Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

VÄRDEKEDJAN

Nu tar vi nästa steg – att minska klimatpåverkan i vår värdekedja.

  Sett till helheten, ligger större delen av utsläppen som Spendrups orsakar utanför vår egen verksamhet. Därför är det angeläget att växla upp arbetet för att reducera dessa utsläpp. Samtidigt är det utmanande, då vi inte har direkt kontroll utan behöver samarbeta med leverantörer och andra partners för att åstadkomma förändring.

  Klimatarbetet i hela värdekedjan har pågått länge – framförallt har vi jobbat med transporter och förpackningar – och intensifieras i takt med att vi lyckas sänka Spendrups direkta utsläpp.

  Beslut om SBT

  Under året fattade Spendrups beslut om att anta ett vetenskapsbaserat klimatmål som en del av företagets nya hållbarhets­strategi. Som första steg skickade vi in ett ’commitment letter’ till Science Based Targets initiative (SBTi) och fick det godkänt i slutet av 2021.

  Dialog med nyckelleverantörer

  Vi inledde en dialog med nyckelleverantörer av råvaror för att undersöka hur vi tillsammans kan minska klimatpåverkan. Vi fortsatte också motsvarande dialog med våra förpackningsleverantörer. Vi hoppas att dialogerna ska leda oss i konstruktiv riktning – våra främsta utsläppskällor är nämligen förpackningar, råvaror och transporter.

  Klimatkompenserad verksamhet

  Sedan 2018 har Spendrups klimatkompenserat för utsläppen i scope 1 och 2 samt för tjänsteresor. Tidigare år har det skett genom att investera i en biogasanläggning i Thailand, Bangna Starch Wastewater Treatment and Biogas Utilization Project - ett projekt registrerat under FN:s Clean Development Mechanism och certifierat enligt Gold Standard. Utsläppen för 2021, totalt 700 ton, investeras i ett annat projekt - Waste Water Treatment i Thailand. I projektet fångas metan upp i avloppsreningen vid en stärkelseproduktionsanläggning, och konverteras till elektricitet som ersätter fossila bränslen. Projektet är certfierat enligt Verra Standard (VCS).

  Dryckes­branschen för klimatet

  För tredje året rapporterade Spendrups in klimatupplysningar till Dryckes­branschens Klimatinitiativ (DKI). DKI är ett samarbete mellan Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. Här rapporterar aktörer i dryckes­branschen sin klimatpåverkan och sätter mål för att minska den. Senaste rapporten är för 2020 och finns tillgänglig på Systembolagets webbplats.

  Uppdaterad klimatkalkyl

  Klimatberäkningen som gjordes 2019/2020 uppdaterades med uppgifter från leverantörer och vi kunde även använda data från en livscykelanalys av förpackningar. Klimatkalkylen ingår i ett större arbete med att sätta upp struktur och metod för klimatberäkning i värdekedjan. Att få detta på plats är viktigt för Spendrups framtida utökade klimatrapportering.

  Klimatpåverkan i värdekedjan

  Från leverantör

  • Råvaror, 16%

  • Färdig dryck, 10%

  • Förpackningar, 46%*

  • Kapitalvaror, 7%

  • Övriga inköp, 2%

  Spendrups

  • Bränsle och elförbrukning, 10%

  • Transporter och distribution, 10%

  • Avfall i egen verksamhet, 0,2%

  • Tjänsteresor, 0,3%

  • Pendling, 1%

  Till kund

  • Användning av sålda produkter, 6%

  • Avfall, end-of-life, 0,3%

  Metod: Klimatberäkningen har utförts i enlighet med Greenhouse Gas (GHG)-protokollet, en globalt vedertagen standard för klimatberäkningar. GHG-protokollet fördelar utsläppen mellan tre områden, så kallade scope. Scope 1 innefattar alla utsläpp som Spendrups har direkt kontroll över, scope 2 innefattar indirekta utsläpp relaterade till Spendrups inköpta energi och scope 3 innefattar alla övriga indirekta utsläpp som uppkommer i samband med Spendrups verksamhet. Beräkningen är baserad på 2019 års siffror och omfattar hela Spendrupskoncernen. Utsläpp i konsumentled har exkluderats.

  * Förpackningar har en högre andel än vad som redovisades i Hållbarhets­redovisningen 2020, eftersom den är justerad utifrån en ny livscykelanalys.

  Under 2022 ska vi sätta ett klimatmål för hela värdekedjan (det vill säga scope 1–3) och få det godkänt av SBTi. Vi kommer involvera nyckelleverantörer genom att starta samarbeten kring gemensamma klimatmål. Slutligen ska vi sätta upp en metodik för löpande rapportering av klimatdata i hela värdekedjan.