Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

TRANSPORTER

2021 var första

helåret då Spendrups lastbilar körde på 100% förnybart bränsle.

  Spendrups verksamhet kräver transporter för att fungera. Råvaror och insatsvaror från hela Europa ska levereras till våra lager och anläggningar, och färdiga produkter ska nå fram till våra kunder.
  Två områden är särskilt relevanta: effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan. Insatserna ser olika ut beroende på om det rör sig om egna lastbilar eller köpta transporttjänster.
  Arbetet med att minska utsläpp från transporter innefattar också medarbetarnas tjänsteresor och tjänstebilar.

  Fossilfria inrikestransporter 2025

  Sedan 2020 jobbar vi mot målet om fossilfria inrikestransporter 2025. Vårt åtagande är en del i Transportinitiativet 2025 från DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) och gäller både egna och köpta inrikestransporter. 

  Samtidigt som det är helt nödvändigt att släppa fossilberoendet så finns en rad risker och osäkerheter. Det handlar till exempel om utveckling av infrastruktur, nya tekniker och bränslen samt skatter och subventioner. Det krävs tydliga och långsiktiga spelregler som ger förutsägbarhet och trygghet. Samverkan i hela värdekedjan och mellan näringsliv och politik är vägen framåt.

  100 procent förnybara bränslen 

  Idag går Spendrups egna lastbilar helt och hållet på HVO (hydrogenated vegetable oil), ett förnybart bränsle som genererar upp till 90 procent mindre utsläpp jämfört med fossil diesel. För att lyckas fick vi ordna med egen tankning, i samarbete med vår bränsleleverantör, på våra terminaler och genom ett nätverk av tankställen runt om i landet.

  Effektivisering

  Effektiva transporter är lika viktigt som bra bränslen för att reducera utsläpp. Spendrups samtransporterar så långt det går, både när vi kör själva och när vi köper transporter. Då fyller man lastbilarna, vilket sänker utsläppen per liter dryck.
  Ett ruttplaneringssystem hjälper oss att optimera dagliga transporter och långsiktiga logistikstrategier. Överlag strävar vi efter att centralisera frakter från våra dotterbolag för att öka fyllnadsgraden.

  Krav på köpta transporter

  För att Spendrups ska klara målet om fossilfrihet behöver även våra åkerier och speditörer ställa om sina transporter. Vi ställer sedan länge krav på och samarbetar med våra transportleverantörer. Det arbetet intensifieras för att nå hela vägen fram.

  Tjänsteresor

  Då vi sänkt utsläppen från Spendrups produktion och transporter har tjänsteresorna kommit att utgöra en större del av totalen. Säljare och servicepersonal som besöker restauranger och andra kunder runt om i landet står för merparten av tjänsteresorna. Vi jobbar för att minska även dessa utsläpp. Handlingsplanen går ut på att främja tågresor inom Sverige, samåkning, kollektivresor och arbetspendling med cykel och viktigast av allt; att ställa om så att bilflottan kan köra på förnybara bränslen. Pandemin har förändrat våra resvanor dramatiskt. Vi ser framför oss att vissa beteenden, till exempel högre andel digitala möten, kommer att bestå även efter pandemins slut.  

  Vi siktar mot fossilfria inrikestransporter 2025 - och är en del av DLF Transportinitiativet

  Spendrups övergripande mål är:

  • Fossilfria inrikestransporter till 2025
  • Fossilfria tjänstebilar till 2025

  Läs om årets mål och resultat här

  Pandemipåverkan

  Pandemin påverkade Spendrups transporter även under 2021. Vi ställdes inför en rad utmaningar i de globala transportflödena. Det handlade bland annat om bristande tillgång på containrar samt sjöfrakt och annan transportkapacitet. Konsekvenserna blev bland annat längre ledtider, osäker varuförsörjning och högre lagernivåer för att möta kundernas behov.

  Diversifierad fordonsflotta

  Under året bestämde vi oss för att satsa på andra lastbilar och bränslen, istället för att enbart hålla oss till HVO. Utvecklingen går snabbt och vi ser fördelar med olika typer av fordon och bränslen. Exempelvis är eldrivna lastbilar utsläppsfria och fungerar bra i städer. Biogasbilar har också bra klimatprestanda och infrastrukturen för tankning av biogas byggs ständigt ut. Spendrups har beställt eldrivna och biogasdrivna lastbilar som ska levereras under 2022 och 2023. På så sätt drar vi nytta av utvecklingen i vårt miljöarbete och breddar vår kompetens inom ny teknik.

  2020 års tester av gasbilar föll väl ut och under 2021 satte vi två sådana fordon mellan Grängesberg och Göteborg i bruk.

  Mot fossilfrihet i inköpta närtransporter

  Under året arbetade vi med två åkerier och fick till avtal med miljökrav.

  I vissa delar av landet köper vi närtransporter från åkerier. Det är vanligt att våra varor samlevereras med andras. Ibland finns flera dryckes­företag med på lastbilen. Det ger miljövinster till exempel i glesbygd eller då varorna ska färdas långt. Undan för undan inkluderar vi miljökrav även i dessa avtal, för att nå helt fossilfria inrikestransporter till 2025.

  Implementering av fossilfria fjärrtransporter

  Under 2021 låg fokus på att implementera de nya avtal som vi slöt 2020 efter en större upphandling av inrikes fjärrtransporter. Fjärrtransporterna innefattar transporter av färdigvara till kunder samt material­ till Spendrups produktion. Vi utvecklade också uppföljningen av utsläppsdata för köpta transporter. Redan under året kom vi upp i 66 procent fossilfria fjärrtransporter. Inom ramen för avtalet finns också ett certifikat för förnybara drivmedel enligt massbalansprincipen, som ökar den fossilfria andelen till 80 procent. Totalt sett minskade klimatpåverkan med 77 procent 2021 jämfört med året innan. 

  Upphandling av importtransporter

  Spendrups importerar öl, vin och sprit från Europa, Nordamerika, Sydamerika och Australien. Under året upphandlade vi transporter av importvaror som i regel nyttjar alla transportslag utom flyg. Upphandlingen resulterade bland annat i att frakterna från Tyskland ställer om från lastbil till tåg. Vi räknar med att det nya upplägget ska minska antalet lastbilsfrakter med 120 per år.

  Ny tjänstebilspolicy igång

  Vår nya policy för tjänstebilar började gälla 2021. Policyn möjliggör val av rena elbilar, samt dieseldrivna fordon. Vi har tagit beslut att välja bort elhybrider och bensindrivna bilar då de inte tar oss till målet att bli fossilfria 2025.

  90 procent av allt bränsle till de dieseldrivna tjänstebilarna under 2021 var grön diesel via certifikat eller genom tankning av HVO, enligt vårt uppsatta mål för året.

  Under 2022 kommer vi börja använda nya lastbilar som går på el och biogas, implementera nya transportavtal för Spendrups importvaror samt fortsätta att utveckla miljödata. Vi vill få bättre precision i miljöindikatorerna, för att kunna driva förbättringsarbete.

  För 2022 gäller samma mål för tjänstebilar – 90 procent ska tanka grön diesel eller HVO. Senast 2025 ska våra tjänstebilar gå på el eller 100 procent biobränsle. Spendrups underlättar övergången till eldrift bland annat genom att installera laddstolpar i Grängesberg.

  Från sommaren 2022 huserar Spendrups huvudkontor på Sankt Eriksgatan i centrala Stockholm. För de flesta som jobbar där blir det enklare att ta sig till jobbet kollektivt. Vårt servicecenter och utvecklingsbyggeri flyttar till Länna, söder om Stockholm.