Verksamhetsområden & affärsmodell

Spendrups verksamhet består i huvudsak av tillverkning och försäljning av öl, vatten, läsk, cider och vin. De viktigaste varumärkena är Mariestads, Norrlands Guld och Loka.

Under 2017 förvärvade Spendrups varumärket Trocadero från Nordarom AB. Genom förvärvet får Spendrups ansvar för produktionen av det ikoniska svenska varumärket. Spendrups licenstillverkar även Heineken och Schweppes för den svenska marknaden. Spendrups har också en betydande import av öl från andra länder.

Dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB inriktar sin verksamhet på dagligvaruhandelns egna märkesvaror (EMV), medan dotterbolaget Gotlands Bryggeri AB främst utvecklar hantverksbrygder av olika slag. I dotterbolaget Spring Wine & Spirits AB bedrivs en omfattande importverksamhet av vin och sprit. Bolaget representerar vinproducenter som exempelvis McPherson i Australien, Gallo i Kalifornien, Cono Sur i Chile samt El Coto i Spanien.

Spendrups huvudsakliga försäljningskanaler är dagligvaruhandeln, Systembolaget, restaurangmarknaden samt servicehandeln. Dessutom säljer vi våra drycker på gränshandeln och exporterar till bland annat Storbritannien.

Genom fastighetsbolaget Loka Medical Spa AB äger Spendrups fastigheterna i Loka Brunn och kontrollerar därigenom källorna till Lokavattnet.

Den 1 april 2017 blev transportföretaget Bryggeritransport i Bergslagen AB (BIBAB) åter en del av Spendrups-koncernen. Genom sammanslagningen skapas bättre möjligheter att möta kundernas efterfrågan på skräddarsydda tjänster och mer flexibel distribution. Genom sammanslagningen blev BIBAB ett helägt dotterbolag till Spendrups Bryggeri. Organisatoriskt flyttades den operativa verksamheten inom BIBAB till Spendrups Varuförsörjning som en egen transportavdelning. BIBAB finns fortsatt kvar som ett försäljningsbolag och ansvarar för försäljningen av distributionstjänster till externa kunder.

Spendrups har drygt 1 000 medarbetare som arbetar i Grängesberg, Hällefors, Vårby, Visby samt runt omkring i landet.

Ägarförhållanden

Spendrups Bryggeri AB är sedan den 30 september 2016 ett dotterbolag till Loka Holding AB (556789-7094) med säte i Vårby. Loka Holding AB upprättar koncernredovisning i vilken Spendrups Bryggeri AB ingår. Loka Holding AB ägs i sin tur av Jens Spendrup och Ulf Spendrup.

Hållbarhet skapar värde

Hållbarhet är en av grundpelarna i Spendrups strategi. Här ingår såväl den egna verksamheten som produkternas påverkan på människor, miljö och samhället. Spendrups ser en ökad betydelse av ett hållbarhetsarbete som ger resultat. Det är också ett sätt att skapa långsiktig konkurrenskraft. Hållbarhet ökar vår attraktionskraft gentemot våra kunder och konsumenter samt mot medarbetare och framtida medarbetare.

Läs mer om hur vi organiserar vårt hållbarhetsarbete här.

Koncernöversikt fem år (MSEK)

En grundförutsättning för att kunna ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten, och för att kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället, är att vara ett finansiellt stabilt företag.

 

2017

2016

2015

2014

2013

Intäkter före avdrag för dryckesskatt

4 997

4 866

4 676

4 426

4 072

Intäkter

3 485

3 426

3 322

3 264

3 057

Rörelseresultat

259

146

259

257

152

EBITDA

489

373

474

448

337

Resultat före skatt

242

121

252

215

107

Balansomslutning

3 510

3 010

3 166

2 982

2 769

Soliditet

40 %

44 %

39 %

35 %

32 %

Medelantal anställda

1 014

879

890

893

914

Årets resultat före skatt uppgick till 242 MSEK (121 MSEK). Föregående års resultat är belastat med en realisationsförlust om 121 MSEK som uppkom i samband med omstruktureringen inför försäljningen av koncernen från Spendrup Invest AB till Loka Holding AB den 30 september 2016.

