fbpx

Om redovisningen

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Spendrups hållbarhetsarbete under 2018 och är den tionde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Den utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten, enligt 6 kap ÅRL.

Enligt 6 kap ÅRL ska företag rapportera kring miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I rapporten ska företaget beskriva dess affärsmodell, policydokument på områdena, resultatet av dessa policyer, väsentliga risker på områdena och hur dessa hanteras samt centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

Den här rapporten har förberetts i enlighet med GRI Standards 2016. Vissa så kallade ”topic specific standards” har reviderats 2018, men Spendrups redovisar enligt 2016 års version, nivå Core. Den här redovisningen är reviderad av en oberoende auktoriserad revisor. Redovisningen sker årligen och den senaste rapporten utkom i maj 2018.

Denna redovisning omfattar all verksamhet inom moderbolaget samt dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Hellefors Bryggeri AB och Bryggeritransport i Bergslagen AB. Försäljnings- och produktionsvolymer inkluderar även Gotlands Bryggeri, och de ekonomiska siffrorna omfattar hela koncernen. Redovisningen omfattar även påverkan från transporter och energianvändning i vårt närmaste leverantörsled. Däremot kan vi inte redovisa all påverkan i primärproduktionen och kundledet, eftersom vi inte kan garantera uppgifternas riktighet.

Bestyrkanderapport från revisor (pdf) 

Väsentlighetsanalys

2017 reviderade och uppdaterade vi på Spendrups vår väsentlighetsanalys för hållbarhetsarbetet. Under 2018 har den justerats ytterligare för att tydliggöra den röda tråden mellan väsentliga frågor, fokusområden och målsättningar.

Väsentlighetsanalysen arbetades fram i en intern arbetsgrupp med experter inom relevanta områden, med vägledning av externa experter. Under ett antal workshops granskades hållbarhetsområdena utifrån internationella riktlinjer, branschspecifika frågor utifrån relevans för Spendrups intressenter, samt Spendrups påverkan på samhälle och miljö. Parallellt validerades de olika hållbarhetsområdena genom externa källor (se intressentdialog). Fyra fokusområden definierades och dessa utgör nu grunden i vår hållbarhetsstrategi.

Under 2018 har vi validerat dessa områden i interna och externa forum samt genom kontinuerlig omvärldsbevakning. Enligt kommentarer från revisionen av vår hållbarhetsredovisning 2017 har vi också justerat väsentlighetsanalysen för att skapa en tydlighet mellan fokusområden, väsentliga frågor och målsättningar.

De väsentliga frågorna kartlades gentemot Spendrups fyra fokusområden: Omställning till fossilfritt, Cirkulär och smart resursanvändning, Hållbar Dryckeskultur och Ansvarsfullt Företagande. Målet var att:

  • tydliggöra kopplingen mellan de väsentliga frågorna och de fyra fokusområdena.
  • justera innehållet och benämningen av de väsentliga frågorna för att tydliggöra vilka sakfrågor och arbetsområden som omfattas av varje väsentlig fråga.
  • Prioritera de väsentliga frågorna inbördes så att det framgår vilka frågor som är mest väsentliga.

Frågorna materialanvändning i förpackningar och vattenförbrukning låg tidigare under resurseffektivitet men har nu blivit egna frågor. Justeringen av dessa frågor gjordes med utgångspunkt i omvärldsbevakningen och intressentdialogen under 2018.

Spendrups väsentliga hållbarhetsfrågor

Alla hållbarhetsfrågor som finns med i matrisen ovan är väsentliga hållbarhetsfrågor för Spendrups. Det betyder att vi arbetar aktivt med dem och för en dialog med våra intressenter kring deras förväntningar på vårt arbete. Många av frågorna ovan har vi arbetat med länge och har redan kommit långt. Dessa frågor kallar vi för basfrågor (mörkblå). För vissa av frågorna vill vi göra en tydlig förflyttning. Dessa frågor kategoriserar vi som strategiska frågor (vit).

Intressentdialog

Spendrups intressenter är aktörer som påverkas av och påverkar vår verksamhet. Våra viktigaste intressenter är kunder och konsumenter, ägarfamiljen, leverantörer och samarbetspartners, våra medarbetare och samhället.

Löpande intressentdialoger är en självklar del i Spendrups arbete. Det är utifrån intressentdialogerna som vi kartlägger Spendrups mest väsentliga frågor, som i sin tur skapar ett underlag till väsentlighetsanalysen. Intressenternas förväntningar och krav är också tongivande i valet av Spendrups fokusområden.  

Spendrups intressentdialoger sker bland annat i form av dialog med kunder, leverantörer och samarbetspartners samt genom medarbetarundersökningar och ägardirektiv. För att förstå kundernas och konsumenternas behov genomför vi kund- och konsumentundersökningar. I Sustainable Brand Index, som vi deltar i årligen, får vi insikter kring viktiga hållbarhetsfrågor gällande våra drycker, alkoholhaltiga såsom alkoholfria. 2018 deltog vi för första gången även i Sustainable Brand Index B2B, Business to Business, för att få en bild av våra kunders uppfattning kring vårt hållbarhetsarbete.

Vår säljorganisation har daglig kontakt med våra kunder och har i de dialogerna möjlighet att fånga upp kundernas förväntningar på vårt hållbarhetsarbete. Vi deltar också i forum tillsammans med våra kunder, exempelvis kundernas leverantörsträffar och andra möten där hållbarhetsfrågor diskuteras. Dessutom svarar Spendrups på leverantörsutvärderingar från våra kunder.

Spendrups har löpande kontakt med media och samhälle, på lokal och nationell nivå, kring frågor som är relevanta för oss. Vi har även daglig omvärldsbevakning. Vi följer forskning och utveckling inom miljö- och klimatfrågor.

I och med samarbetet med masterutbildningen i Hållbart företagande vid Örebro universitet har vi fått ta del av studenters syn på vårt miljöarbete. Läs gärna mer om det här.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.