Fokus på klimatet

Produktionen av Spendrups drycker innebär både klimat- och miljöpåverkan. Vår direkta klimatpåverkan sker främst genom utsläpp av koldioxid från bryggeriernas oljepannor och vår direkta miljöpåverkan sker främst genom utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten samt genom utsläpp till luft. Vi arbetar för att uppnå en fossilfri produktion – och vi har redan kommit en bra bit på vägen.

En av Spendrups viktigaste utmaningar är att minska vårt klimatavtryck. Användandet av fossila bränslen bidrar till klimatförändringar som har omfattande globala effekter. Det är därför mycket viktigt för oss att arbeta mot ett ökat användande av förnybar energi och en mer cirkulär produktionsmodell. Redan i dag kommer all den el vi använder från förnybara källor, men det finns förbättringspotential i bryggeriernas övriga energianvändning.

Draven visar vägen

Under de senaste åren har Spendrups investerat 1,4 miljarder kronor i bryggeriet i Grängesberg. Ett av målen med investeringarna har just varit att förbättra vår klimatpåverkan. Bland våra största satsningar finns den dravanläggning som invigdes i februari 2015. Genom torkning och förbränning av drav, en helt organisk restprodukt från öltillverkningen, kan Spendrups bli i princip självförsörjande på bioenergi. På sikt kommer dravförbränningen att stå för drygt hälften av bryggeriets energibehov och ge energi motsvarande 3,5 miljoner liter brännolja per år. Detta skulle radikalt minska Spendrups klimatpåverkan. Utöver miljövinster innebär dravförbränningen också kostnadsbesparingar.

Dravanläggningen är ett pilotprojekt som är unikt i världen. Anläggningen är utvecklad i samarbete med ledande experter och leverantörer. De första åren har vi dock tvingats hantera tekniska problem i olika delar av dravförbränningsanläggningen. Under 2017 har anläggningen bara gått på 66 procent av sin fulla kapacitet, och som följd har vi behövt använda mer fossil energi till produktionen än planerat. Vi har därför inte nått vårt ambitiösa miljömål att halvera våra koldioxidutsläpp; tvärtom har koldioxidutsläppen stigit något. Det är dock värt att nämna att vi under den senaste tioårsperioden har minskat våra koldioxidutsläpp med 45 procent. Till och med 2020 räknar vi med att uppnå 100 procent biobränsleutnyttjande av draven och därför håller vi fast vid vårt koldioxidmål.

För att kunna bli fossilfria i vår produktion behöver vi göra ytterligare investeringar på ett långsiktigt hållbart sätt. I Hällefors, där vi i dag fortfarande har oljepannor, har vi under året utrett hur vi kan skapa ett hållbart och fossilfritt energisförsörjningssystem. Planen är att påbörja omställningen till detta under senare delen av 2018.

Resurssparande SMED

Spendrups produktion är på många sätt komplex. Det gör vårt arbete med resurseffektivitet till en utmaning – men en viktig sådan. Spendrups arbetar kontinuerligt för att vår produktion ska vara så effektiv och resurssnål som möjligt. Ett exempel är projektet med att implementera SMED, ett vedertaget system för att få ner omställningstiden till under tio minuter. Omställningstiden är tiden det tar att ställa om vår produktionslinje från en produkt till en annan. Syftet med SMED är att spara på resurser genom att förkorta och minska antalet återkommande produktionsstillestånd.

Energianvändning i produktionen (KWh) per liter dryck

Energianvändningen i produktionen ligger i nivå med 2017. Målet för 2020 är en minskning till 0.2 KWh per liter dryck.

Koldioxidutsläpp i produktionen (g) per liter producerad dryck

Koldioxidutsläppen i produktionen har ökat något under året, till följd av fortsatta intrimningsproblem i dravförbränningsanläggningen samt driftsproblem i Hällefors. Till 2020 räknar vi med att uppnå vårt ursprungliga mål, 10 gram CO2 -utsläpp per liter producerad dryck.

Läs mer!

Spendrups energi- och materialbalans visar hur koncernens inköp av råvaror, förpackningar, energi och vatten används till att producera och leverera drycker till våra kunder.

Vatten och avlopp

Att människor saknar tillgång till rent vatten skapar stora problem både för individen och för samhället. Sverige är inte undantaget de här riskerna; 2017 var ett år med låga grundvattennivåer, torka och vattenbrist på flera platser i landet.

Spendrups arbetar aktivt med att försöka minska vår vattenanvändning. Målet till år 2020 är att sänka vattenanvändningen från dagens fyra till max tre liter vatten per liter producerad dryck. Vårt projektkontor har under året arbetat med att kartlägga vår vattenförbrukning med syftet att identifiera i vilka processer den är för hög. Vi har också ersatt en 30 år gammal tappningslinje med en toppmodern sådan som kommer att förbruka mindre vatten.

Vi mäter och följer också upp våra avloppsvolymer, detta för att inte belasta det kommunala reningsverket med för mycket syreförbrukande avloppsvolymer.

2017 ökade tyvärr både vattenanvändningen och avloppsvolymerna per liter dryck. Detta beror delvis på grund en större produktionsmix. Arbetet med att minska vattenanvändningen och avloppsvolymerna kommer att fortsätta under 2018.

Avlopp blir till kretslopp

Sedan flera år tillbaka renar vi avloppsvattnet vid vår anläggning i Grängesberg. Tack vare detta ligger vår avloppsbelastning på fortsatt låga nivåer när det gäller utsläpp av syreförbrukande ämnen (Chemical Oxygen Demand/COD och Biochemical Oxygen Demand/BOD). Utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten är en viktig miljöaspekt att övervaka eftersom det kan ha påverkan på vattenlevande arter.

Att rena avloppsvattnet har fler fördelar. I processen bildas exempelvis biogas som kan användas för uppvärmning.

Under 2016 och 2017 har vi haft tekniska problem och driftstörningar som har inneburit att vi inte har kunnat utnyttja biogasen. Arbetet för att lösa problemen fortsätter under 2018.

Vattenförbrukning och avloppsvolymer (l) per liter producerad dryck

Vatten- och avloppsvolymerna ökade i jämförelse med föregående år. Målet för 2020 är att vattenförbrukningen per liter dryck ska minska till tre liter vatten och två liter avloppsvatten.

Avloppsbelastning COD och BOD (g) per liter producerad dryck

Genom biogasreaktorn i Grängesberg har vi en effektiv avloppsrening. Det har medfört att utsläppen av syreförbrukande ämnen kan hållas på mycket låga nivåer.

Mot en cirkulär modell

Dravanläggningen i Grängesberg och våra biogasanläggningar är exempel på cirkulära modeller i Spendrups verksamhet. I en cirkulär modell tas restprodukter tillvara och återförs till produktionen.

Vårt långsiktiga mål är att sluta våra kretslopp på alla områden – från energiförbrukning till förpackningar. Se gärna filmen som visar vägen mot en cirkulär affärsmodell.

Ett lärorikt år

2017 har varit ett lärorikt och utmanande år. Vi har inte nått upp till flera av våra miljömål. Därför har vi tagit ett helhetsgrepp på miljöområdet, från strategi till lokala handlingsplaner, för att se till att alla våra enheter jobbar med rätt frågor.

I samband med detta har vi tillsatt en ny tjänst som ansvarar för att sätta strukturen kring miljöarbetet för hela koncernen, från ledningen till linjen. Vi har tagit fram en ny hållbarhetsstrategi som i dagsläget är förankrad med koncernledningen och ska sjösättas hos samtliga enheter under 2018.

Fem sätt att minska vår miljöpåverkan

 

Sedan flera år tillbaka renar vi avloppsvattnet vid våra anläggningar. På så sätt minimerar vi risken att syreförbrukande ämnen når våra vattendrag.

All el vi använder kommer från förnybara källor.

Vi satsar på förnybara drivmedel för våra varutransporter. Under 2017 kördes 80 procent av våra egna kundleveranser med fossilfritt bränsle. Läs mer om det här.

Våra PET- flaskor består av 50 procent återvunnen plast och burkarna består av 100 procent återvunnen aluminium. Totalt sett återvinns 85 procent av våra burkar och PET- flaskor. Läs mer om våra förpackningar här.

Vårt produktionsavfall (glaskross, trä, papper och plast) återvinns till 100 procent – inget hamnar på soptippen.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.