Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

LEVERANTÖRER

En viktig del i Spendrups hållbarhetsarbete är en rättvis och hållbar leverantörskedja – det ställer höga krav på både oss och våra leverantörer. Vi vill jobba med de bästa.   


Michael Hällström, inköpschef Spendrups 

Siktet inställt på hållbar leverantörskedja

Spendrups har en omfattande leverantörskedja, särskilt om man räknar med både Spendrups Bryggeri AB och dotterbolaget Spring Wine & Spirits AB. Flera tusen partners och leverantörer är med och formar Spendrups och våra drycker.

Så jobbar vi

En viktig del i Spendrups hållbarhetsarbete är att en rättvis och hållbar leverantörskedja, vilket ställer höga krav på att vi jobbar med rätt leverantörer

Om vår leverantörskedja  

Som producent av drycker hör råvaror, förpackningar, transporter och tillverkningsutrustning till våra största och viktigaste inköp. Majoriteten av våra omkring 200 prioriterade leverantörer finns i Sverige och Europa, men vi har även leverantörer i andra delar av världen. Vi samarbetar också med en rad olika dryckespartners, såsom Heineken och Schweppes International Ltd, och importerar öl från flera bryggerier runtom i världen.

Dotterbolaget Spring Wine & Spirits AB:s verksamhet och produkter skiljer sig från Spendrups, vilket gör att leverantörsbasen också är en annan. Spring Wine & Spirits AB har ingen produktion utan importerar, marknadsför och säljer vin och sprit från såväl globala koncerner som små familjeproducenter. Bolaget jobbar med runt 90 producenter i Europa, Sydamerika, USA och Australien.

Risker

Spendrups och Spring Wine & Spirits leverantörsled är alltså geografiskt spridda och mångfacetterade. Det som gäller för vissa leverantörer i en region behöver inte stämma för andra. Överlag ser vi dock risk för bristande arbetsförhållanden, livsmedelssäkerhet och miljöansvar samt brott mot mänskliga rättigheter. Detta gäller särskilt inom vinindustrin, i regioner med mindre utvecklad arbetsrätt och miljölagstiftning och under perioder med extra hårt tryck, till exempel i skördetid. Då används ofta säsongsarbetare, vilket innebär särskilda risker. Vattenhantering i vattenstressade områden är en av vinodlares och -producenters miljöutmaningar.

Läs mer om Spendrups risker och riskhantering i Hållbarhetsstyrning. 

Övergripande mål

Inom Ansvarsfullt företagande och leverantörer jobbar vi mot följande övergripande mål:

  • Rättvis och hållbar leverantörskedja

Det är viktigt att Spendrups medverkar till bättre arbetsvillkor och miljöskydd hos odlare och leverantörer – både för arbetares och andra direkt berördas skull, för att leva upp till kunders, konsumenters och andra viktiga intressenters krav och för att bli ett så bra och hållbart bolag som vi kan.

Vi väljer de bästa  

Spendrups vill jobba med de bästa leverantörerna, sett till både kvalitet och hållbarhet. Vi säkerställer att vi väljer de bästa genom bedömningar av prioriterade leverantörer då vi fattar beslut om inköp och investeringar. Till våra prioriterade partners hör leverantörer av råvaror, primärförpackningar och andra viktiga inköp samt leverantörer som verkar i riskländer och/eller har omfattande miljöpåverkan.

Policy och krav

Spendrups bedömning av leverantörer utgår från kravet att nya och befintliga leverantörer ska agera enligt gällande lag samt enligt FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi förväntar oss också att Spendrups leverantörer ställer motsvarande krav på sina affärspartners.

Spendrups följer upp kraven i samband med besök hos leverantörer. Fokus ligger på livsmedelssäkerhet och vi inkluderar arbetsmiljö, miljö eller andra hållbarhetsfrågor vid behov.

Vi satsar på ständiga förbättringar, till exempel genom att utveckla riktlinjer för leverantörsbedömning och rutiner för samarbete med leverantörerna. Hållbarhet ingår i dialogen och det löpande arbetet med våra affärspartners.

Så jobbar Spring Wine & Spirits

Som del av Spendrups tillämpar Spring Wine & Spirits samma strategier, policyer och riktlinjer som resten av koncernen. Förutsättningarna ser dock annorlunda ut då vi är en importör och inte producent.

Vår ansats går ut på att välja välrenommerade bolag med eget hållbarhetsarbete och/eller certifieringar, istället för att ägna oss åt omfattande kontroll och utveckling av de producenter vars produkter vi importerar och säljer.

Vi besöker alltid producenter innan vi inleder nya samarbeten. Minimikravet är att producenterna ska underteckna vår uppförandekod. Spring Wine & Spirits använder samma portal för leverantörsbedömningar som Spendrups. Planen är att utveckla vårt sätt att utvärdera producenter.

Mål och gjort 2020

Årets mål inom Ansvarsfullt företagande och leverantörer var:

  • 95 procent bedömda leverantörer

Årets resultat blev:

  • 96 (92) procent bedömda prioriterade leverantörer

Nytt system för bedömning av leverantörer

Under året bytte Spendrups och Spring Wine & Spirits system för bedömning av leverantörer. Det nya systemet erbjuder fler och bättre funktioner. Bland annat blir det möjligt att göra bättre bedömningar utifrån risk samt se till lagkrav, kvalitet, arbetsmiljö, miljö samt specifika krav gällande livsmedelsäkerhet, transport och handel utanför EU.

Reviderad uppförandekod för leverantörer

Under 2020 har vi gått igenom vår uppförandekod för leverantörer, Supplier Code of Conduct, och gjort justeringar för att den ska vara så tydlig som möjligt kring de krav vi ställer. Den reviderade koden antogs i Spendrups ledningsgrupp i november.

Uppföljning av leverantörer

Samtliga nya leverantörer under 2020, som faller in under våra uppställda kriterier, har genomfört en leverantörsbedömning och blivit bedömda i vårt leverantörsbedömningssystem. Den plan vi hade för leverantörsbesök och revisioner, av både befintliga och nya leverantörer, har vi dock inte kunnat fullfölja och detta arbete kommer återupptas när reserestriktionerna lättar.

Råvaruförsörjning under pandemin

Under pandemiåret behövde vi jobba med att säkra vissa råvaror och insatsmaterial på ett sätt som vi vanligtvis inte gör. Det gällde leverantörer i Sverige och andra delar av världen. Till utmaningarna hörde bristsituationer och förlängda ledtider på grund av gränsöverskridande transporter.

Spring Wine & Spirits och bolagets producenter, som finns i många olika delar av världen, påverkades i hög grad. Vi kunde inte resa till och träffa producenter, och vissa utvecklingsprojekt sköts upp.

Ny leverantör av textilier

Under 2020 startade Spendrups ett samarbete med Another Textile Company, ett design- och produktionsbolag som står bakom t-shirts, filtar och övriga textiltillbehör till våra restaurangkunder. Hög kvalitet och hållbarhet i hela kedjan var fokus i valet av samarbetspartner. Textilierna är certifierade enligt Global Organic Textile Standard (GOTS), Fairtrade och Global Recycle Standard (GRS). Transporterna av plaggen är klimatkompenserade och levnadslöner betalas ut på flera av fabriker som tillverkar plaggen.

Hållbart hos Systembolaget

Under året fortsatte både Spendrups och Spring Wine & Spirits att rapportera in information kring leverantörer och producenter av de artiklar som säljs i fast sortiment på Systembolaget, i deras hållbarhetsplattform för leverantörer. Syftet med hållbarhetsplattformen är kunna bedriva ett systematiskt arbete med att säkerställa goda arbetsvillkor och skapa bättre förhållanden där det finns brister. Spendrups följer Systembolagets krav och har fört dialog med både Systembolaget och våra leverantörer för att göra kartläggningen så relevant och användbar som möjligt.

Nästa steg

Arbetet mot det långsiktiga målet om en rättvis och hållbar leverantörskedja fortsätter. I närtid ska vi sätta en ny plan för revisioner, med förhoppningen att kunna genomföra platsbesök från och med andra halvåret 2021. Målet för 2021 är 95 procent bedömda prioriterade leverantörer.

Spring Wine & Spirits kommer att fokusera på att kartlägga sina leverantörer samt återuppta besöken hos producenter, när det blir möjligt.