fbpx

Mer återvunnet material, ett välfungerande återvinningssystem och att minska mängden förpackningsmaterial är självklara frågor i Spendrups arbete med att minska vår miljö- och klimatavtryck från förpackningar.

Cirkulära system för förpackningar

Spendrups förpackningar utgör en väsentlig del av vårt totala miljö- och klimatavtryck. Att aktivt arbeta för smartare förpackningar och mer återvinning ser vi därför som en självklarhet.

En livscykelanalys på alkoholhaltiga dryckers klimatpåverkan från 2015, genomförd på uppdrag av de nordiska alkoholmonopolen, visade att förpackningarna spelar en avgörande roll för såväl ölers som viners sammanlagda påverkan. En analys av de olika förpackningsslagens klimatpåverkan genomfördes samma år på uppdrag av branschorganisationen Sveriges Bryggerier, där Spendrups är medlem. Undersökningen visade att engångsglas har högst påverkan, medan aluminiumburkar och PET-flaskor ligger väsentligt lägre. Returglas har lägst påverkan. För att vi på Spendrups ska minska vår klimatpåverkan är det därför centralt att minska mängden förpackningsmaterial, använda mer återvunnet material och verka för att upprätthålla välfungerande återvinningssystem.

Minskad mängd material

Lättare förpackningar förbrukar mindre resurser eftersom de innehåller mindre material. Lättare förpackningar bidrar också till att minska transporternas miljöpåverkan. De senaste åren har Spendrups succesivt minskat materialanvändningen genom att minska vikten både på våra plastflaskor (PET) och på våra korkar (PE). Vi undersöker löpande möjligheterna att tillverka ännu lättare PET-flaskor med bibehållen kvalitet. Under 2018 tog vi också fram lättare aluminiumburkar, vilket innebär en besparing i vikt och material om cirka 5 procent. Dessa kommer i drift under 2019.

Återvunna material

En annan viktig fråga är möjligheten att tillverka förpackningar av återvunnet material. Sedan 2015 använder Spendrups till exempel en PET-flaska som består till 50 procent av återvunnen plast. Det innebär att 2 500 ton av den plast som används i våra PET-flaskor varje år är återvunnen sådan. Det här är en utveckling vi är stolta över, men samtidigt strävar vi efter att öka andelen återvunnen plast än mer. Materialutveckling är dock ett avancerat område, och under året har vi i våra försök insett att det är inte är så enkelt som vi skulle önska. Vid varje återvinningsprocess blir nämligen molekylkedjorna kortare, vilket till slut påverkar kvaliteten på plasten. Trots att vi kan ta fram PET-flaskor av 100 procent återvunnen plast så är det i dagsläget inte en långsiktigt hållbar lösning.

Fördelning av förpackningsslag

Sålda volymer (%)

2018

2017

PET

34

39

Aluminiumburk

40

39

Returglas

8

7

Engångsglas

10

8

Fat

5

4

Övrigt

3

3

Bäst i världen på återvinning

En förpacknings miljöpåverkan är också beroende av hur den tas om hand efter användandet. En analys som gjordes av IVL Svenska Miljöinstitutet 2014 visar att återvinningsgraden spelar större roll för en förpacknings miljöpåverkan än förpackningsmaterialet i sig. Att arbeta för ökad återvinning är därför ett viktigt område för oss på Spendrups. Vi gör det på två sätt. För våra restaurangkunder tar vi själva hand om återvinningen, och vi hämtar tillbaka tomma förpackningar i samband med våra leveranser. När det gäller alla Sveriges konsumenter sker vårt arbete genom Returpack, som ansvarar för pantsystemen för PET och burk, och Svensk Glasåtervinning. Som medlem i branschorganisationen Sveriges Bryggerier är Spendrups delägare i dessa organisationer. Det är glädjande att svenska konsumenter är bland de bästa i världen på återvinning av förpackningar: 2018 var återvinningsgraden 83 procent för PET-flaskor och 86 procent för aluminiumburkar. Det motsvarar 2,05 miljarder förpackningar. Återvinningsgraden av glasförpackningar är över 90 procent.

Fortsatt kunskapsinhämtning

Under 2019 kommer Sveriges Bryggerier att göra en uppdatering av den livscykelanalys kring förpackningars klimatpåverkan som genomfördes 2015. Det är viktigt att löpande uppdatera och omvärdera vår kunskap, eftersom utvecklingen ständigt går framåt vad gäller energianvändning, användning av återvunnet material och återvinning.

Fokus på plast

Debatten kring förpackningar har de senaste åren till stor del handlat om plast, och under 2018 lanserade EU en plaststrategi. Strategin innehåller bland annat en uttalad målsättning att alla plastförpackningar i EU ska återvinnas senast 2030. I Sverige är vi relativt sett bra på att återvinna plast, i synnerhet vad gäller PET i pantsystemet, men vi behöver arbeta för att bli bättre. Spendrups har under 2018 gått med i två olika initiativ för att främja återvinningen av plast:

  • DLF Plastinitiativet har som mål att all plast som medlemmarna använder ska vara materialåtervinningsbar år 2022. Detta är en målsättning som Spendrups redan har uppnått.
  • Circular Sweden är ett företagsforum som vill bidra till cirkulära materialflöden och en hållbar konsumtion genom samarbete i värdekedjor och över branschgränser. Medlemsföretagen åtar sig att aktivt ta ansvar för en effektivare materialhantering samt att årligen rapportera utifrån sina uppsatta mål kring cirkularitet. Producerande företag åtar sig att öka sina inköp av återvunnet material, effektivisera materialanvändningen och aktivt arbeta med design för återanvändning och återvinning. Forumet är initierat av Återvinningsindustrierna och i dagsläget ingår också Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB och Tarkett. Spendrups är medlem sedan slutet av 2018.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.