Fördelat ekonomiskt värde

 

2017 (%)

Rörelsekostnader (varukostnader)

31

Betalning till offentliga sektorn

30

Rörelsekostnader (övrigt)

18

Löner och ersättningar till anställda

13

Rörelsekostnader (transporter)

3

Behållet ekonomiskt värde

5

Betalningar till finansiärer

0

Fördelat ekonomiskt värde är i stort sett oförändrat från föregående år.

Antikorruption och affärsetik

Att agera etiskt i våra affärer och motverka korruption i vår värdekedja är viktiga led i Spendrups långsiktiga hållbarhetsarbete. Alla våra kontakter ska präglas av professionalism, respekt och ärlighet.

Som en stor inköpare av råvaror och en stor distributör av drycker är det viktigt att vi ständigt agerar etiskt och arbetar för att motverka korruption. På inköpssidan skulle otillbörlig påverkan till exempel kunna leda till att de råvaror vi köper in inte uppfyller våra kvalitetskrav – eller att de inte är producerade enligt våra högt ställda krav på arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. I försäljningsledet kan marknadsföring, om den inte baseras på affärsetiska principer, bidra till en osund alkoholkultur.

Försäljning, marknadsföring och inköp är de funktioner som främst berörs av affärsetiska risker som korruption och bestickning. Medarbetare på dessa avdelningar får därför riktad information och utbildning om Spendrups affärsetiska riktlinjer, men även gällande regler om konkurrenshämmande aktiviteter, antikorruption och marknadsföring.

Spendrups affärsetiska kod lägger en tydlig och ambitiös grund för vårt antikorruptionsarbete. Koden beskriver vi de affärsetiska riktlinjer som vi arbetar efter och de höga krav som vi ställer både på oss själva och på dem vi arbetar med. Alla medarbetare utbildas i och får ta del av den affärsetiska koden, som bland annat beskriver hur vi ser på extern representation och gåvor, rättvis konkurrens, direkta eller indirekta bidrag och ersättningar och intressekonflikter. För nyanställda är det en obligatorisk del av introduktionsprogrammet och utbildningen finns tillgänglig för alla medarbetare. Under 2018 avser vi mäta och sätta mål kring antalet medarbetare som genomgått utbildning i dessa områden.

På Spendrups arbetar vi också utifrån en rad andra affärsetiska principer som beskrivs i vår affärsetiska kod. En god arbetsmiljö, ansvarsfull marknadsföring, rättvisa lönesättningsprinciper, mångfald och inkludering samt ett ansvar för en sund dryckeskultur är alla förutsättningar för ett långsiktigt hållbart Spendrups.

Engagemang i branschinitiativ

Vi engagerar oss i en rad organisationer och nätverk som arbetar med relevanta frågor inom samhälle, näringsliv, ekonomi, miljö och hållbar utveckling.

Bland dem märks Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Livsmedelsföretagen, Dagligvaruleverantörernas förbund, Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC), Stockholms Handelskammare, Sveriges Annonsörer och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under 2017 enades Sveriges Bryggerier, SVL och Systembolaget kring en gemensam viljeyttring med syfte att minska branschens klimatavtryck. Branschinitiativet, där Spendrups har ett stort engagemang, är ett gemensamt åtagande för det fortsatta arbetet med att minska klimatpåverkan, integrera hållbarhet i affärsstrategierna samt skapa utrymme för större ansvarstagande. Under 2018 påbörjas ett arbete med att sätta upp mätbara mål och skapa en gemensam plattform för att kunna följa upp hur branschen bidrar till att minska sin miljöpåverkan, direkt och indirekt.

Vår värdekedja

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med att minska påverkan i vår egen verksamhet. Vi är också beroende av andra aktörer i värdekedjan för att lyckas.

Vi utövar inflytande såväl bakåt som framåt i vår värdekedja. I den här bilden som illustrerar Spendrups bryggeriverksamhet kan du ta del av några exempel på hur vi arbetar med detta. Klicka på de olika delarna i kedjan för att se mer information om respektive del.

Klicka och följ kedjan

Viktiga frågor

    Vårt angreppssätt

      Globala mål

      Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.