Spendrups Bryggeri AB

”Vår nya strategi för vatten och avlopp färdigställs 2020 och ger oss en tydlig riktning framåt.”

Sisko Nautsch-Rönnmark, kvalitets- och miljöchef

Vatten – en viktig utmaning

Tillgång till vatten är A och O för vår verksamhet. Det är vår viktigaste råvara och därför måste vi hantera vattenförbrukning och avloppshantering på ett ansvarsfullt sätt. För Loka är brist på vatten en direkt affärsrisk eftersom vi inte får tappa vatten ur Loka-källan om grundvattennivåerna understiger en viss nivå.

Att människor saknar tillgång till rent vatten skapar stora problem för både individer och samhällen. Sverige är inget undantag. De senaste åren har det i perioder varit låga grundvattennivåer, torka och vattenbrist på flera platser i landet. Klimatförändringarna kommer troligtvis att påverka tillgången till vatten i Sverige än mer i framtiden.

Ändrat mål 2020 men högre ambitioner på sikt

Spendrups kommer att behöva investera i nya tekniska lösningar och fatta proaktiva, långsiktiga beslut för att kunna minska vår användning av vatten. Därför arbetar vi sedan 2019 med en vatten- och avloppsstrategi, som ska vara klar 2020. Förutom att långsiktigt säkra vattentillgången på alla Spendrups anläggningar, handlar det om att vår avloppshantering ska vara hållbar både för oss som företag och för samhället. Under 2019 blev nulägesanalysen klar och 2020 blir fokus bland annat på att utvärdera ny teknik och nya lösningar.

2019 förbrukade vi 1,3 miljoner kubikmeter vatten, vilket motsvarar 3,6 liter vatten per liter färdig dryck. Vårt mål för 2020 är 3,5 liter vatten och på sikt ska vi nå lägre, inte minst genom att bli bättre på vattenåtervinning.

Bättre för miljön med egen avloppsrening 

Sedan flera år tillbaka renar vi själva vårt avloppsvatten i Grängesberg. Det gör att vår avloppsbelastning är låg när det gäller utsläpp av syreförbrukande ämnen. Det är en viktig miljöaspekt att övervaka eftersom det kan ha påverkan på vattenlevande arter.

Att rena avloppsvattnet har fler fördelar. I processen, som du kan läsa mer om här, bildas biogas som vi använder till uppvärmning i våra reningsprocesser.

3,6 liter vatten

förbrukade vi per liter tillverkad dryck under 2019

3,5 liter vatten

per liter tillverkad dryck är vårt mål för 2020

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies