Spendrups Bryggeri AB

”Välkommen till Spendrups leverantörskedja!"

Michael Hällström, inköpschef

92%

av våra prioriterade leverantörer är bedömda och godkända

Hållbarhet i hela leverantörskedjan

Spendrups har en komplex och världsomspännande leverantörskedja, särskilt om man räknar med både Spendrups Bryggeri AB och vårt dotterbolag Spring Wine & Spirits AB. Här finns tusentals aktörer, samarbetspartners och leverantörer som hjälper oss att driva verksamheten framåt varje dag.

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är därmed att säkra våra leverantörskedjor. Vi vill att hela värdekedjan ska vara hållbar.

Dessa frågor är nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta verka på marknaden. En av våra största kunder, Systembolaget, ställer exempelvis krav på efterlevnad av amfori BSCI:s uppförandekod i sina inköpsvillkor. Det gäller bland annat goda arbetsförhållanden i fabriker och på lantbruk i hela världen.

Om hållbarhetsarbetet inte uppehålls i våra leverantörsled innebär det risker för bristande arbetsförhållanden, livsmedelssäkerhet och miljöansvar samt brott mot mänskliga rättigheter. Generellt sett gäller detta särskilt inom vinindustrin, i länder där hållbarhetsmognaden är låg och under perioder då vinindustrin är under extra hårt tryck, till exempel i skördetid. Under dessa perioder används ofta säsongsarbetare, vilket innebär särskilda risker.

De bästa leverantörerna

Spendrups Bryggeri vill arbeta med de bästa leverantörerna vad gäller både kvalitet och hållbarhet. I vår bryggeriverksamhet säkerställer vi detta genom att genomföra leverantörsbedömningar av prioriterade leverantörer vid inköps- och investeringsbeslut.

Till gruppen prioriterade leverantörer hör bland annat bryggeriverksamhetens alla råvaruleverantörer, alla primärförpackningsleverantörer, leverantörer som har stor miljöpåverkan samt leverantörer som verkar i riskländer.

Vi ställer krav i vår leverantörsbedömning på att våra leverantörer, såväl nya som befintliga, agerar enligt gällande lagstiftning i landet där de verkar samt att de följer principerna i FN:s Global Compact. Detta innebär bland annat att vi inte accepterar någon form av tvångsarbete och att vi ställer krav på att våra leverantörer respekterar medarbetarnas rättigheter att organisera sig i fackföreningar. Vi förväntar oss även att våra leverantörer verkar för att deras underleverantörer tar miljömässigt och socialt ansvar, bland annat genom att göra en systematisk bedömning av sin egen leverantörskedja.

Stärkt leverantörskontroll

Spendrups bryggeri arbetar kontinuerlig med utveckling av leverantörskedjan. Det kan handla om att uppdatera riktlinjer för hur vi bedömer leverantörer, säkerställa att certifieringskrav uppfylls eller att skapa rutiner för att komma närmare leverantörerna. Frågor kring miljö och kvalitet ingår i det löpande arbetet med leverantörerna. 

Årets arbete

Varje år gör vi leverantörsbesök i bryggeriverksamheten. Fokus är på livsmedelssäkerhet, men vi kan även se till exempelvis arbetsmiljö och verksamhetens miljöarbete.

Under 2019 besökte vi sju leverantörer samt tre samarbetspartners. Det finns olika skäl till vilka vi väljer att besöka. Vi kan till exempel besöka en leverantör som vi har behövt reklamera produkter från eller leverantörer som helt enkelt är mycket viktiga för oss.

Vid utgången av 2019 hade vi bedömt och godkänt 92 procent av våra prioriterade leverantörer i vår leverantörsbedömning, vilket är i linje med 2018.

Systembolaget ökar kartläggningen

Under 2019 lanserade Systembolaget en digital plattform för kartläggning av sin leverantörskedja, där alla artiklar i fast sortiment ska kartläggas. Syftet är att se till att de drycker som säljs på Systembolaget är tillverkade på ett hållbart sätt. Spendrups har följt kraven och även fört en dialog med såväl Systembolaget som våra leverantörer för att skapa en så relevant kartläggning som möjligt. Arbetet fortsätter under 2020.

Hållbara profilkläder

Merparten av leverantörerna till Spendrups Bryggeri kommer från länder inom EU där risken för missförhållanden i leverantörskedjan är relativt låg. Våra leverantörer av reklammaterial och profilplagg kommer dock från länder i Asien som generellt sett ses som mer riskabla avseende detta, exempelvis Indien. För att minska risken för missförhållanden, har vi profilplagg av ekologisk och Fairtrade-märkt bomull, samt återvunnen polyester. Transporterna av profilplaggen är klimatkompenserade.

Spring Wine & Spirits väljer samarbetspartners med omsorg

På Spendrups dotterbolag Spring Wine & Spirits ställs höga krav vid val av vin- eller spritproducent. Vi arbetar med välrenommerade bolag och genomför alltid producentbesök innan vi inleder ett nytt samarbete med en producent. Besöken är inte regelrätta revisioner, men vi träffar producenten och ser hur de jobbar.

Under 2019 implementerade Spring Wine & Spirits en portal för leverantörsbedömningar, såsom på Spendrups Bryggeri. Under året anställdes även en resurs som bland annat ska arbeta med uppföljning av leverantörsportalen. Inrapportering till Systembolagets hållbarhetsplattform genomfördes också under året. 

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies