GRI-index

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Spendrups hållbarhetsarbete under 2017 och är den nionde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningen sker årligen och den senaste rapporten utkom i maj 2017.

Den här rapporten har förberetts i enlighet med GRI Standards, nivå Core, och är reviderad av en oberoende auktoriserad revisor. Sidhänvisningarna nedan gäller den nedladdningsbara pdf-versionen av redovisningen, men hänvisningarna går att klicka på för att komma till motsvarande sida här på webbplatsen.

 

GRI Standards

Indikator

Sida

Kommentar/utelämnande

Organisationsprofil

GRI 102: Allmänna standardupplysningar

102-1

Organisationens namn

2

102-2

Viktiga varumärken, produkter och tjänster

7

102-3

Lokalisering av huvudkontoret

2, 8

102-4

Länder där verksamhet bedrivs

7

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

8

102-6

Marknadsnärvaro

2, 14, 38

102-7

Organisationens storlek

7, 9

102-8

Information om anställda

7-8, 24-27

102-9

Leverantörskedja

12-13, 92

102-10

Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

7-8, 82

102-11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

77

102-12

Externa riktlinjer som organisationen stödjer och/eller omfattas av

55, 77, 81

102-13

Medlemskap i organisationer

11

Strategi

102-14

Vd-ord

5

Etik och integritet

102-16

Organisationens värderingar och etiska riktlinjer

6, 77

Styrning

102-18

Struktur för styrning

81-82

Intressenter

102-40

Intressentgrupper som organisationen har en dialog med

88-91

102-41

Andel av anställda som omfattas av kollektivavtal

27

102-42

Princip för identifiering och urval av intressenter

88-91

102-43

Organisationens metod för intressentdialog

88-91

102-44

Frågor som lyfts fram av intressenterna

88-91

Redovisningsprofil

102-45

Affärsenheter som inkluderas i redovisningen

93

102-46

Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar

91

102-47

Frågor som identifierats som väsentliga

83

102-48

Förklaringar av korrigeringar från tidigare redovisningar

GRI-index

Inga förändringar från tidigare redovisningar.

102-49

Väsentliga förändringar i redovisningen

GRI-index

Inga förändringar från tidigare redovisningar.

102-50

Redovisningsperiod

93

102-51

Datum för senaste redovisning

93

102-52

Redovisningscykel

93

102-53

Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen

2

102-54

Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards

93

102-55

GRI-index

95-105

102-56

Externt bestyrkande

94

Ekonomi

Ekonomiskt resultat

GRI 103: Styrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

9, 10

103-2

Hållbarhetsstyrning

9, 10

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9, 10

GRI 201: Ekonomiskt resultat

201-1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

10

Omfattar hela koncernen

Anti-korruption

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

10-11

103–2

Hållbarhetsstyrning

10-11

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

10-11

GRI 205: Anti-korruption

205-1

Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende anti-korruption

GRI-index

Omfattar Spendrups egen verksamhet

205-3

Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

GRI-index

Inga bekräftade fall under året.

Anti-konkurrenshämmande

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

10-11

103–2

Hållbarhetsstyrning

10-11

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

10-11

GRI 206: Konkurrenshämmande beteende

206-1

Antal rättstvister rörande konkurrenshämmande beteende

GRI-index

Omfattar Spendrups verksamhet. Inga bekräftade fall under året.

Miljö

Materialanvändning

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

55-56

103–2

Hållbarhetsstyrning

55-56

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

55-56

GRI 301: Material

301–1

Materialanvändning

58

Omfattar råmaterial i dryckesproduktion samt förpackningsmaterial.

Energi

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

43, 62-64

GRI 302:

103–2

Hållbarhetsstyrning

43, 62-64

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

43, 62-64

GRI 302: Energi

302-1

Energianvändning inom organisationen

62-64

302-3

Energiintensitet

62-64

Vatten

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

45, 47

103–2

Hållbarhetsstyrning

45, 47

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

45, 47

GRI 303: Vatten

303-1

Total vattenanvändning

62-65

Omfattar vattenanvändningen i produktion. Vattenanvändningen i primärproduktion anses väsentlig men redovisas inte i dagsläget eftersom Spendrups saknar kontroll över dessa.

Klimatpåverkande utsläpp

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

41-42, 51, 52-54, 59, 62-68

103–2

Hållbarhetsstyrning

62-68

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

62-68

GRI 305: Utsläpp

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

68

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

68

305-3

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

68

Omfattar inköpta transporter.

305-4

Utsläppsintensitet

44

Utsläpp till vatten och avfall

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

45-48

103–2

Hållbarhetsstyrning

45-48

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

45-48

GRI 306: Utsläpp och avfall

306-1

Totalt utsläpp till vatten

47, 48, 62

Omfattar utsläpp till avlopp från Spendrups egen produktion.

306-2

Total avfallsvikt

62

Omfattar avfall som uppkommit i Spendrups egen verksamhet.

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

60-61

103–2

Hållbarhetsstyrning

60-61

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

60-61

GRI 307: Regeluppfyllnad

307-1

Betydande böter och sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftningen

GRI-index

Inga incidenter under året.

Leverantörsbedömning utifrån miljökrav

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

52, 55, 56, 73-76

103–2

Hållbarhetsstyrning

52, 55, 56, 73-76

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

52, 55, 56, 73-76

GRI 308: Leverantörsuppföljning

308-1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökrav

75

Sociala frågor

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

16-17, 20-22

103–2

Hållbarhetsstyrning

16-17, 20-22

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

16-17, 20-22

GRI 403: Hälsa och säkerhet

403-1

Andel av personalstyrkan som är representerad i formella kommittéer för hälsa och säkerhet

GRI-index

Omfattar Spendrups egna anställda.

403-2

Omfattning av skador och sjukfrånvaro

16-17, 20-22

Skador och sjukfrånvaro utgår från Arbetsmiljöverkets principer och riktlinjer.

Träning och utbildning på arbetsplatsen

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

18-19

103–2

Hållbarhetsstyrning

18-19

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

18-19

GRI 404: Träning och utbildning

404-3

Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling

27

Mångfald och lika möjligheter

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

23-26

103–2

Hållbarhetsstyrning

23-26

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

23-26

GRI 405: Mångfald och jämställdhet

405-1

Mångfald inom styrelse, ledning och bland anställda

23-26

Icke-diskriminering

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

23

103–2

Hållbarhetsstyrning

23

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

23

GRI 406: Icke-diskriminering

406-1

Antal fall av diskriminering och hantering av dessa

GRI-index

Inga rapporterade fall under året.

Leverantörsbedömningar utifrån sociala krav

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

72

103–2

Hållbarhetsstyrning

72

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

52, 55, 56, 73-76

GRI 414: Leverantörsuppföljning

414-1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån sociala krav

75

Redovisas som en andel av antal granskade leverantörer.

Kundernas hälsa och säkerhet

GRI 103: Styrning Approach 206

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

30-33

103–2

Hållbarhetsstyrning

30-33

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

30-33

GRI 416: Kundernas hälsa och säkerhet

416-2

Incidenter av bristande efterlevnad av regler gällande hälsa och säkerhet för produkter och tjänster

31

Marknadsföring och märkning

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

72

103–2

Hållbarhetsstyrning

72

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

72

GRI 417: Marknadsföring och märkning

417-2

Antal överträdelser av lagar avseende produktinformation och märkning

31

417-3

Incidenter som rör överträdelser inom marknadskommunikation

72

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.