Hållbara råvaror

Spendrups är en stor inköpare av olika råvaror. I våra öl är vatten, jäst, humle och malt de viktigaste ingredienserna. Vi köper också in stora kvantiteter socker till våra läskedrycker och cider-produkter.

Under 2017 använde vi sammanlagt 55 250 ton råvaror och ingredienser i våra produkter, och förbrukade 1,3 miljoner kubikmeter vatten. Dessa råvaror och resurser påverkar miljön och klimatet genom hela värdekedjan – i odlingen, i transporterna och i vår egen produktion. I länkarna ovan berättar vi mer om hur vi arbetar för att vara så hållbara och resurseffektiva som möjligt i varje enskilt steg.

Vatten och lokala råvaror

På Spendrups arbetar vi långsiktigt för att minska vår egen vattenförbrukning. Sedan 2006 har vattenförbrukningen per liter färdig dryck minskat från 4,4 liter till 3,7 liter. Till år 2020 är målet att minska förbrukningen till 3 liter vatten per färdig liter dryck.

Lokala råvaror

Spendrups strävar att i mesta möjliga mån använda svenska jordbruksråvaror. Till exempel kommer 90 procent av kornet i våra öl från svenska åkrar.

Arbetet med leverantörerna

Övriga råvaror köper vi in från våra underleverantörer. Här har vi ett viktigt arbete med att arbeta för att leverantörerna gör sitt yttersta för att minska sitt eget fotavtryck. Vi säkerställer detta genom att granska och bedöma prioriterade leverantörer vid inköps- och investeringsbeslut. Vi förväntar oss även att våra samarbetspartner verkar för att deras affärspartner tar miljömässigt och socialt ansvar. Vi kräver bland annat att våra leverantörer ska agera enligt Global Compacts principer.

Vi intensifierar och systematiserar hela tiden arbetet med vår leverantörskedja för att stärka relationen med seriösa leverantörer. 2016 lanserade vi bland annat en ny digital självutvärderingsrutin för leverantörer på vår hemsida. Rutinen innebär förenklingar och resursbesparingar samt skapar bättre överblick och styrning av våra leverantörers hållbarhetsprestanda.

Våra underleverantörers miljöarbete är även en viktig aspekt i våra leverantörsrevisioner. När vi vid en sådan revision ser att Spendrups miljökrav inte uppfylls initierar vi tillsammans med leverantören en plan för att komma till rätta med problemen. För att på lång sikt arbeta för ökad hållbarhet är detta gemensamma arbete en bättre lösning än att byta leverantör.

Vikten av rätt förpackning

Spendrups förpackningar utgör en väsentlig del av vårt totala klimatavtryck. Som exempel har glasflaskorna till våra öl och viner ofta större miljöpåverkan än dryckerna själva.

Utan ett hållbarhetsfokus på förpackningsområdet kan onödigt mycket resurser krävas och onödiga mängder avfall skapas. Vi följer därför noga utvecklingen av nya förpackningstyper för att hitta de alternativ som belastar miljön så lite som möjligt.

Både produktionen av förpackningar och hur de tas om hand efter användandet bidrar till en förpacknings totala miljöpåverkan. Därför använder vi oss av livscykelanalyser för att bedöma skillnaden i miljöpåverkan mellan olika förpackningar och hitta möjliga förbättringar.

En analys som gjordes av IVL Svenska Miljöinstitutet 2014 visar att återvinningsgraden spelar större roll för en förpacknings miljöpåverkan än förpackningsmaterialet i sig. Som medlem i branschorganisationen Sveriges Bryggerier är Spendrups delägare i Returpack och Svensk Glasåtervinning, som ansvarar för pantsystemen för dryckesförpackningar. Det återvunna materialet används till nya förpackningar, vilket minskar användningen av såväl råmaterial som energi. Och med cirka 1,8 miljarder pantade burkar och flaskor varje år kan vi glatt berätta att svenska konsumenter är bland de bästa i världen på källsortering: Mellan 84 och 93 procent av alla aluminiumburkar, PET-flaskor och glasflaskor återvinns.

Under senare år har det inom branschen bedrivits ett arbete för att ytterligare minska PET-flaskornas miljöpåverkan. Resultatet är ny teknik som möjliggör mer återvunnet material i PET-flaskorna. Sedan 2015 använder Spendrups en PET-flaska som består till 50 procent av återvunnen plast. Det innebär att 2 500 ton av den plast som används i våra PET-flaskor varje år är återvunnen sådan.

Så här går det till när vi återvinner våra PET-flaskor:

 

 

Visste du att? 

När PET-flaskorna kommer till Spendrups ser de inte ut som PET-flaskor alls – snarare som små provrör med en plastkork på toppen. Väl på Spendrups värms de upp och formas till storlekarna som vi är vana att se i butikerna. Att flaskorna levereras i den här mindre storleken gör transporterna mycket mer effektiva, vilket är både en ekonomisk och miljömässig vinst.

Fördelning av förpackningsslag

Sålda volymer (%)

2017

2016

PET

39

41

Aluminiumburk

39

37

Returglas

7

7

Engångsglas

8

7

Fat

4

5

Övrigt

3

3

Fördelningen av förpackningsslag ligger i stort sett på samma nivåer som föregående år.

Läs mer!

Spendrups energi- och materialbalans visar hur koncernens inköp av råvaror, förpackningar, energi och vatten används till att producera och leverera drycker till våra kunder.

Höjda krav på kylskåpen

Ett kylskåp gör inte någon stor skillnad för klimatet – men 40 000 stycken kan ha en rejäl påverkan. Därför ställer Spendrups hårda krav på våra kylskåpsleverantörer.

Spendrups har kylskåp ute hos våra kunder inom restaurang och dagligvaruhandel. Under 2017 har vi startat en stor leverantörsupphandling för våra kylskåp, och hållbarhet är en av de huvudfrågor som vi tittar på. I upphandlingen ställer vi hårdare miljökrav än tidigare.

Enligt globala krav ska kylskåp med höga GWP-värden, det vill säga kylskåp med köldmedium som påverkar den globala uppvärmningen, sluta produceras från 2020. Redan i dag har 80 procent av våra kylskåp ett GWP-värde som godkänns enligt det framtida regelverket. Samtliga kylskåp som vi köper in efter vår upphandling kommer att följa det nya gränsvärdet.

Vi ställer också hårdare krav på kylskåpens energiförbrukning i den pågående upphandlingen. De kylskåp vi köper in efter upphandlingen kommer att dra cirka 30 procent mindre energi än skåpen som vi använder i dag.

Upphandlingen väntas vara klar under våren 2018.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.