Om redovisningen

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Spendrups hållbarhetsarbete under 2017 och är den nionde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Den utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten, enligt 6 kap ÅRL.

Enligt 6 kap ÅRL ska företag rapportera kring miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I rapporten ska företaget beskriva dess affärsmodell, policydokument på områdena, resultatet av dessa policyer, väsentliga risker på områdena och hur dessa hanteras samt centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

Den här rapporten har förberetts i enlighet med GRI Standards, nivå Core, och är reviderad av en oberoende auktoriserad revisor. Redovisningen sker årligen och den senaste rapporten utkom i maj 2017.

Denna redovisning omfattar all verksamhet inom moderbolaget samt dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Hellefors Bryggeri och Bryggeritransport i Bergslagen AB. Försäljnings- och produktionsvolymer inkluderar även Gotlands Bryggeri, och de ekonomiska siffrorna omfattar hela koncernen. Redovisningen omfattar även påverkan från transporter och energianvändning i vårt närmaste leverantörsled. Däremot kan vi inte redovisa all påverkan i primärproduktionen och kundledet, eftersom vi inte kan garantera uppgifternas riktighet.

Bestyrkanderapport från revisor (pdf)

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.