Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

GRI-INDEX

Här finns innehållsförteckning enligt Global Reporting Initiative, nivå Core.

GRI 102: GENERELLA UPPLYSNINGAR (2016)

Organisationsprofil

Sida
102-1Organisationens namn70
102-2Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster4-5
102-3Lokalisering av huvudkontor70
102-4Länder där organisationen är verksam4
102-5Ägar­struktur och juridisk form70
102-6Marknadsnärvaro:

Kort om Spendrups
Ägar­e och kontakt

4-6
70

102-7

Organisationens storlek:

Kort om Spendrups
Hållbarhets­resultat

4-6
54-59

102-8

Information om anställda och andra arbetare:

Kort om Spendrups
Medarbetare
Hållbarhets­resultat

4-5
33-36
54-59

102-9

Leverantörskedjan:

Hållbarhets­styrning
Leverantörer

50-53
37-39

102-10

Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja:

Kort om Spendrups
Leverantörer

4-5
37-39

102-11Försiktighetsprincipens tillämpning23
102-12

Externa stadgor, principer och initiativ:

Hållbarhets­styrning
Förpackningar
Livsmedels­säkerhet och kvalitet
Samhällsengagemang och partnerskap

50-53
17-19
25-26
42-44

102-13Medlemskap i organisationer42-44

GRI 103: HÅLLBARHETS­STYRNING 2016

  Sida

103-1, 103-2, 103-3

Här beskrivs hållbarhets­styrningen övergripande.

Hänvisning för 103-1, 2 och 3 för respektive väsentligt område hittas i de specifika upplysningarna nedan.

50-53

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 200: Ekonomi

EkonomiSida
GRI103: Hållbarhets­styrning 2016103-1, 103-2, 103-3Beskrivning av väsentliga hållbarhets­frågor och dess avgränsningar, hållbarhets­styrning och dess komponenter, samt utvärdering av hållbarhets­styrningen:

Hållbarhets­styrning

Affärsetik

Leverantörer

Hållbarhets­resultat

50-53

40-41

37-39

54-59

GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016  
 201-1Genererat och distribuerat direkt ekonomiskt värde5
GRI 205: Anti-korruption   
205-1

Verksamheter utvärderade gällande risker relaterade till korruption:

Affärsetik

Risker och riskhantering

40-41

52-53

  205-3

Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder:

Inga incidenter.

GRI 206: Konkurrensbegränsande beteende 2016  
  206-1

Legala fall gällande konkurrensbegränsande praxis,  konkurrenslagstiftning och  dominerande marknadsställning:

Inga incidenter.

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 300: Miljö

 Miljö Sida
GRI103: Hållbarhets­styrning 2016103-1, 103-2, 103-3 

Beskrivning av väsentliga hållbarhets­frågor och dess avgränsningar, hållbarhets­styrning och dess komponenter, samt utvärdering av hållbarhets­styrningen:

Hållbarhets­styrning

Omställning till fossilfritt

Cirkulär och smart resursanvändning

Ekologiska produkter

Hållbarhets­resultat

50-53

9-16

17-24

27

54-59

GRI 301: Material­ 2016
301-1Material­användning i vikt eller volym56
GRI 302: Energi 2016
302-1Energianvändning inom den egna organisationen54-56
302-3Energiintensitet9-10
302-4Minskning av energianvändning54-56
GRI 303: Vatten och utsläpp 2018
303-1Interaktioner med vatten som en delad resurs20-21
303-2

Hantering av vattenrelated påverkan

20-21

303-5

Vattenkonsumtion

Vattenförbrukning i områden med vattenstress särredovisas ej då data saknas.

56

GRI 305: Utsläpp och avfall 2016
305-1Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)55-56
305-2Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)55-56
305-3Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)55-56
305-4Utsläppsintensitet av växthusgaser54-56
GRI 306: Avfall 2020
306-1

Avfallsgenerering och signifikant avfallsrelaterad påverkan:

Produktion

Förpackningar

Svinn

9-11

17-19

22

306-2

Hantering av signifikant avfallsrelaterad påverkan:

Produktion

Förpackningar

Svinn

9-11

17-19

22

306-3Genererat avfall57
GRI 307: Miljömässig lagefterlevnad 2016

307-1

Avvikelser gentemot miljölagstiftning och förordningar:

Inga avvikelser.

GRI 308: Bedömning av leverantörer utifrån miljökriterier 2016 

308-1Nya leverantörer som granskats enligt miljökriterier37-39

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 400: Socialt

 Socialt   Sida
 GRI 103: Hållbarhets­­styrning 2016103-1, 103-2, 103-3 

Beskrivning av väsentliga hållbarhets­­frågor och dess avgränsningar, hållbarhets­­styrning och dess komponenter, samt utvärdering av hållbarhets­­styrningen:

Hållbarhets­­styrning

Affärsetik

Medarbetare

Hållbarhets­­resultat

50-53

40-41

33-36

54-59

GRI 403: Hälsa och säkerhet 2018  
403-1

Arbetsmiljöledningssystem:

 

Hållbarhets­­styrning

Medarbetare

Affärsetik

50-53

33-36

40-41

403-2

Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning:

 

Hållbarhets­­styrning

Medarbetare

Affärsetik

50-53

33-36

40-41

403-3Arbetsmiljöorganisation:

 

Hållbarhets­­styrning

Medarbetare

Affärsetik

50-53

33-36

40-41

403-4

Medarbetardeltagande, konsultation och kommunikation gällande hälsa och säkerhet:

 

Hållbarhets­­styrning

Medarbetare

Affärsetik

50-53

33-36

40-41

403-5

Träning och utbildning gällande hälsa och säkerhet:

 

Hållbarhets­­styrning

Medarbetare

Affärsetik

50-53

33-36

40-41

403-6Främjande av medarbetares hälsa:

 

Hållbarhets­­styrning

Medarbetare

Affärsetik

50-53

33-36

40-41

403-8Medarbetare som omfattas av arbetsmiljöledningssystem:

  

Hållbarhets­­resultat

Medarbetare

54-59

33-36

403-9

Arbetsrelaterade skador:

Medarbetare

Hållbarhets­­resultat

Olycksfallsfrekvens redovisas ej då data saknas

33-36

54-59

GRI 404: Träning och utbildning 2016
404-3

Andel av anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling:

Medarbetare

Hållbarhets­­resultat

33-36

54-59

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter 2016   
 405-1Mångfald i ledningar och bland medarbetare58
GRI 405: Icke-diskriminering 2016
406-1

Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder:

Inga incidenter.

GRI 414: Bedömning av leverantör utifrån sociala kriterier 2016   
414-1Nya leverantörer som granskats enligt sociala kriterier37-39
GRI 416: Kundens hälsa och säkerhet 2016   
416-1Bedömning av produkt- och tjänstekategoriers hälso- och säkerhetseffekter25-26
416-2

Avvikelser gällande produkters och tjänsters hälso- och säkerhetspåverkan:

Under året hade Spendrups 11 (9) incidenter (tillbakadragningar och återkallelser) avseende bristande produktkvalitet eller märkning.

GRI 417: Marknadsföring och märkning 2016
417-1

Krav på produkt- och tjänsteinformation och märkning

30-31

417-2

Avvikelser gällande produkt- och tjänstinformation och märkning:

Marknadsföring och försäljning

Livsmedels­säkerhet och kvalitet

30-31 

25-26

GRI 419: Samhällsekonomisk efterlevnad 2016
419-1

Avvikelser mot lagar och förordningar inom det sociala och ekonomiska området:

Inga avvikelser.