Så organiserar vi vårt miljöarbete

Spendrups tillämpar ett systematiskt arbetssätt, där miljöfrågorna integreras i den övergripande affärsverksamheten.

ISO-certifiering

Spendrups är certifierade enligt ISO 14001 vilket säkerställer att vi har ett systematiskt angreppsätt för att hantera miljöfrågor. Vår miljömålsuppfyllnad säkerställs bland annat genom revisioner av extern part samt av interna revisioner. Under 2017 har vi utökat vår interna revisionsstyrka.

Miljöpolicy & miljömanual

Spendrups miljöpolicy anger ramarna för koncernens miljöarbete och innehåller företagets grundläggande prioriteringar och riktlinjer. Spendrups miljömanual utgör stommen i miljöledningssystemet och är koncernens verktyg i arbetet med att omsätta miljöpolicyn i praktisk handling. Manualen ger vägledning om hur vi ska mäta och utvärdera miljöpåverkan, fastställa betydande miljöaspekter utifrån ett livscykelperspektiv, genomföra risk-, omvärlds- och intressentanalyser, kartlägga interna och externa förhållanden samt fastställa mål, handlingsplaner och rutiner för uppföljning, rapportering och ständiga förbättringar.
Spendrups miljöpolicy ses över en gång per år och vid behov när större förändringar görs. Den senaste uppdateringen skedde i december 2017. Miljöpolicyn ingår i Spendrups affärsetiska kod.

Systematiskt arbetssätt

Spendrups tillämpar ett systematiskt arbetssätt, där miljöfrågorna integreras i den övergripande affärsverksamheten. Affärsenheterna har ansvar för att miljöpolicyn och miljömanualen följs och tillämpas i verksamhetsprocesser och beslutssituationer. Styrning och samordning av miljöarbetet kanaliseras genom nedanstående grupper.
Styrningsmodellen som vi följer på miljöområdet innebär att ansvariga ledare äger sina miljöfrågor. Rapportering på områdena sker vid ledningsgruppsmöten och på miljögruppsmöten som hålls flera gånger per år. Miljömål som berör hela Spendrups följs upp på koncernledningens genomgång.

 

Spendrups direktion ansvarar för Spendrups övergripande miljöstrategi och miljöledningssystemets lämplighet och användning samt att underhåll och utveckling av systemet genomförs. Spendrups direktion ansvarar även för att sätta och följa upp övergripande miljöstrategier och fokusområden som föreslås av Spendrups miljöstyrgrupp.

Spendrups miljöstyrgrupp är ett centralt forum för samordning och styrning av aktiviteter, rutiner och förbättringsåtgärder av generell karaktär eller som berör samverkan/gränssnitt för hela koncernen.

Lokala miljögrupper för produktion och logistik stödjer och samordnar arbetet, bl.a. genom att hantera och följa upp efterlevnad av miljötillstånd och miljölagstiftning samt driva frågor som syftar till att nå driftplatsens miljömål och ISO-standardens krav.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.