Medarbetarna i fokus

Spendrups ska vara en trygg arbetsplats där våra medarbetare har möjlighet att utvecklas och stimuleras. Målet med vårt HR-arbete är att erbjuda medarbetarna rätt förutsättningar att prestera såväl enskilt som i grupp.

Att ha kompetenta, engagerade och inte minst välmående medarbetare är mycket viktigt för oss på Spendrups. Det är våra medarbetare som driver verksamheten framåt. Brister vi i vårt engagemang för dem kan de fara illa, både fysiskt och psykiskt. Ytterst är det en fråga om att säkerställa att vi värnar om de mänskliga rättigheterna.

Många arbetsgrupper på Spendrups utsätts för fysiska risker i sitt dagliga arbete. Mekaniska moment och tunga maskiner innebär risk för klämskador eller stötskador. Inom åkeriverksamheten finns riskmoment exempelvis när vi lastar på och av fat och pallar. Vi arbetar också med potentiellt farliga kemikalier i våra rengöringsprocesser.
Utan ett hållbart och systematiskt hälso- och säkerhetsarbete utsätts medarbetarna även för psykiska risker. Medarbetare som inte ges samma rättigheter och möjligheter som sina kollegor, som utsätts för trakasserier eller som belastas med en orimlig arbetsbelastning riskerar att inte komma till sin rätt, att må dåligt eller att bli utbrända.

Styrning på området

Spendrups följer Arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter för psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Vårt arbete på området styrs också av Spendrups affärsetiska kod som bland annat täcker frågor som säker arbetsmiljö, motivation och arbetsglädje samt jämställdhet och mångfald. Självklart följer vi också vår egen arbetsmiljöpolicy och har en tydlig rutin för anmälan och utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

För att styra arbetet har vi också centrala och lokala skyddskommittéer som rapporterar avvikelser, gör handlingsplaner och har samverkansmöten med de fackliga organisationerna. Traditionellt sett har kommittéerna främst hanterat fysiska riskfrågor, men de senaste åren har vi även börjat lyfta psykosociala riskfrågor i dessa forum. Det beror dels på att den nya lagstiftningen lägger större vikt vid psykosociala frågor och dels på att vi har insett värdet av att hantera dem.

Ett bokslut över Spendrups systematiska arbetsmiljöarbete redovisas årligen för företagsledningen.

Medarbetarundersökningen

En grundsten i Spendrups HR-arbete är medarbetarundersökningen. Sedan 2016 genomförs medarbetarundersökningen årligen, innan dess genomfördes den vartannat år. Utifrån svaren i undersökningen tar vi fram värden för motivationsindex, ledarskapsindex, arbetsmiljöindex samt jämställdhets- och mångfaldsindex. 2017 var svarsfrekvensen på medarbetarundersökningen 78 procent.

Under året har vi stärkt upp uppföljningen av medarbetarundersökningen. Vi följer upp att den efterföljande dialogen kring medarbetarundersökningen blir av och att det skapas handlingsplaner kopplade till åtgärder där det behövs. Exempel på åtgärder för 2017 har varit att skapa förhållningssätt för hur vi arbetar tillsammans i ett öppet kontorslandskap samt för jargong på arbetsplatsen.

Motivationsindex

Medarbetarundersökningen 2017 visar att motivationsindex har stigit från 70 till 74 under året. Vi har en ambition att ytterligare öka motivationsgraden inom innevarande strategiperiod (fram till 2020).

Första intrycket spelar roll

Det är viktigt för oss att våra nyanställda känner sig välkomna och snabbt får en god kunskap om Spendrups och vårt hållbarhetsarbete. Sedan 2014 erbjuds nya medarbetare därför ett omfattande introduktionsprogram som bland annat behandlar våra värderingar, vårt miljöarbete och vår affärsetiska kod. Under 2017 har vi förstärkt vår utbildningsplattform med en e-utbildning om tappning och logistik som del av introduktionsprogrammet. 2018 planerar vi att ta fram ytterligare en ny e-utbildning, denna om livsmedelssäkerhet och hygien.

Ledarskapssatsningar

För att öka engagemanget bland våra medarbetare har vi de senaste åren satsat på ledarskapsutbildningar och samverkan mellan olika avdelningar. 2016 införde vi bland annat en obligatorisk chefsutbildning på temat organisatorisk och social arbetsmiljö, kopplat till den nya arbetsmiljöföreskriften. Under 2017 har utbildningsinsatsen fortsatt med lagledare och nya chefer. Syftet med utbildningen är att se vad som påverkar psykisk hälsa på jobbet och hur vi bäst arbetar tillsammans. Under utbildningarna diskuteras allt från jargong till flexibla arbetstider, skiftarbete och samarbetsformer, hur man jobbar i kontorslandskap samt mail- och mötesrutiner.

2015 startade vi ett driftchefsforum för våra driftchefer. 2016 kompletterade vi forumet med ett lagledarforum för arbetsledarna i främsta ledet inom produktion och logistik. Syftet med dessa forum är att ge ledare från olika avdelningar möjlighet att träffas, diskutera gemensamma lösningar och säkerställa att alla får samma information. Arbetet med forumen har fortsatt under 2017. Under året har vi också vidareutvecklat det ledarforum som vi etablerade 2012 genom att dela upp det i ett Framtidsforum för utvalda anställda och ett chefsforum för samtliga chefer i koncernen. Temat för 2017 års Framtidsforum var innovation.

