fbpx

Spendrups har en världsomspännande leverantörskedja. För oss är det viktigt att säkerställa höga krav på kvalitet och hållbarhet, genom systematiska leverantörsbedömningar.

Våra leverantörer

Välkommen till Spendrups leverantörskedja – här finns tusentals aktörer, samarbetspartners och leverantörer som hjälper oss driva verksamheten framåt varje dag. Att vara en stor aktör i dryckesbranschen innebär att vi måste ta mycket ansvar. Men det ger oss också möjligheten att skapa positiv förändring genom hela leverantörskedjan. Spendrups har en komplex och världsomspännande leverantörskedja, särskilt när man ser både till Spendrups Bryggeri AB och vårt dotterbolag Spring Wine & Spirits AB. En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är därmed att säkra våra leverantörskedjor. Att arbeta med de här frågorna är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta verka på marknaden; Systembolaget ställer exempelvis krav på efterlevnad av BSCI i sina inköpsvillkor. BSCI (The Business Social Compliance Initiative) är ett branschdrivet initiativ för företag som är engagerade i att förbättra arbetsförhållanden i fabriker och på lantbruk i hela världen.

Om hållbarheten inte uppehålls i våra leverantörsled innebär det risker för bristande arbetsförhållanden, livsmedelssäkerhet och miljöansvar samt brott mot mänskliga rättigheter. Generellt sett gäller detta särskilt inom vinindustrin, i länder där hållbarhetsmognaden är låg och under perioder då vinindustrin är under extra hårt tryck, exempelvis skördetid. Under dessa perioder är användandet av säsongsarbetare extra vanligt, och detta är sammankopplat med särskilda risker.

Styrning

Spendrups Bryggeri AB och dotterbolaget Spring Wine & Spirits AB skiljer sig åt något i styrningen krig hållbarhet i leverantörskedjan. Gemensamt för båda bolagen är att Spendrups affärsetiska kod ligger till grund för arbetet. Vi kräver också att våra leverantörer ska agera enligt gällande lagstiftning i landet där de verkar samt att de följer FN:s Global Compact-principer. I dessa principer ingår bland annat att respektera FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s riktlinjer för rättigheter i arbetet.

För Spendrups Bryggeri finns inköpspolicy, riktlinjer för inköp och system för val av leverantör som guidar arbetet med leverantörerna. Vi förväntar oss även att våra leverantörer verkar för att deras affärspartners tar miljömässigt och socialt ansvar. I den leverantörsbedömning som Spendrups Bryggeri använder frågar vi exempelvis om leverantören har genomfört en systematisk bedömning av sin egen leverantörskedja för att säkerställa efterlevnad av internationella riktlinjer inom affärsetik och socialt ansvar. Svarar de nej blir affären inte av.

Spendrups Bryggeri är certifierat enligt FSCC 22000 för livsmedelssäkerhet, vilket även det påverkar arbetet på området.

Under 2018 har Spring Wine & Spirits börjat använda samma typ av leverantörsbedömning som Spendrups Bryggeri. Det är ett viktigt steg mot mer omfattande kontroll av våra leverantörer. Läs mer om det här.

På bryggeriet

Spendrups Bryggeri AB vill arbeta med de bästa leverantörerna vad gäller både kvalitet och hållbarhet. I vår bryggeriverksamhet säkerställer vi detta genom att genomföra leverantörsbedömningar av prioriterade leverantörer vid inköps- och investeringsbeslut. Till gruppen prioriterade leverantörer hör bland annat bryggeriverksamhetens alla råvaruleverantörer, alla primärförpackningsleverantörer, leverantörer som har stor miljöpåverkan samt leverantörer som verkar i riskländer. Vi accepterar inga samarbeten med aktörer där vi har anledning att misstänka att det förekommer allvarliga oegentligheter, exempelvis kränkningar av mänskliga rättigheter. Visar det sig att leverantören inte svarat sanningsenligt har vi rätt att säga upp avtalet.

Kolsyrebrist och torka

2018 var ett på många sätt prövande år. Under början av sommaren, som också är högsäsong för dryckesindustrin, infann sig en allvarlig kolsyrebrist i hela norra Europa. Bristen var kopplad till produktionsproblem samt underhållsarbete på flera kolsyrefabriker i Europa. Samtidigt skördade svenska bönder bara cirka 50 procent av sin prognosticerade volym av maltkorn, vilket har stor betydelse för oss eftersom 95 procent av det maltkorn vi köper in är från Sverige. Även årets sockerskördar var sämre än normalt efter det torra och varma vädret. Det påverkade också vår ambition att köpa ekologiskt socker från Skandinavien i stället för från Sydamerika, vilket du kan läsa mer om här. Att lägga sockerinköpen närmre Sverige skulle kunna ge både miljömässiga och sociala fördelar i leverantörskedjan.

Genom omfattande prioriteringar i produktionen klarade Spendrups årets utmaningar relativt bra. En viktig faktor till detta är våra goda relationer med leverantörer, bönder och mälterier som har gjort allt vad de kunnat för att hjälpa oss. Tack vare våra nära samarbeten har vi lyckats säkra försörjningen för 2019.

Stärkt leverantörskontroll

Spendrups Bryggerier intensifierar och systematiserar hela tiden arbetet med vår leverantörskedja för att stärka relationen med seriösa leverantörer. 2017 uppdaterade vi vår leverantörsbedömning med frågor om livsmedelsbedrägeri och skalskydd relaterat till livsmedelssäkerhet, detta för att möta den skärpta standard för livsmedelskvalitet som kommer i och med 2018 års uppdatering av vår FSCC 22000-certifiering. Och under 2018 har vi uppdaterat avsnittet för socialt ansvar i vår leverantörsportalen, detta för att motsvara krav från BSCI. Avsnittet för socialt ansvar är nu mer omfattande och innehåller mer specifika frågor, till exempel huruvida medarbetare har rätt att ansluta sig till en fackförening.

