Spendrups Bryggeri AB

”Vår storlek gör det extra viktigt att vi agerar som förebilder och kan bidra till ett bra samhälle och ett sunt affärsliv. ”

Fredrik Spendrup, vd

2019
i korthet

Läs mer

Så förhindrar vi korruption

För oss är det viktigt att ha ett aktivt arbete med etik och antikorruption, inte minst eftersom vi har en global värdekedja och många affärskontakter.

Riskerna med korruption och bristande affärsetik är många. Otillbörlig påverkan vid inköp kan exempelvis leda till att de råvaror vi köper in inte uppfyller våra krav på kvalitet, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter eller miljöpåverkan.

Vi ökar successivt medarbetarnas kunskap genom riktade utbildningsinsatser. Medarbetare inom försäljning, marknadsföring och inköp är de som främst berörs av affärsetiska risker som korruption och mutor. De får därför utbildning om Spendrups affärsetiska riktlinjer och om de regler som gäller om konkurrenshämmande aktiviteter, antikorruption och marknadsföring.

Vår affärsetiska kod

Spendrups affärsetiska kod tydliggör de affärsetiska riktlinjer vi arbetar efter och de höga krav vi ställer både på oss själva och på dem vi arbetar med. Koden tar bland annat upp hur vi ser på extern representation, rättvis konkurrens och sunda affärsprinciper.

Även områden som inte är direkt kopplade till antikorruption – till exempel säkerhet och trygghet på arbetsplatsen, lika rättigheter och möjligheter, ansvarsfull marknadsföring, mångfald och inkludering samt ett ansvar för en sund dryckeskultur – behandlas i koden. Sedan 2018 ingår även praktiska riktlinjer kring vad vi förväntar oss av medarbetarna.

Utbildning i den affärsetiska koden finns tillgänglig för alla medarbetare på vårt intranät och är en obligatorisk del av introduktionsprogrammet för nyanställda.

Koden är antagen av koncernledningen och styrelsen i Spendrups Bryggeri.

Du hittar vår affärsetiska kod här.

Årets arbete – utbildning och visselblåsarkanal

Under 2019 genomfördes utbildning i sunda affärsprinciper med fokus på mutor för försäljningsdivisionerna, inköps- och marknadsavdelningen samt dotterbolaget Gotlands Bryggeri. Nya chefer fick en mer övergripande utbildning i affärsetik och restaurangsäljare fick en utbildning i konkurrensrätt. Utbildningarna hölls i workshopformat och bidrog även till insikter som kommer att hjälpa oss i arbetet framåt.

En visselblåsarkanal upprättades under året, för att medarbetare och andra intressenter ska kunna rapportera oegentligheter anonymt. Funktionen finns på Spendrups webbplats.

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Arbetet framåt

Under 2020 planerar vi utbildningar för bland andra säljare inom dagligvaruhandel och restaurang.  

Genom insikter från de utbildningar som hölls under 2019 kommer vi också arbeta med att förtydliga riktlinjerna kring ett antal identifierade områden. 

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies