Fossilfritt är framtiden

Transporterna spelar en nyckelroll i Spendrups miljöarbete. Vi driver ett ambitiöst arbete för att öka andelen förnybart bränsle i våra egna transporter. Dessutom ställer vi hårda krav på de vi köper in.

Spendrups fungerar inte utan transporter. Samtidigt står transportsektorn i dag inför en mängd miljöutmaningar. Dessa gäller förstås även Spendrups. Vår miljöpolicy, som styr hållbarhetsarbetet även på transportområdet, fokuserar särskilt på två ambitioner för att möta utmaningarna: minskad klimatpåverkan och optimal resursanvändning. Båda dessa ambitioner är kopplade till nyckeltalet som vi mäter på transportområdet, Koldioxidutsläpp från kundleveranser (g) per liter distribuerad dryck.

Våra största hållbarhetsrisker på transportområdet kretsar kring användandet av fossila bränslen. När vi tankar fossilt utnyttjar vi en resurs som inte är förnybar. Det är ett stort problem i sig, men fossila bränslen bidrar dessutom till växthuseffekten långt mer än förnybara bränslen. Det förnybara bränslet HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) som vi använder i dag ger till exempel 90 procent lägre utsläpp av koldioxid än fossil diesel.

Vår egen flotta

Vi har ambitiösa mål för vår lastbilsflotta på Spendrups. På sikt ska vår egen flotta bli helt oberoende av fossila bränslen och vi är på god väg. För 2017 har våra lastbilar tankat hela 80 procent förnybart bränsle – en bra bit över målet på 65 procent.
Vad beror den starka ökningen på? En bidragande faktor är att vi under 2016 och 2017 har gått över från att använda det förnybara bränslet RME/FAME till att använda HVO. Alla våra lastbilar har tekniska förutsättningar att använda HVO som bränsle, medan bara hälften kan använda RME. Att utsläppsvärdena för HVO är avsevärt lägre än för RME/FAME är ytterligare en fördel med bytet. I dag är övergången till HVO nästan klar, och det är endast i Norrköping vi fortfarande tankar RME. På flera av våra terminaler har vi tankar med HVO från vår bränsleleverantör Energifabriken. Även det förenklar övergången till förnybart.

Effektiva transporter

Att minska utsläppen per liter distribuerad dryck handlar också om att effektivisera transporterna. På Spendrups samtransporterar vi därför i så stor utsträckning som möjligt volymerna med andra kunders volymer, vilket ökar fyllnadsgraden. Vi använder ett ruttplaneringssystem både för den dagliga operativa planeringen och för mer strategiska förändringar av terminalområden. Vi arbetar också med Eco-driving.

Krav på leverantörerna

Tack vare miljöarbetet med vår egen lastbilsflotta står i dag Spendrups egna transporter bara för cirka 15 procent av våra totala koldioxidutsläpp från kundtransporterna. Resten av utsläppen kommer främst från transporter som vi köper in genom underleverantörer. Trots svårigheterna med att ha samma kontroll över våra inköpta leveranser kan vi göra skillnad även här.

Under 2017 har vi gjort en stor transportupphandling där miljö var ett av fem huvudområden som vi tittade på. För nya leverantörer som inte redan är helt fossilfria har vi nu ställt krav på en treårig förbättringsplan. För att följa upp leverantörernas arbete kräver vi bland annat in en årlig rapport om vad de tankar och vilken miljöpåverkan det ger.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med ansvar i leverantörsledet.

Från lastbil till ledning 

I dag kör under högsäsong åtta lastbilar varje dag från Lokakällorna till Hällefors och tillbaka – var och en med cirka 40 000 liter vatten i tankarna. Genom att dra ledningar kan de här transporterna bli överflödiga. Därför håller vi nu på att färdigställa Lokaledningen som ska gå direkt från källorna hela vägen till bryggeriet i Hällefors. Den här lösningen beräknas minska våra koldioxidutsläpp med 100 ton per år. Dessutom har den en positiv påverkan på närmiljön med mindre lastbilar på vägarna.

Koldioxidutsläpp (g) per liter distribuerad dryck

Diagrammet visar utsläppen från våra kundleveranser och transportjänster som vi utför med egna fordon. Under 2017 minskade dessa utsläpp med 34 procent mot 2016, vilket innebär att vi överträffade vårt mål för 2017.

Koldioxidutsläpp (g) per liter distribuerad dryckDiagrammet visar utsläppen från alla våra kundleveranser totalt, det vill säga även sådana transporter som sker med externa partner samt de kundleveranser som vi gör med egna fordon. Genom ökad användning av biodrivmedel räknar vi med att senast till år 2020 kunna minska utsläppen ytterligare, till 25 gram CO2 per liter dryck. Siffrorna avser well to wheel (wtw) och skiljer sig därför från föregående års redovisning som rapporterade enligt tank to wheel (ttw).

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.