Fyra områden i fokus

Spendrups har funnits i över 100 år, och vi vill tillverka goda drycker av hög kvalitet i minst 100 år till. Hållbarhet är vårt kanske viktigaste verktyg för att nå dit och för att fortsätta vara ett bryggeri i världsklass.

I Spendrups hållbarhetsstrategi har vi definierat fyra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete:

Fossilfritt

Vi strävar efter att minimera vår klimatpåverkan genom att fasa ut fossila bränslen, öka vår energieffektivitet samt öka vår självförsörjningsgrad på energi. Vi har redan tagit viktiga steg genom att använda 100 procent förnyelsebar el, investera i unik teknik för biobränsle samt gå över till fossilfria bränslen i våra transporter. Vårt övergripande mål är att ha en fossilfri verksamhet år 2025.

Genom vårt arbete kan vi bidra till följande mål i Agenda 2030:

7.2 – Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

7.3 – Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

13.3 – Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning

Cirkulärt

På Spendrups vill vi optimera vår resursanvändning vad gäller insatsmaterial och vatten – och samtidigt motverka svinn. Vi ska minska påverkan från våra förpackningar och råvaror genom att minimera resursförbrukningen i hela kedjan, samt verka för ökad återvinningsgrad av våra förpackningar. De senaste åren har vi genomfört viktiga insatser för att minska vår avloppsbelastning och vårt svinn. Vi har också nått ett viktigt delmål genom att använda 50 procent återvunnen plast i våra PET-flaskor.

Genom vårt arbete kan vi bidra till följande mål i Agenda 2030:

6.3 – Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4 – Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

12.2 – Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.3 – Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5 – Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Hållbar dryckeskultur

Spendrups ska verka för en sund alkoholkultur och främja en måttfull sockerkonsumtion. Vi ska garantera kvalitativa och säkra produkter och strävar efter att i så hög utsträckning som möjligt arbeta med naturliga ingredienser. Vi vill också erbjuda ett brett utbud av ekologiska produkter. I dag erbjuder vi ett omfattande sortiment av alkoholfria alternativ inom öl och cider samt sockersnåla alternativ genom Loka Crush. Vi har ett stort utbud av ekologiska öl och cider och arbetar för att bredda sortimentet med fler drycker inom fler kategorier. Spendrups driver också flera initiativ för att främja en sund alkoholkultur.

Genom vårt arbete kan vi bidra till följande mål i Agenda 2030:

3.5 – Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Ansvarsfullt företagande

Vi ställer högra krav på våra leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. För våra medarbetare säkerställer vi en säker arbetsmiljö, motivation och arbetsglädje och arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter. Sunda affärsprinciper och etiskt uppförande ska genomsyra hela verksamheten. Vi har ett stort samhällsengagemang, inte minst på de orter där vi är verksamma, och driver initiativ där vi kan göra faktisk skillnad.

Genom vårt arbete för rättvisa och jämställda arbetsvillkor kan vi bidra till följande mål i Agenda 2030:

5.1 – Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.5 – Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

8.5 – Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.8 – Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och alla människor i otrygga anställningar.

Generationsfonden

Med sin långa historia som familjeföretag, handlar hållbarhet på Spendrups i mångt och mycket om att verka för framtida generationer. För att säkerställa långsiktig konkurrenskraft måste vi driva ett hållbarhetsarbete i framkant. Därför har vi under 2017 tagit beslut om att upprätta en Generationsfond.

Syftet med fonden är att snabbare minska våra utsläpp och accelerera vårt hållbarhetsarbete i stort. Till fonden kommer vi avsätta medel för att kunna kompensera för våra egna utsläpp, accelerera omställningen till en fossilfri verksamhet och tillsammans med kunder och affärspartners driva innovation inom hållbarhetsområdet. Fonden kommer att identifiera gap, behov och nödvändiga investeringar i vår verksamhet och ge dessa prioritet i budgetering och projektplanering.

På kort sikt är fokus att Spendrups ska vara fossilfritt sett till den egna verksamheten år 2025. När vi väl har uppnått nollutsläpp kommer Generationsfonden att kunna ta hand om andra hållbarhetsutmaningar i hela värdekedjan. Strukturen för fonden upprättas under 2018 och investeringarna påbörjas under 2019.

Investeringarna och resultaten från arbetet kommer att sammanställas i hållbarhetsredovisningen årligen. De kommer också att rapporteras löpande i vår interna och externa kommunikation och intressentdialog.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.