Spendrups Bryggeri AB

”Hos oss ska alla medarbetare känna sig trygga och kunna utvecklas.”

Einar Botten, HR-direktör

Vårt löfte Välkommen in!

handlar om att vara öppen, nyfiken och välkomna olikheter

Läs mer

För medarbetarnas bästa

Det övergripande målet med Spendrups arbete kopplat till medarbetarna är att skapa trygga arbetsplatser där alla kan komma till sin rätt och prestera både enskilt och i grupp.

Den viktiga medarbetarundersökningen

En grundsten är vår årliga medarbetarundersökning. Den ger oss värden för motivationsindex, ledarskapsindex, arbetsmiljöindex samt jämställdhets- och mångfaldsindex.

Våra uttalade mål inom HR är:

 • Engagemang ska genomsyra hela organisationen

 • Ledarskapet ska stärkas

 • Skador som leder till sjukskrivning ska inte förekomma

 • Sjukfrånvaron ska minimeras

 • Talent Management-arbete ska främja medarbetarnas engagemang och kompetens

 • Vi ska vara en effektiv arbetsplats som stödjer verksamhetens och medarbetarnas behov

Våra värderingar

Äkthet, stolthet, nyskapande och handlingskraft är våra värderingar. De beskriver vår företagskultur och gäller i allt vi gör. Värderingarna guidar oss i det dagliga arbetet och i våra relationer med kollegor, kunder och partners. 

  Lika rättigheter, lika möjligheter

  Vårt löfte Välkommen in! handlar om att vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund, läggning, egenskaper och kompetenser. Att vara öppen och nyfiken är en viktig del av Spendrups framgång.

  Vi vill att våra medarbetare ska spegla samhället och på sikt ska vi uppnå en jämn könsfördelning. Det gäller både på företagsövergripande nivå och inom specifika yrkeskategorier. Bland våra långsiktiga mål finns att vårt arbete med mångfald ska sticka ut och stärka vår attraktionskraft.

  Alla våra medarbetare har samma rättigheter och möjligheter. Vi arbetar mot alla former av diskriminering, trakasserier eller annan negativ särbehandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

  Vi har en tydlig rutin för anmälan och utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. I vår medarbetarundersökning 2019 följdes det här arbetet upp med frågan ”Vet du vart du ska vända dig om du blir utsatt för diskriminering?” 86 procent svarade ja. De som svarade nej fick kompletterande information om hur de ska agera direkt i undersökningen.

  Att verka för mångfald och lika rättigheter handlar förstås om att följa lagstiftningen och om att göra det vi anser är rätt. Men det stärker oss också som företag. Om vi inte kan attrahera personer från hela befolkningen riskerar vi att gå miste om viktig kompetens. Det gäller också om vi inte utnyttjar potentialen i hela vår medarbetarkår.

  För att främja mångfald och jämlikhet har vi under 2019 bland annat sponsrat Ludvika och Falu Pride, jobbat aktivt för att rekrytera första generationens svenskar i Grängesberg, varit värd för ett mångfaldsmöte riktat till näringslivet i Dalarna, infört ett medarbetarstipendium och genomfört vår årliga lönekartläggning.

  Personlig utveckling på agendan

  Vårt mål är att ha branschens mest nöjda medarbetare. Vi tror att lyhördhet, möjlighet till personlig utveckling, uppföljning kring ambitioner och ett tydligt ledarskap är viktiga komponenter för att medarbetarna ska känna sig motiverade och engagerade.

  I årliga medarbetarsamtal hanteras medarbetarnas önskan och behov för utveckling. Här diskuteras bland annat behov av stöd och vad som krävs för att ta nästa steg i karriären. Individuella planer tas fram och uppföljning sker halvårsvis.

  Ledarskap i fokus

  Ett av våra mål är att ha ett ledarskap som är i nivå med de bästa företagen som vi vill jämföra oss med. För att nå dit satsar vi på ledarskapsutbildningar, årliga ledarforum och samverkan mellan olika avdelningar.

  2019 lanserades en ny, två dagar lång ledarutbildning – ”Ny som chef på Spendrups”. Utbildningen är obligatorisk för alla nya ledare och drivs med interna resurser. Teman är ledarskap, hållbarhet, affärsetisk kod, lika rättigheter och möjligheter, arbetsrätt och arbetsmiljö.

  Sedan några år tillbaka driver vi en obligatorisk chefs- och lagledarutbildning på temat organisatorisk och social arbetsmiljö. Under utbildningen diskuteras allt från jargong till flexibla arbetstider, skiftarbete och samarbetsformer samt mail- och mötesrutiner.

  Trygg arbetsmiljö

  Det ska vara tryggt och roligt att gå till jobbet. Den som känner så gör ett bättre jobb. Spendrups ska erbjuda en fysiskt och psykiskt bra arbetsmiljö.

  Vi förebygger risker

  Många arbetsgrupper på Spendrups utsätts för fysiska risker i sitt dagliga arbete. Mekaniska moment och tunga maskiner innebär risk för klämskador eller stötskador. Inom åkeriverksamheten finns riskmoment exempelvis när vi lastar på och av fat och pallar. Vi arbetar också med potentiellt farliga kemikalier i våra rengöringsprocesser. Även psykiska risker, till exempel utbrändhet, behöver förebyggas.

  Spendrups bedriver ett systematiskt hälso- och säkerhetsarbete och följer naturligtvis arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter för psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Vi har också en arbetsmiljöpolicy och en affärsetisk kod, som bland annat tar upp frågor som säker arbetsmiljö, motivation och arbetsglädje.

  Vi har centrala och lokala skyddskommittéer som rapporterar avvikelser, gör handlingsplaner och samverkar med de fackliga organisationerna. De hanterar både fysiska och psykosociala riskfrågor.

  Vi genomför också löpande obligatoriska utbildningar inom arbetsmiljö för chefer, skyddsombud och fackliga företrädare.

  Ett bokslut över Spendrups systematiska arbetsmiljöarbete redovisas årligen för företagsledningen.

  Noll skador ska leda till sjukskrivning

  Ett av våra viktigaste mål är att vi ska ha noll skador som leder till sjukskrivning. Vi investerar i nya system, moderna maskiner och kompetensutveckling för att nå nollvisionen.

  För några år sedan började vi använda ett system för digital rapportering av olycksfall och tillbud. Det är numera enkelt att rapportera och effektivt att registrera och följa upp eventuella olyckor, tillbud eller riskobservationer.

  Många av medarbetarna i Hällefors och Grängesberg arbetar i skift. De får därför gå en utbildning om skiftarbete och ta så kallat skiftkörkort.

  Ännu bättre på att förebygga risker

  Under 2020 kommer vi att förbättra hur vi förebygger risker. Vi ska till exempel följa upp mer noggrant att skyddsronder och arbetsskyddsronder bokas, genomförs och dokumenteras. Vi kommer också tillsätta extra resurser inom bland annat vårt projektkontor för att se till att alla åtgärder vi beslutar genomförs. Redan 2019 satte vi lite extra fokus på arbetsmiljö genom en temadag.

  Hållbarhetsresultat

  Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

  Läs mer

  Hållbarhetsstyrning

  Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

  Läs mer

  Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies