GRI-index

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Spendrups hållbarhetsarbete under 2017 och är den nionde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningen sker årligen och den senaste rapporten utkom i maj 2017.

Den här rapporten har förberetts i enlighet med GRI Standards, nivå Core, och är reviderad av en oberoende auktoriserad revisor. Sidhänvisningarna nedan gäller den nedladdningsbara pdf-versionen av redovisningen, men hänvisningarna går att klicka på för att komma till motsvarande sida här på webbplatsen.

 

GRI Standards

Indikator

Sida

Kommentar/utelämnande

Organisationsprofil

GRI 102: Allmänna standardupplysningar

102-1

Organisationens namn

2

102-2

Viktiga varumärken, produkter och tjänster

7

102-3

Lokalisering av huvudkontoret

2, 8

102-4

Länder där verksamhet bedrivs

7

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

8

102-6

Marknadsnärvaro

2, 14, 38

102-7

Organisationens storlek

7, 9

102-8

Information om anställda

7-8, 24-27

102-9

Leverantörskedja

12-13, 92

102-10

Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

7-8, 82

102-11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

77

102-12

Externa riktlinjer som organisationen stödjer och/eller omfattas av

55, 77, 81

102-13

Medlemskap i organisationer

11

Strategi

102-14

Vd-ord

5

Etik och integritet

102-16

Organisationens värderingar och etiska riktlinjer

6, 77

Styrning

102-18

Struktur för styrning

81-82

Intressenter

102-40

Intressentgrupper som organisationen har en dialog med

88-91

102-41

Andel av anställda som omfattas av kollektivavtal

27

102-42

Princip för identifiering och urval av intressenter

88-91

102-43

Organisationens metod för intressentdialog

88-91

102-44

Frågor som lyfts fram av intressenterna

88-91

Redovisningsprofil

102-45

Affärsenheter som inkluderas i redovisningen

93

102-46

Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar

91

102-47

Frågor som identifierats som väsentliga

83

102-48

Förklaringar av korrigeringar från tidigare redovisningar

GRI-index

Inga förändringar från tidigare redovisningar.

102-49

Väsentliga förändringar i redovisningen

GRI-index

Inga förändringar från tidigare redovisningar.

102-50

Redovisningsperiod

93

102-51

Datum för senaste redovisning

93

102-52

Redovisningscykel

93

102-53

Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen

2

102-54

Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards

93

102-55

GRI-index

95-105

102-56

Externt bestyrkande

94

Ekonomi

Ekonomiskt resultat

GRI 103: Styrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

9, 10

103-2

Hållbarhetsstyrning

9, 10

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

9, 10

GRI 201: Ekonomiskt resultat

201-1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

10

Omfattar hela koncernen

Anti-korruption

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

10-11

103–2

Hållbarhetsstyrning

10-11

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

10-11

GRI 205: Anti-korruption

205-1

Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende anti-korruption

GRI-index

Omfattar Spendrups egen verksamhet

205-3

Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

GRI-index

Inga bekräftade fall under året.

Anti-konkurrenshämmande

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

10-11

103–2

Hållbarhetsstyrning

10-11

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

10-11

GRI 206: Konkurrenshämmande beteende

206-1

Antal rättstvister rörande konkurrenshämmande beteende

GRI-index

Omfattar Spendrups verksamhet. Inga bekräftade fall under året.

Miljö

Materialanvändning

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

55-56

103–2

Hållbarhetsstyrning

55-56

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

55-56

GRI 301: Material

301–1

Materialanvändning

58

Omfattar råmaterial i dryckesproduktion samt förpackningsmaterial.

Energi

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

43, 62-64

GRI 302:

103–2

Hållbarhetsstyrning

43, 62-64

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

43, 62-64

GRI 302: Energi

302-1

Energianvändning inom organisationen

62-64

302-3

Energiintensitet

62-64

Vatten

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

45, 47

103–2

Hållbarhetsstyrning

45, 47

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

45, 47

GRI 303: Vatten

303-1

Total vattenanvändning

62-65

Omfattar vattenanvändningen i produktion. Vattenanvändningen i primärproduktion anses väsentlig men redovisas inte i dagsläget eftersom Spendrups saknar kontroll över dessa.

Klimatpåverkande utsläpp

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

41-42, 51, 52-54, 59, 62-68

103–2

Hållbarhetsstyrning

62-68

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

62-68

GRI 305: Utsläpp

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

68

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

68

305-3

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

68

Omfattar inköpta transporter.

305-4

Utsläppsintensitet

44

Utsläpp till vatten och avfall

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

45-48

103–2

Hållbarhetsstyrning

45-48

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

45-48

GRI 306: Utsläpp och avfall

306-1

Totalt utsläpp till vatten

47, 48, 62

Omfattar utsläpp till avlopp från Spendrups egen produktion.

306-2

Total avfallsvikt

62

Omfattar avfall som uppkommit i Spendrups egen verksamhet.

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

60-61

103–2

Hållbarhetsstyrning

60-61

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

60-61

GRI 307: Regeluppfyllnad

307-1

Betydande böter och sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftningen

GRI-index

Inga incidenter under året.

Leverantörsbedömning utifrån miljökrav

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

52, 55, 56, 73-76

103–2

Hållbarhetsstyrning

52, 55, 56, 73-76

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

52, 55, 56, 73-76

GRI 308: Leverantörsuppföljning

308-1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökrav

75

Sociala frågor

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

16-17, 20-22

103–2

Hållbarhetsstyrning

16-17, 20-22

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

16-17, 20-22

GRI 403: Hälsa och säkerhet

403-1

Andel av personalstyrkan som är representerad i formella kommittéer för hälsa och säkerhet

GRI-index

Omfattar Spendrups egna anställda.

403-2

Omfattning av skador och sjukfrånvaro

16-17, 20-22

Skador och sjukfrånvaro utgår från Arbetsmiljöverkets principer och riktlinjer.

Träning och utbildning på arbetsplatsen

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

18-19

103–2

Hållbarhetsstyrning

18-19

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

18-19

GRI 404: Träning och utbildning

404-3

Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling

27

Mångfald och lika möjligheter

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

23-26

103–2

Hållbarhetsstyrning

23-26

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

23-26

GRI 405: Mångfald och jämställdhet

405-1

Mångfald inom styrelse, ledning och bland anställda

23-26

Icke-diskriminering

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

23

103–2

Hållbarhetsstyrning

23

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

23

GRI 406: Icke-diskriminering

406-1

Antal fall av diskriminering och hantering av dessa

GRI-index

Inga rapporterade fall under året.

Leverantörsbedömningar utifrån sociala krav

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

72

103–2

Hållbarhetsstyrning

72

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

52, 55, 56, 73-76

GRI 414: Leverantörsuppföljning

414-1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån sociala krav

75

Redovisas som en andel av antal granskade leverantörer.

Kundernas hälsa och säkerhet

GRI 103: Styrning Approach 206

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

30-33

103–2

Hållbarhetsstyrning

30-33

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

30-33

GRI 416: Kundernas hälsa och säkerhet

416-2

Incidenter av bristande efterlevnad av regler gällande hälsa och säkerhet för produkter och tjänster

31

Marknadsföring och märkning

GRI 103: Styrning

103–1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

72

103–2

Hållbarhetsstyrning

72

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

72

GRI 417: Marknadsföring och märkning

417-2

Antal överträdelser av lagar avseende produktinformation och märkning

31

417-3

Incidenter som rör överträdelser inom marknadskommunikation

72