Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

HÅLLBARHETS­STYRNING

Spendrups hållbarhets­arbete styrs av bolagets hållbarhets­strategi med fyra fokusområden och tillhörande hållbarhets­mål.

Väsentliga hållbarhets­frågor

Spendrups väsentliga hållbarhets­frågor ligger till grund för bolagets hållbarhets­strategi och har identifierats utifrån en väsentlighetsanalys.

Spendrups väsentlighetsanalys genomfördes 2017 och har därefter kontinuerligt uppdaterats och utvecklats. Under 2021 har ett strategiarbete genomförts med bland annat en analys av viktiga omvärldsfrågor samt krav och förväntningar från våra olika intressentgrupper. Väsentlighetsanalysen har reviderats utifrån denna analys vad gäller benämningar. Inga frågor har tagits bort eller tillkommit, inte heller har inbördes ordning justerats jämfört med 2020.

Väsentlighetsanalysen visar hur stor påverkan olika hållbarhets­frågor har på omvärlden ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samt hur betydelsefulla hållbarhets­frågorna är för olika intressentgrupper när de ska fatta beslut kopplade till Spendrups verksamhet. Analysen visar tydligt vilka hållbarhets­frågor som är strategiska för Spendrups, vilka som är basfrågor samt hur de är kopplade till de fyra strategiska fokusområdena.

Under 2021 fortsatte klimatförändringarna att vara en högt prioriterad fråga hos samtliga intressentgrupper. Vi ser också ett tydligt skifte till att beakta klimatpåverkan i hela värdekedjan. Förpackningars påverkan på miljön, inte minst vad gäller plast, är en fortsatt viktig fråga och det cirkulära perspektivet lyfts allt mer både från politiskt håll och i näringslivet. I en stor konsumentstudie, som vi tar del av årligen (Sustainable Brand Index), ser vi att drycker med hälsofokus, såsom mindre socker eller utan alkohol­ är högt rankat. Våra kunder, såsom Systembolaget, har stort fokus på goda arbetsvillkor i leverantörsledet. Våra medarbetare lyfter särskilt arbetsmiljö och jämställdhet som viktiga hållbarhets­frågor. 

Väsentlighetsanalys

Omställning till fossilfritt
 1. Minskad klimatpåverkan
 2. Energieffektivitet
Ansvarsfullt företagande
 1. Mångfald och inkludering
 2. Arbetsmiljö
 3. Kompetensutveckling
 4. Samhällsengagemang
 5. Etiskt uppförande
 6. Ansvar i värdekedjan
Cirkulär och smart resursanvändning
 1. Resurseffektivitet
 2. Miljövänliga förpackningar
 3. Effektiv vattenförbrukning
 4. Kemikalieanvändning
Hållbar dryckes­kultur
 1. Livsmedels­säkerhet
 2. Konsumenters hälsa
 3. Ansvarsfull marknadsföring och försäljning
 4. Ekologiska produkter

Intressentdialoger

Spendrups viktigaste intressenter är kunder och konsumenter, ägar­e, leverantörer och samarbetspartners, medarbetare och samhället i stort. Det är grupper som både påverkas av och som påverkar verksamheten.

Intressentdialoger är en viktig del i vårt arbete. Dialogerna sker löpande med kunder, leverantörer och samarbetspartners samt genom medarbetarundersökningar och ägar­direktiv. För att förstå kundernas och konsumenternas behov genomför vi kund- och konsumentundersökningar. Säljorganisationen har daglig kontakt med våra kunder och har möjlighet att fånga upp förväntningar på hållbarhets­arbetet. Tillsammans med kunderna deltar vi i forum där hållbarhets­frågor diskuteras. Vi svarar också kontinuerligt på leverantörsutvärderingar från våra kunder.

I Sustainable Brand Index får vi årligen insikter kring viktiga hållbarhets­frågor gällande våra drycker.

Spendrups har löpande kontakt med media och samhälle samt daglig omvärldsbevakning. Vi följer forskning och utveckling inom miljö- och klimatfrågor. Samarbetet med masterutbildningen i Hållbart företagande vid Örebro universitet gör att vi får ta del av studenters syn på vårt hållbarhets­arbete, bland annat genom ett case-arbete inom ramen för kursen Miljömanagement.

Resultatet från intressentdialogerna används som underlag när vi uppdaterar våra väsentliga hållbarhets­frågor och fokusområden.

IntressentgruppViktigaste frågorKanaler för dialog
Ägar­eEtt hållbarhets­arbete i framkantStyrelsemöten
KunderKlimat, förpackningar, goda arbetsvillkor i leverantörsledetLeverantörsträffar, referensgrupper kring hållbarhets­frågor
KonsumenterMiljövänliga förpackningar, hälsosamma produkter, hållbara transporter, ekologiskt och lokaltSustainable Brand Index-studie
MedarbetareMångfald och inkludering, arbetsmiljö, hållbart företagMedarbetarundersökning
BranschenMinskad klimatpåverkan, cirkulära förpackningar, matsvinnBranschsamverkan inom tex Sveriges Bryggerier och Livsmedels­företagen
SamhälletHållbar plastanvändning, klimat, transporterMedie-och omvärldsbevakning

Risker och riskhantering

Spendrups ambition är att minska verksamhetens negativa påverkan på omvärlden och att arbeta för att skapa värde för kunder, konsumenter och övriga intressenter. Värdekedjan hjälper oss att identifiera hur vi bäst kan hantera vår påverkan, hur vi skapar värde för våra olika intressenter samt vilka risker vi måste vara beredda att hantera. Vi utövar inflytande både bakåt och framåt i värdekedjan men har olika grad av möjlighet att påverka i de olika stegen.

