Vårt sätt att arbeta

För att vårt hållbarhetsarbete ska få så stor effekt som möjligt bör det genomsyra hela organisationen. Ansvaret för Spendrups hållbarhetsarbete är därför tydligt fördelat inom koncernen. De enskilda affärsenheterna och dotterbolagen bär ett stort ansvar för att säkerställa att miljö- och hållbarhetsstrategierna följs och tillämpas i processer och beslutssituationer. Affärsenheterna och dotterbolagen får stöd och utbildning från den centrala hållbarhetsfunktionen, som leder arbetet på koncernnivå. Detta sker i nära samarbete med koncernstaberna och affärsområdescheferna för varuförsörjning, marknadsföring och försäljning.

Spendrups värderingar är grunden för vårt hållbarhetsarbete. Värderingarna sammanfattas i Spendrups affärsetiska kod, som beskriver våra ställningstaganden kring hur Spendrups ska agera på marknaden och i samhället – samt vårt förhållningssätt till miljö och arbetsmiljö. Den affärsetiska koden ska säkerställa att hållbarhetsperspektivet finns med i företagets hela verksamhet. Samtliga medarbetare tar del av koden under särskilda utbildningar.

Spendrups tillämpar FN:s Global Compact och OECD:s principer för multinationella företag i alla led i vår verksamhet. Vårt arbete med livsmedelssäkerhet styrs av FSSC 22000, vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vårt miljöarbete styrs av ISO 14001. Under 2017 har vi arbetat med övergången till nya ISO 14001-standarden och kalibrerat vår organisation och våra processer för att uppfylla kraven i denna.

Under 2017 har Spendrups hållbarhetsarbete intensifierats och förstärkts. Vi har bland annat inrättat två nya roller med koncernansvar genom att vi har tillsatt såväl en hållbarhetchef som en miljö- och kvalitetschef. Dessutom har vi förstärkt organisationen med nya resurser inom avdelningen för Miljö och kvalitet. Detta för att möta de högt uppsatta ambitioner som Spendrups har inom hållbarhet men även de krav som våra intressenter ställer. Koncernansvaret innebär också att Spendrups dotterbolag kommer att involveras mer än tidigare.

Hållbarhet genom hela organisationen

Styrelse: Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet, och får årligen rapportering om hållbarhetsarbetet och gör därefter en översyn av arbetets status och resultat.

Verkställande direktör: Verkställande direktör driver igenom styrelsens beslut och ansvarar för resultatet.

Koncernstaber: Koncernstaberna för miljö och hållbarhet, kommunikation, HR, ekonomi, IT, strategisk planering och juridik leder arbetet på koncernnivå och stöttar de olika affärsenheterna och dotterbolagen.

Varuförsörjning: Affärsenheten driver hållbarhetsarbetet som rör inköp av råvaror och insatsvaror, produktionseffektivitet och transporter.

Marknadsföring: Affärsenheten driver hållbarhetsarbetet som rör konsument- och kundnöjdhet samt ansvarsfull marknadsföring.

Försäljning: Affärsenheten driver hållbarhetsarbetet som rör ett ansvarsfullt marknadsagerande och kundnöjdhet.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.