Ledarskapsindex

Medarbetarundersökningen 2017 visar att resultatet för ledarskapsindex har stigit till 74 efter att ha legat stilla på 70 sedan 2013. Målet för 2020 är 78.

Säkert och tryggt arbete

En av Spendrups huvudsakliga målsättningar för medarbetarområdet är att vi ska ha noll skador som innebär sjukskrivning. För att se till att våra medarbetare utsätts för så lite olycksrisker som möjligt investerar vi i nya system, moderna maskiner och kompetensutveckling.

Under 2014 driftsatte vi ett nytt standardiserat system för digital rapportering av olycksfall och tillbud. Det tidigare systemet var manuellt och byggde på formulär som fylldes i för hand och sedan skickades till HR-avdelningen. Det nya systemet har förenklat inrapporteringen och effektiviserat registreringen och uppföljningen av olyckor. Det har också fått fler medarbetare att rapportera in händelser som kunde ha lett till en olycka. Under 2015 och 2016 utvecklades systemet ytterligare, bland annat till att även omfatta brandskyddsronder.

Många av medarbetarna på Hällefors och Grängesberg arbetar i skift, vilket kan påverka deras välmående på flera sätt. Under 2017 har vi därför utbildat alla skiftarbetare i ett så kallat skift-körkort. Utbildningen handlar om hur man som skiftarbetare bör förhålla sig till exempelvis sömn, träning och kost för att må så bra som möjligt. Utbildningen anordnades efter att frågan hade lyfts i den lokala skyddskommittén.

Antal rapporterade olycksfall och tillbud

Ökningen av rapporterade arbetsplatsolyckor kan härledas till ett effektivare inrapporteringssystem som infördes 2014 och gör det lättare att rapportera små olyckor. 2017 ligger vi på fortsatt samma nivå som tidigare år, trots flera genomförda åtgärder under året. Vi har stora förhoppningar om att vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska ge förbättringar som möjliggör att vi uppnår vår nollvision inom de kommande åren.

Arbetsmiljöindex

Medarbetarundersökningen 2017 visar att resultatet för arbetsmiljöindex har stigit från 71 till 75 under året. Detta innebär att vi redan har nått målet som var uppsatt för 2020.

Andel sjukfrånvaro av anslagen arbetstid (%)

Sjukfrånvaron för 2017 är i linje med 2016. Ett fokuserat arbete mot tydliga mål pågår i vår verksamhet inom produktion, logistik och transport för att minska sjukfrånvaron.

Lika rättigheter och möjligheter

Spendrups ska vara ett företag där medarbetarna trivs och har roligt på jobbet. Det utesluter alla former av diskriminering, trakasserier eller annan negativ särbehandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

I vår medarbetarundersökning följer vi upp frågor kring mångfald och jämställdhet, och vi genomför regelbundet undersökningar kring löneskillnader mellan kvinnor och män.

Under hösten 2017 tydliggjorde vi vår nolltolerans mot sexuella trakasserier i samband med metoo-rörelsen. Spendrups hade inga inrapporterade fall av sexuella trakasserier under 2017. Vi kan dock se i vår medarbetarundersökning att vi har utmaningar inom området, då det finns medarbetare som upplever att de har blivit kränkta. Därför har vi ytterligare stärkt insatserna för hur missförhållanden kan rapporteras både som utsatt och som observatör, dels på vårt intranät och dels på våra informationsskärmar i verksamheten.

Jämställdhets- och mångfaldsindex

Medarbetarundersökningen 2017 visar att resultatet för jämställdhets- och mångfaldsindex har stigit från 75 till 77 under året. Målet för år 2020 är 80.

Könsfördelning (%)

Andelen kvinnor i ledande befattningar speglar könsfördelningen i företaget medan styrelsen består av lika många kvinnor som män. Andelen kvinnor i ledningsgruppen utgör 27 procent. Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning på företagets alla avdelningar där det underrepresenterade könet ska utgöra åtminstone 30 procent inom de närmsta åren. Vi lägger särskilt fokus på avdelningar med mer ojämn könsfördelning.

Åldersfördelning, personalen 2017 (%)

Åldersfördelning, koncernledning 2017 (%)

Åldersfördelning, styrelse 2017 (%)

Fördelning av personalstyrka

2017

2016

2015

Medelantal anställda

1 014

879

890

Geografisk fördelning

Stockholmsregionen

33 %

30 %

27 %

Grängesberg

47 %

52 %

53 %

Hällefors

7 %

8 %

9 %

Övriga landet

12 %

10 %

11 %

Yrkeskategorier

Kollektivanställda

53 %

51 %

52 %

Tjänstemän

47 %

49 %

48 %

Anställningsformer

Tillsvidareanställning

93 %

96 %

95 %

Heltidsanställda

97 %

97 %

97 %

Medarbetare som omfattas av kollektivavtalet

100 %

100 %

100 %

Medarbetare som omfattas av kravet på årliga medarbetarsamtal

100 %

100 %

100 %

I och med integreringen av transportverksamheten har antalet anställda ökat under 2017.

Våra värderingar

Spendrups värderingar är grunden för att säkra att hållbarhet genomsyrar företagets hela verksamhet.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.