Intressentdialog

Spendrups intressenter är aktörer som påverkas av och påverkar vår verksamhet. Våra viktigaste intressenter är kunder och konsumenter, ägarfamiljen, leverantörer och samarbetspartners, medarbetare och samhället.

Våra valda fokusområden är resultatet av våra intressenters förväntningar och krav i kombination med områdenas betydelse för Spendrups affärsstrategi samt deras påverkan på miljön och samhället.

Löpande intressentdialoger är en självklar del i Spendrups arbete. De sker bland annat i form av dialog med kunder, leverantörer och samarbetspartners samt genom medarbetarundersökningar och ägardirektiv. För att förstå kundernas och konsumenternas behov genomför vi kund- och konsumentundersökningar. I Sustainable Brand Index, som vi deltar i årligen, får vi insikter i viktiga hållbarhetsfrågor avseende våra drycker, alkoholhaltiga såsom alkoholfria.

Vår säljorganisation har daglig kontakt med våra kunder och har i de dialogerna möjlighet att fånga upp kundernas förväntningar på vårt hållbarhetsarbete. Vi deltar också i forum tillsammans med våra kunder, exempelvis kundernas leverantörsträffar och andra möten där hållbarhetsfrågor diskuteras. Dessutom svarar Spendrups på leverantörsutvärderingar från våra kunder.

Vi har en löpande kontakt med media och samhälle, på lokal och nationell nivå, kring aktuella frågor och har daglig omvärldsbevakning. Vi följer forskning och utveckling inom miljö- och klimatfrågor.

Utifrån detta arbete kartlägger vi de mest väsentliga frågorna som underlag till väsentlighetsanalysen.

Våra viktigaste intressenters förväntningar på oss

Ägarfamiljen

Som familjeföretag i fjärde generationen är fokus att bygga värde för nuvarande och kommande generationer. Det innefattar ett ansvarsfullt agerande och ett hållbarhetsarbete i framkant. Vi ska ständigt förbättra oss när det gäller lönsamhet, effektivitet, miljö, arbetsmiljö och produktkvalitet.

Kunder

Kunderna prioriterar frågor kring klimat, vatten, svinn, förpackningar samt ekologiska och miljömärkta produkter. Systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete förväntas, liksom goda arbetsvillkor i leverantörskedjan.

Konsumenter

Konsumenterna vill ha säkra och naturliga produkter. En växande andel vill ha hälsosamma, ekologiska och klimatsmarta produkter. Förpackningarna ska vara miljövänliga och återvinningsbara. Produkterna ska vara producerade under goda arbetsvillkor.

Medarbetare

Våra medarbetare vill känna stolthet över att arbeta i ett ansvarsfullt och hållbart företag. Särskilda intressen är miljöförbättringar, säker arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och jämställdhet.

Leverantörer och samarbetspartners

Leverantörer är intresserade av vilka hållbarhetsfrågor vi prioriterar, så att de i sin tur kan möta våra krav och förväntningar.

Samarbetspartners förväntar sig att våra produkter är säkra och att vi agerar ansvarsfullt på marknaden.

Samhälle

Myndigheter, media och olika intresseorganisationer har olika krav och förväntningar kring miljö, ansvarsfull marknadsföring, öppenhet och transparens, samhällsansvar och alkoholfrågor.

Väsentlighetsanalys

Under 2017 arbetade en intern arbetsgrupp med sakkunniga inom miljö, kvalitet, hållbarhet, strategi och kommunikation fram en väsentlighetsanalys för Spendrups hållbarhetsarbete.

Arbetet skedde med vägledning av externa experter. Under ett antal workshops granskade vi:

  • hållbarhetsområdena utifrån internationella riktlinjer,
  • branschspecifika frågor utifrån relevans för Spendrups intressenter, samt
  • Spendrups påverkan på samhället.

Parallellt validerade vi de olika hållbarhetsområdena genom externa källor (se intressentdialog). Genom ett poängsystem identifierade vi sedan ett flertal hållbarhetsområden att fokusera på, och Spendrups ledningsgrupp beslutade om fyra fokusområden i december 2017. Vi kommer löpande under 2018 att stämma av vår väsentlighetsanalys med våra intressenter.