fbpx

Så förhindrar vi korruption

Som en stor inköpare av råvaror och distributör av drycker är det viktigt att vi alltid agerar etiskt och driver ett ambitiöst antikorruptionsarbete.  

Korruption är ett stort ord som ofta kopplas till politiska utvecklingar på högsta nivå. Men etik- och antikorruptionsarbetet är väldigt viktigt även för företag som Spendrups, inte minst eftersom vi har en global värdekedja.

Riskerna med korruption och bristande affärsetik är många. Om någon form av otillbörlig påverkan sker vid våra inköp kan det exempelvis leda till att de råvaror vi köper in inte uppfyller våra kvalitetskrav – eller att de inte är producerade enligt våra högt ställda krav på arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. I försäljningsledet kan marknadsföring, om den inte baseras på affärsetiska principer, bidra till en osund alkoholkultur.

Vår målsättning inom etik och antikorruption är att kontinuerligt öka medarbetarnas kunskap genom riktade utbildningsinsatser inom de områden som är särskilt relevanta för respektive grupp. Försäljning, marknadsföring och inköp är de funktioner som främst berörs av affärsetiska risker som korruption och mutor. Medarbetare på dessa avdelningar får därför riktad information och utbildning om Spendrups affärsetiska riktlinjer, men även gällande regler om konkurrenshämmande aktiviteter, antikorruption och marknadsföring.

Vår nya affärsetiska kod

Spendrups affärsetiska kod lägger en tydlig grund för vårt etik- och antikorruptionsarbete. Den beskriver de affärsetiska riktlinjer som vi arbetar efter och de höga krav som vi ställer både på oss själva och på dem vi arbetar med. Koden tar bland annat upp hur vi ser på extern representation, rättvis konkurrens och sunda affärsprinciper. Även områden som inte är direkt kopplade till antikorruption – till exempel säkerhet och trygghet på arbetsplatsen, lika rättigheter och möjligheter, ansvarsfull marknadsföring, mångfald och inkludering samt ett ansvar för en sund dryckeskultur – behandlas i koden.

Under 2018 har vi uppdaterat vår affärsetiska kod. Syftet med uppdateringen var att ytterligare förtydliga grunden för vårt antikorruptionsarbete. Vi har exempelvis lagt in praktiska riktlinjer kring vad vi förväntar oss av medarbetarna. Både koncernledningen och styrelsen i Spendrups Bryggeri antog den nya koden under hösten 2018.

Under året har alla chefer på Spendrups deltagit i en workshop om etiskt beslutsfattande; i samband med denna fick de en introduktionsutbildning till den nya affärsetiska koden. Även andra grupper fick riktad utbildning i koden. För nyanställda är utbildning i den affärsetiska koden en obligatorisk del av introduktionsprogrammet och utbildningen finns tillgänglig för alla medarbetare på vårt intranät.

I december 2018 genomfördes en utbildning i affärsetik för alla medarbetare på vårt dotterbolag Spring Wine & Spirits AB.

Arbetet framåt

Under 2019 kommer Spendrups att fortsätta med riktade utbildningsinsatser i bland annat konkurrensrätt och affärsetik. Grupperna som kommer att få gå utbildningarna är bland annat försäljningsdivisionerna, inköp, marknad och kommunikation.

Som ett led i vårt etik- och antikorruptionsarbete kommer vi under 2019 att inrätta en whistleblower-funktion. Detta för att skapa ytterligare en kommunikationsväg för den som önskar rapportera oegentligheter på ett anonymt sätt.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.