Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

FÖRPACKNINGAR

”I vår förpacknings-strategi ingår att minska totala mängden material och öka återvunnet och biobaserat material.”  


Magnus Willén, förpackningsstrateg 

Mindre, lättare och återvinningsbara förpackningar

Spendrups förpackningar står för en betydande del av vår totala miljöpåverkan. Genom att minska mängden material, använda mer återvunnet och se till att förpackningarna återvinns kan vi minska påverkan.

Så jobbar vi

Ökad användning och nedskräpning av plast och andra material, kombinerat med ingen eller ineffektiv återvinning, är en global miljöutmaning. Det pågår en mängd initiativ för att förändra detta. Exempelvis har EU infört engångsplastdirektivet (Single Use Plastic directive, SUP), som bland annat kommer att innebära förbud mot vissa engångsartiklar av plast och krav på insamling av plastflaskor.

Sverige har sedan många år välfungerande system för pant samt för återvinning. Runt 85 procent av Spendrups förpackningar ingår i pantsystemet. Det betyder att vi redan är del av ett cirkulärt system, med effektiva flöden där material kan återvinnas till nya produkter. Återvinningsgraden är dessutom hög: runt 85 procent för burkar och PET-flaskor och 90 procent för engångsglas. Klimatnyttan är stor – enligt Returpack minskade pantsystemet landets växthusgasutsläpp med över 180 000 ton under 2019.

Spendrups använder också fat och returglas som kan återanvändas, vilket begränsar klimatpåverkan.

Övergripande mål

Inom Cirkulär och smart resursanvändning och förpackningar jobbar vi mot följande övergripande mål:

 • Minska mängden material i våra förpackningar
 • Byta till återvunnet eller biobaserat material
 • Hög återvinningsgrad på våra förpackningar

De första två målen ligger inom Spendrups direkta kontroll. Det tredje påverkar vi genom Spendrups delägarskap i Returpack, som har 90 procent återvinningsmål.

 • 85% Andel av Spendrups förpackningar som ingår i pantsystemet
 • 180000 ton returpacksbidrag till minskade CO2-utsläpp i Sverige
 • 100% Andel av Spendrups plastförpackningar som ska vara återvinningsbara 2025

Förpackningsstrategi

Spendrups har anslutit till Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest och DLF:s (Dagligvaruleverantörers Förbund) Plastinitiativ. Det innebär att alla våra plastförpackningar ska vara materialåtervinningsbara till 2025.  

Sammantaget utgår vår strategi för förpackningar med mindre klimatpåverkan från avfallstrappan: vi minimerar, återanvänder och återvinner (eller möjliggör återvinning av) förpackningar och material.  

Mindre och lättare

Allt annat lika, är lättare förpackningar mindre miljöpåverkande eftersom de innehåller mindre mängder material och drar ner klimatpåverkan från transporter. På senare år har Spendrups undan för undan använt mindre material och på så vis minskat vikten på plastflaskor och plastkorkar. Vi undersöker kontinuerligt möjligheterna att använda ännu lättare PET-flaskor med bibehållen kvalitet. 

Återvunnet och biobaserat

Genom att använda högre andel återvunnet material minskar vi våra förpackningars klimatpåverkan. Sedan 2015 består vår PET-flaska för vatten och läsk till 50 procent av återvunnen plast och från 2020 är alla plastsvep för flerpack som säljs på den svenska marknaden gjorda helt av  återvunnen plast.

Återvinningsgrad

Som medlem i branschorganisationen Sveriges Bryggerier är Spendrups delägare i Svenska Glasåtervinning och Returpack. Sverige är riktigt bra på att återvinna: 85 procent av alla burkar och PET-flaskor och 93 procent av alla glasförpackningar återvanns under 2019. 

Cirkulärt i samverkan

Spendrups ingår i forumet Circular Sweden. Det ultimata målet är cirkulära materialflöden och hållbar konsumtion. Tanken är att ta ett helhetsgrepp genom att samarbeta i värdekedjor och över branschgränser. Medlemmarna tar på sig att köpa mer återvunnet material, effektivisera materialanvändningen och arbeta med design för återanvändning och återvinning.  

Circular Sweden siktar på att Sverige år 2030 ska vara ledande inom cirkulära materialflöden och driva utvecklingen internationellt. Förutom Spendrups består Circular Sweden av Axfood, Coca-Cola European Partners, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Tarkett, White arkitekter, Återvinningsindustrierna och Blocket.  

Mål och gjort 2020  

Årets mål inom Cirkulär och smart resursanvändning och svinn var:

 • Hög återvinningsgrad i pantsystemet (på sikt 90 procent)
 • 100 procent återvunnen plast i våra plastsvep för multipack
 • Minska mängden material i våra förpackningar

 
Återvinningsgraden i pantsystemet (det vill säga av burkar och PET-flaskor) var 88 procent under 2020. Loka har under året lyft pantning genom kampanjen "Do The Pant" i sociala kanaler.

Vi nådde målet om 100 procent återvunnen plast i svepen för multipack. Bytet till de nya plastsvepen gör att vi sparar 200 ton ny plast och halverar CO2-utsläppen.

Fördelning förpackningsslag, % av försäljningsvolym 2020
40
41
8
5
3
3

  

Förpackningskoll hela vägen

Under året blev vi klara med en livscykelanalys för förpackningar. Dels deltog vi i en gemensam för bryggeribranschen, dels gjorde vi en egen för Spendrups förpackningar. Analysen visade att engångsglas är det förpackningsslag som har störst klimatpåverkan. PET-flaskor och burkar har förhållandevis liten klimatpåverkan eftersom de består av lätta material och ingår i ett effektivt retursystem. Även returglas har relativt liten påverkan, just för att de returneras och återanvänds. Allra lägst klimatpåverkan, i relation till produktvolym, har fat och tank.

Klimatpåverkan per förpackningsslag (kg CO2/liter dryck)

Analysen är genomförd av Sveriges Bryggerier i samarbete med RISE, baserat på siffror från 2018. Mätningen omfattar utvinning av råmaterial, tillverkning av förpackning, hantering och transport genom värdekedjan till konsument samt materialåtervinning av förpackning. Ingen dryckestillverkning ingår i klimatavtrycket.

Kapsyl light

Under 2020 testade vi att minska vikten på kapsylerna till våra glasflaskor (så kallade kronkorkar), vilket skulle göra att vi sparar 20 ton stål per år. Testet föll väl ut och vi bestämde att börja använda de lättare kapsylerna under 2021.

Våra förpackningsprojekt kräver ofta att vi besöker och/eller tar emot leverantörer på plats. Årets reserestriktioner påverkade oss negativt och en del projekt blev försenade eller framflyttade. Vi hoppas kunna återgå till mer normala arbetssätt under 2021 och driva projekt så som vi vill.

Nästa steg

Vi fortsätter att minska totala mängden material och öka återvunnet och biobaserat material för Spendrups förpackningar.

Bland våra andra prioriteringar ingår:

 • Utvärdera möjligheter att använda återvunnet eller biobaserat material i plasten som vi använder runt våra dryckespallar (så kallad sträckfilm)
 • Arbeta vidare med att nå målet om 100 procent materialåtervinningsbara plastförpackningar till 2025
 • Införa BPA-fria burkar (även om BPA i dagens burkar självklart ligger under tillåtet gränsvärde)
 • Intensifiera arbetet för att uppfylla engångsplastdirektivet  

Spring Wine & Spirits har satt mål för att öka andelen lättviktsflaskor och PET-flaskor.