Vi arbetar även mycket med leverantörsutveckling för att komma närmare leverantörerna. Arbetet består till stor del av månatliga avstämningsmöten mellan Spendrups och leverantör där fokus ligger på produktion- och lagersituationen, men där vi också tar upp frågor gällande miljö, kvalitet och avvikelser.

Årets leverantörsbesök

Vi genomför också leverantörsbesök i bryggeriverksamheten. Vårt fokus under leverantörsbesöken är livsmedelssäkerhet, men vi kan även se till exempelvis arbetsmiljö och verksamhetens miljöarbete.

Under 2018 har vi besökt nio leverantörer. Val av leverantörer som vi besöker beror på flera olika faktorer – vi kan till exempel besöka en leverantör som vi har behövt reklamera produkter från eller leverantörer som helt enkelt är mycket viktiga för oss. För 2018 har vi fokuserat på att säkerställa dels ekologiska råvaror och dels primärförpackningar och råvaror, det vill säga material som har kontakt med eller är inkluderade i drycken. En av revisionerna var hos en leverantör av ekologisk humle i USA, där vi besökte både odlarna till de olika fabrikerna. Vi gjorde även en revision av en leverantör av ekologiskt fruktkoncentrat från Turkiet. Samtliga revisioner som slutfördes under 2018 godkändes. Revisionen i Turkiet är inte slutförd än – leverantören har några anmärkningar som vi räknar med att de ska åtgärda i samarbete med oss under 2019.

Textilprojekt i Indien

Merparten av leverantörerna till Spendrups Bryggeri kommer från länder inom EU där risken för missförhållanden i leverantörskedjan är relativt låg. Våra leverantörer av reklammaterial och textilier kommer dock från länder i Asien som generellt sett ses som mer riskabla på dessa områden, exempelvis Indien. Under 2017 har vi i samarbete med en leverantör av reklamtextil från Indien tagit fram en linje klimatkompenserade profilplagg av ekologisk och Fairtrade-märkt bomull. Läs mer om det här. Under 2018 har samarbetet löpt på och leverantören har reviderats enligt BSCI.

Mål på området

Spendrups Bryggerier har ett mål på 100 procent godkända granskningar av prioriterade leverantörer. Vid utgången av 2018 hade vi färdiggranskat och godkänt 92 procent av våra prioriterade leverantörer, vilket är ungefär samma som 2017. Vår långsiktiga ambition är att granska och bedöma alla våra prioriterade leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv, och vi bedriver ett löpande granskningsarbete. Liksom förra året är en orsak till att vi inte ligger på 100 procent att flera av våra leverantörer är mitt i granskningen och därmed inte räknas som granskade. Vi får också löpande in nya leverantörer som behöver granskas för att vår procentandel inte ska sjunka.

Leverantörsbedömningar

2018

2017

Livsmedelsråvaror

97 %

100 %

Inköpt färdigvara

100 %

83 %

Förpackningar

97 %

91 %

Transporter

92 %

88 %

Övriga insatsvaror och tjänster

91 %

88 %

Reklammaterial

75 %

94 %

Total andel bedömda leverantörer

92 %

89 %

På Spring Wine & Spirits

På Spendrups dotterbolag Spring Wine & Spirits ställer vi höga krav när vi väljer vinproducenter. Vi arbetar med välrenommerade bolag och vi genomför alltid producentbesök innan vi inleder ett nytt samarbete med en producent. Dessa platsbesök är inte regelrätta revisioner, men vår representant träffar producenten och ser hur de jobbar på vineriet. Under 2018 har vi börjat arbeta på samma sätt gentemot våra spritleverantörer.

Ny leverantörsportal

Fram till 2018 krävde vi att producenten också skriftligen ska acceptera att arbeta utifrån FN:s Global Compact-principer, och 2017 hade 65 av totalt 78 vinproducenter skrivit under på detta. För att möta ökade hållbarhetskrav från koncernledningen och stora kunder som Systembolaget har vi under 2018 tagit fram ett nytt, mer omfattande system för att kontrollera våra leverantörer. Det är en leverantörsportal baserad på den som Spendrups Bryggerier använder.
Vi har under året pilottestat den nya leverantörsportalen med hjälp av ett par av våra leverantörer och justerat den för att passa just vår verksamhet. Vi har även tillsatt en resurs på deltid för att ansvara för leverantörsutvärderingen. För 2019 är planen att börja använda leverantörsportalen för nya leverantörer. Ambitionen är också att börja utvärdera våra befintliga leverantörer i portalen.

Förbättringsarbete

2017 gjorde Systembolaget revisioner av tre av våra risklandsproducenter, och för två av dessa producenter krävdes uppföljande åtgärder. Under 2018 har vi samarbetat både med Systembolaget och med producenterna i dessa processer, främst i framtagandet av handlingsplaner för producenterna. Producenterna har därigenom skapat tydliga förbättringar och höjt sin hållbarhetspresentanda.

Ett bildande år

I december 2018 genomförde vi en utbildning i affärsetik kopplat till Spendrups affärsetiska kod för alla medarbetare på Spring Wine & Spirits. Under året har alla medarbetare även genomgått Spendrups e-learning om miljöfrågor. Ytterligare utbildningar är inplanerade för 2019.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.