Så säkrar vi produkterna

Sedan Spendrups grundades för mer än 100 år sedan har vi vuxit till ett av Sveriges ledande bryggerier. Målet då som nu är att erbjuda ett sortiment som svarar mot våra kunders och konsumenters efterfrågan på hög kvalitet, på ett hållbart sätt. Livsmedelssäkerheten är A och O i alla steg av vår produktion.

Minimerade risker

Att ta fram en riktigt bra produkt handlar förstås inte bara om att utveckla smaker. Vårt viktigaste löfte till våra konsumenter är livsmedelssäkerhet. Det innebär bland annat att våra produkter ska vara säkra att förtära och att förpackningarna ska vara säkra att hantera. Utan ett aktivt och systematiskt säkerhetsarbete på det här området finns risken att våra slutkonsumenter kommer till skada. I värsta fall kan de exempelvis få skärsår från en glasflaska, skada handen på en för hårt åtskruvad plastkork eller få en allergisk reaktion. Spendrups har en nollvision vad gäller skadade konsumenter.

För att minimera säkerhets- och kvalitetsrisker kopplade till våra produkter arbetar vi enligt HACCP-principer (Hazard Analysis & Critical Control Points). Det innebär att vi riskbedömer alla råvaror och förpackningsmaterial – hela vägen från produktionsprocessen till konsumenternas hantering. Våra anläggningar i Grängesberg och Hällefors är certifierade enligt FSSC 22000, en internationell standard för styrning av livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi följer också vår policy för livsmedelssäkerhet och kvalitet. För att se till att policyn efterföljs arbetar vi bland annat med daglig styrning, frekvent kvalitetsuppföljning, avvikelsehantering samt ständiga förbättringar genom interna och externa revisioner.

Året som gått

Under 2017 har vi haft två incidenter avseende brister i lagenlighet av märkning av produkt och 17 incidenter avseende brister i produktsäkerhet. Alla incidenter har hanterats enligt våra normala rutiner.

Vi har under året arbetat för att öka medvetandet på kvalitets- och livsmedelssäkerhetsområdet hos både ledning och personal. Vi har ökat resurserna till vår kvalitet- och miljöavdelning och uppgraderat vårt kvalitetsledningssystem för att bättre kunna förebygga livsmedelsbedrägerier, hot och sabotage. Vi har dessutom genomfört en omfattande utbildning av tekniker och lagledare inom området livsmedelssäkerhet.
På större tekniska projekt i Grängesberg har vi vidtagit förebyggande åtgärder för att inte äventyra livsmedelssäkerheten. Det handlar till exempel om byggnation av provisoriska väggar, förändrade personalflöden samt kontroll och övervakning av externa entreprenörer.

Vad finns i flaskan?

Transparens och öppenhet kring innehåll och näringsvärde är viktigt för oss.

Vi vill att kunder och konsumenter ska kunna bilda sig en egen uppfattning om våra produkter. Därför finns i dagsläget detaljerade innehållsförteckningar inklusive näringsvärde för våra alkoholfria läsk-, cider-, öl- och vattendrycker tillgängliga på vår webbplats spendrups.se.

Alkoholhaltiga drycker är undantagna från lagkravet som gäller andra livsmedelsprodukter, nämligen att näringsvärdet måste redovisas. Vi ser det dock som en förtroendefråga att vara transparenta även på det här området. Därför har vi under 2017 börjat publicera information om näringsvärden för vår alkoholhaltiga öl på vår webb.

Tack för reklamationen!

Spendrups sätter årligen mål på antal reklamationer från konsument kopplade till produktavvikelser. En produktavvikelse kan vara allt från ett fel på förpackningen till att konsumenten inte tycker om smaken på drycken eller anser att den har fel kolsyregrad.

Vi värdesätter varje reklamation som kommer in. Synpunkterna från våra kunder och konsumenter ger oss värdefull information i vårt förbättringsarbete. Resultatet från alla inkomna reklamationer följs upp och vi ser över längre tid en minskande trend.

Antal reklamationer per 100 miljoner förpackningar

Vi ligger på en bra nivå vad gäller reklamationer för 2017, men vi nådde inte vårt mål. En möjlig orsak till detta är ett mer differentierat sortiment, vilket innebär fler start och stopp i produktionen. Generellt sett görs färre misstag ju längre tid vi kan producera en och samma produkt. Vi kommer att fortsätta vårt aktiva arbete för att minska reklamationerna under 2018.

Årliga kundundersökningar

Kundernas och konsumenternas synpunkter är viktiga för oss. De visar om våra produkter uppfyller förväntningar och krav. Varje år utför Spendrups därför kundundersökningar som visar hur våra kunder uppfattar oss som företag, vårt sortiment och våra drycker.

Vi deltar sedan några år i den årliga Butiksbarometern, som mäter butikernas attityder gentemot olika dagligvaruleverantörer. Sedan 2014 deltar vi även i Kedjebarometern, en liknande undersökning som mäter attityderna till leverantörerna hos de centrala funktionerna inom kedjorna (till exempel inköpare). Spendrups har under 2017 förbättrat sin ranking från plats 34 till plats 27 på dagligvaruhandeln och från plats 12 till 2 på servicehandeln, vilket är ett kvitto på att våra kunder uppskattar vårt arbete.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.