Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

OM REDOVISNINGEN

Det här är Spendrups hållbarhets­redovisning för 2021. Redovisningen följer GRI Standards, nivå Core.

Om redovisningen

Spendrups hållbarhets­redovisning för 1 januari till 31 december 2021 publicerades 28 april 2022 och är bolagets trettonde i ordningen. Hållbarhets­redovisningen har upprättats enligt GRI (Global Reporting Initiative) Standards, nivå Core.

Hållbarhets­redovisningen utgör Spendrups legala hållbarhets­redovisning och uppfyller kraven i årsredovisningslagen om hållbarhets­rapportering. Det innebär att den innehåller information om vår affärsmodell och våra mål, policyer, risker och resultat kopplat till frågor som miljö, personal, socialt ansvar, mänskliga rättigheter och antikorruption. Vi hållbarhets­redovisar årligen och vår senaste hållbarhets­redovisning publicerades i maj 2021.

Redovisningens omfattning är samma som föregående år och som den finansiella redovisningen. Inga väsentliga förändringar har skett i tillämpningen av GRI:s och våra egna redovisningsprinciper. Redovisningen är externt granskad och revisorns rapport återfinns här . All verksamhet inom moderbolaget samt dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Hellefors Bryggeri AB, Omaka AB, Bryggeritransport i Bergslagen AB samt 2021 års nyförvärv Grythyttans Glöggfabrik AB är inkluderad i redovisningen. Försäljnings- och produktionsvolymer inkluderar även Gotlands Bryggeri, och de ekonomiska siffrorna omfattar hela koncernen.

Redovisningsprinciper

Medarbetare

Medarbetare omfattar personal anställd av Spendrups. Data samlas in från personalsystemet och från systemet för medarbetarsamtal.

Energi

Omfattar energianvändning i produktions- och kontorsfastigheter. 

Klimatpåverkande utsläpp

Klimatpåverkande utsläpp beräknas enligt GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, med operationell kontrollansats.

I redovisade utsläpp ingår följande i respektive scope:

Scope1: Utsläpp från köldmedier, värmepanna och arbetsmaskiner samt utsläpp från förbränning av biogas, drav, träpellets, bränsleolja, RME och HVO. Kundtransporter med egna fordon. Bruks- och tjänstebilar.

Scope 2: Utsläpp från elanvändning och fjärrvärme i kontors- och produktionsfastigheter.

Scope 3: Övriga indirekta utsläpp som relaterar till Spendrups verksamhet, uppströms och nedströms; utsläpp (livscykelperspektiv) från elanvändning, biogas, fjärrvärme, värmepanna, arbetsmaskiner och legoproduktion samt utsläpp (livscykelperspektiv) från drav, träpellets, bränsleolja, RME och HVO. Utsläpp från inköpta transporter, kundtransporter med egna fordon (livscykelperspektiv), inköpta kundtransporter, avfallstransporter, utsläpp från bruks- och tjänstebilar (livscykelperspektiv), samt utsläpp från tjänsteresor.

Koldioxidutsläpp från elanvändning beräknas enligt location-based metoden. Vid beräkning av utsläpp för elanvändning används utsläppsfaktor från Vattenfall för ursprungsmärkt vattenkraft.

Källor för emissionsfaktorer:

  • Arbetsmaskiner, diesel (50% förnybart), diesel (30% förnybart), RME (100%), HVO (100%): Energimyndigheten
  • Avfallstransporter: SCB/Svebio
  • Fjärrvärme: Energiföretagen
  • Drav: Spendrups egen faktor
  • Träpellets, biogas, bränsleolja: Energiföretagen
  • Bensin E5, diesel: Energimyndigheten och Naturvårdsverket
  • Miles 95, Miles Diesel, Miles Diesel Bio, Miles Plus 95, Miles Plus 98: Circle K
  • Evolution Bensin, Evolution Diesel Plus, Evolution Diesel, ACP Diesel 50, Biodiesel 100: Preem
  • Köldmedia (R401A, R417A, R134a, R407C, R410A, R404A, R449A, R448A): Naturvårdsverket, IPCC, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen samt Spendrups egen faktor

Avfall

Avfallsdata samlas in via Spendrups kontrakterade avfallsleverantörer.