktionen, %
  62
  15
  2
  16
  3
  3

  Restprodukterna drav och biogas från vår egen produktion återanvänds som energikällor.

  Spendrups övergripande mål är att:

  • Minimera utsläppen i vår produktion, med målet om en fossilfri verksamhet 2025
  • Effektivisera vår energiförbrukning
  • Öka vår självförsörjningsgrad på energi

  Läs om årets mål och resultat här

  Första fossilfria helåret i produktion 

  I slutet av 2020 driftsattes nya pannor i Hällefors. De nya pannorna går på förnybar el och ersätter pannor som eldades med fossil olja. Elpannorna har fungerat som förväntat och försörjde oss med energi under hela 2021. I och med det blev 2021 första helåret då Spendrups produktion gått enbart på fossilfri energi. Totalt rör det sig om 4 GWh, vilket motsvarar 40 procent av Hällefors totala energiförbrukning. 

  Effektivare energi

  För att kunna producera mer dryck med mindre energi, hade vi planerat att genomföra en energikartläggning och ta fram åtgärder i samarbete med en extern partner. På grund av pandemirestriktioner försköts tidplanen en aning och de första åtgärderna kommer att genomföras under 2022.

  För egen maskin

  Insatserna för att öka nyttjandet av de egna biobränslena drav och biogas, och bli mer självförsörjande på energi, fortsatte under året. Självförsörjningsgraden (andelen egenproducerad energi) ökade med 2 procentenheter från föregående år och står nu för 30 procent av den totala förbrukningen av ångenergi. Nyttjandegraden (andelen som använts till energi) av drav ökade med 9 procentenheter och landade på 62 procent för året. Det är ett fall framåt men ändå en bit ifrån målet på 80 procent. Motsvarande siffror för biogas är en ökning på 9 procentenheter och sammantagen nyttjandegrad på 28 procent. Även här är målet 80 procent.

  Legotillverkning

  Spendrups producerar en liten del av sina drycker hos externa bryggerier och dryckes­tillverkare. Deras klimatpåverkan redovisas för första gången i årets hållbarhets­redovisning och en dialog pågår kring hur den kan förbättras.

  Inför 2022 har vi skärpt våra mål för produktionen: vi ska använda energi effektivare (max 24,2 kWh köpt energi per liter producerad dryck och 32,7 kWh totalt per liter dryck) och hålla kvar vid noll utsläpp.
  Fokus kommer att ligga på att få till en detaljerad energikartläggning samt planera och genomföra effektiviseringsåtgärder. Vi ska också öka användningen av egna biobränslen.