fbpx

Under 2018 började vi jobba med en ny strategi som ska göra oss mer proaktiva och ge oss insikter om vilka resurser som krävs för att sänka vår vattenförbrukning.

Vår stora utmaning

För Spendrups är vattentillgången en oerhört viktig fråga – vatten är en av de viktigaste resurserna i vår dryckesproduktion. Och för Loka innebär vattenbrist en affärsrisk, eftersom vi inte får tappa vatten ur Loka-källan om grundvattennivåerna understiger en viss nivå. Vårt beroende av vatten, och vår stora förbrukning, innebär att vi har ett extra stort ansvar inom vatten och avlopp.

Att människor saknar tillgång till rent vatten skapar stora problem både för individen och för samhället. Sverige är inte undantaget de här riskerna och de senaste två åren har fört med sig låga grundvattennivåer, torka och vattenbrist på flera platser i landet. Effekterna av klimatförändringarna kommer troligtvis att påverka vattentillgången i Sverige än mer i framtiden. Det innebär även en risk för Spendrups verksamhet.

För en bryggeriverksamhet som Spendrups är tillförlitlig tillgång till vatten en avgörande förutsättning. 2008 beslutade Spendrups i samråd med Ludvika kommun att investera i en ny vattenledning till Grängesberg, för säkrad långsiktig tillgång till vatten i bryggeriet samt för att säkerställa reservvattentillgång för Grängesbergsborna. Ludvika kommun är beställare, ägare samt finansiär av ledningen. Arbetet påbörjades i september 2012 och ledningen skulle vara drift i januari 2014, men har blivit kraftigt försenat. Under tiden har Spendrups behövt investera i kompensatoriska insatser för att säkra vattentillgången samt behövt anpassa produktionen till begränsad vattentillgång vilket bland annat har medfört kraftigt ökade lagerhållningskostnader.

Ny strategi

Spendrups arbetar aktivt med att försöka minska vår vattenanvändning. Under 2018 påbörjade vi en kartläggning av verksamheten i syfte att identifiera i vilka processer vattenförbrukningen kan sänkas. Kartläggningen har gett oss bra information men det återstår en hel del arbete för att förklara det svinn vi har identifierat i processerna. Detta arbete kommer att fortgå under 2019.

För att kunna sänka vår vattenförbrukning ser vi att det kommer att krävas nya tekniska lösningar. Vi har därför påbörjat arbetet med en långsiktig vatten- och avloppsstrategi. Tack vare de senaste årens kartläggningar har vi fått en bättre helhetsbild av vår förbrukning. Vår förhoppning är att en samlad strategi kommer att leda till att vi kan vara mer proaktiva i våra ansträngningar. Strategin kommer också att ge ökade förutsättningar för bedömning av ny teknik och innovationsmöjligheter för en framtida säker vattenförsörjning och minskade avloppsutsläpp.

Under året har vi dock insett att vårt mål om att sänka vattenanvändningen till max tre liter vatten per liter producerad dryck till 2020 kommer att vara svårt att nå. En av anledningarna är vår allt bredare produktionsmix i anläggningen i Grängesberg. Eftersom vi tillverkar många olika produkter måste tankar och annan utrustning rengöras ofta och detta bidrar till en högre vattenförbrukning.

På kort sikt är vi styrda av vår artikelbredd och kundbehoven, och i ljuset av det har vi under början av 2019 reviderat vårt mål för vattenförbrukning från 3,0 till 3,5 liter per liter producerad dryck. På längre sikt är vår ambition att nå en väsentligt lägre vattenförbrukning, inte minst genom att jobba med vattenåtervinning.

Vattenförbrukning (l) per liter producerad dryck

Avloppshantering

Sedan flera år tillbaka renar vi själva vårt avloppsvatten vid vår anläggning i Grängesberg. Tack vare detta ligger vår avloppsbelastning på fortsatt låga nivåer när det gäller utsläpp av syreförbrukande ämnen (Chemical Oxygen Demand/COD och Biochemical Oxygen Demand/BOD7). Utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten är en viktig miljöaspekt att övervaka eftersom det kan ha påverkan på vattenlevande arter.

Att rena avloppsvattnet har fler fördelar. I processen bildas biogas som vi använder som uppvärmning i våra reningsprocesser.

Avloppsbelastning COD (g) per liter producerad dryck

Avloppsbelastning BOD (g) per liter producerad dryck

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.