Primärproduktion

Grad av kontroll: Låg 

Risker

 • Bristande miljöansvar
 • Bristande livsmedels­säkerhet som t.ex. råvaror som inte uppfyller våra krav
 • Bristande spårbarhet
 • Råvarubrist
 • Bristande arbetsförhållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter

Kontroller och policy

 • Leverantörsbedömningar och kravställande
 • Affärsetisk kod

Förädling

Grad av kontroll: Medium

Risker

 • Bristande miljöansvar
 • Bristande livsmedels­säkerhet och produktkvalitet
 • Bristande arbetsförhållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter

Kontroller och policy

 • Leverantörsbedömningar och kravställande
 • Affärsetisk kod

Spendrups Bryggeri

Grad av kontroll: Hög

Risker

 • Resursslöseri av material­ och råvaror
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Bristande livsmedels­säkerhet
 • Bristande fysisk och psykisk arbetsmiljö
 • Diskriminering
 • Mutbrott och etiska brister

Kontroller och policy

 • Miljöpolicy och miljöledningssystem
 • Systematiskt arbete med livsmedels­säkerhet och kvalitet
 • Hållbarhets­trategi
 • Interna policys kring b.la. arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter
 • Affärsetisk kod och utbildningar

Kund

Grad av kontroll: Medium

Risker

 • Inte möta kundernas krav på hållbara produkter
 • Utsläpp från transporter
 • Mutbrott och etiska brister

Kontroller och policy

 • Miljöpolicy och miljöledningssystem
 • Systematiskt arbete med livsmedels­säkerhet och kvalitet
 • Hållbarhets­strategi
 • Affärsetisk kod

Konsument

Grad av kontroll: Låg 

Risker

 • Inte möta konsumenternas krav på hållbara produkter
 • Brister i livsmedels­säkerheten, såsom skadade konsumenter
 • Osund alkohol­kultur
 • Negativ påverkan på hälsa
 • Nedskräpning

Kontroller och policy

 • Miljöpolicy och miljöledningssystem
 • Systematiskt arbete med livsmedels­säkerhet och kvalitet
 • Hållbarhets­strategi
 • Ansvarsfull marknadsföring
 • Branschinitiativ för att främja sund alkohol­konsumtion
 • Återvinningssystem via Returpack och Svensk Glasåtervinning

Styrning av hållbarhets­arbetet

Grunden för Spendrups hållbarhets­arbete är de väsentliga hållbarhets­frågorna och bolagets värderingar. Värderingarna sammanfattas i den affärsetiska koden som fastställts av koncernledningsgruppen. I den beskrivs hur Spendrups agerar på marknaden och i samhället samt vårt förhållningssätt till miljö och arbetsmiljö. Den affärsetiska koden säkerställer att hållbarhets­perspektivet finns med i företagets hela verksamhet och är en obligatorisk del av introduktionsutbildningen som samtliga medarbetare genomgår. Dessutom görs riktade utbildningar i koden.

Koncernledningsgruppen har det övergripande ansvaret för hållbarhets­arbetet som via koncernens staber leds ner i affärsenheterna och dotterbolagen. Hållbarhets­arbetet på Spendrups ska genomsyra hela organisationen. Ansvaret för hållbarhets­arbetet är därför delegerat. Affärsenheterna och dotterbolagen får stöd och utbildning från den centrala hållbarhets­funktionen, som leder och koordinerar arbetet på koncernnivå. Arbetet sker i nära samarbete med koncernstaberna och affärsområdescheferna för varuförsörjning, marknadsföring, försäljning och HR. De enskilda affärsenheterna och dotterbolagen ska säkerställa att hållbarhets­strategierna följs och tillämpas i processer och beslutssituationer. I ledningsgruppen har varuförsörjningsdirektören och kommunikationsdirektören ett delat ansvar för miljö- och hållbarhets­frågor.

Hållbarhets­- och miljöarbetet rapporteras till koncernledningen två gånger per år, och en kvartalsrapport skickas till styrelse och ledningsgrupp. Hållbarhets­strategin antas i ledningsgrupp och styrelse.

Under 2021 har Spendrups antagit en ny hållbarhets­strategi. Den nya hållbarhets­strategin gäller under samma period som koncernstrategin.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vårt miljöarbete styrs av ISO 14001. I vår leverantörsbedömning tillämpar vi FN:s Global Compact och OECD:s principer för multinationella företag. Spendrups anläggningar i Grängesberg och Hällefors är certifierade enligt den internationella standarden FSSC 22000 som styr vårt arbete med livsmedels­säkerhet. Detta arbete styrs även av Spendrups policy för livsmedels­säkerhet och kvalitet och följs upp genom:

 • Dagliga morgonmöten med operatörer och linjeansvariga
 • Egenkontroller
 • Täta och återkommande kvalitetsuppföljningar och hantering av avvikelser
 • Ständiga förbättringar genom interna och externa revisioner

Ta del av vår affärsetiska kod och miljöpolicy