Spendrups Bryggeri AB

”Vårt viktigaste löfte till våra konsumenter är livsmedelssäkerhet och hög kvalitet.”

Sisko Nautsch-Rönnmark, kvalitets- och miljöchef

”Bra produkter
och hög leveranssäkerhet är A och O.
Kunderna ska alltid kunna lita på oss”

Erik Jarnsjö, försäljningsdirektör
dagligvaruhandeln och servicehandeln

Livsmedelssäkerhet – vårt viktigaste löfte

Sedan Spendrups grundades för mer än 100 år sedan har vi vuxit till ett av Sveriges ledande bryggerier. Målet då som nu är att erbjuda säkra produkter av hög kvalitet. Vi har en hög nivå inom livsmedelssäkerhet och kvalitet, men satsar hela tiden på att bli ännu bättre.

En riktigt bra dryck är inte bara god. Vårt viktigaste löfte till konsumenterna är livsmedelssäkerhet. Det innebär bland annat att våra drycker ska vara säkra att dricka och att förpackningarna ska vara säkra att hantera. Spendrups har en nollvision vad gäller skadade konsumenter. Utan ett aktivt och systematiskt säkerhetsarbete finns risk att konsumenter kommer till skada, exempelvis får skärsår från en glasflaska eller en allergisk reaktion.

Riskbedömningar och certifieringar

För att minimera säkerhets- och kvalitetsrisker kopplade till våra produkter arbetar vi enligt HACCP- principer (Hazard Analysis & Critical Control Points). Det betyder att vi riskbedömer alla råvaror och förpackningsmaterial – hela vägen från produktionsprocessen till konsumenternas hantering.

Våra anläggningar i Grängesberg och Hällefors är certifierade enligt en internationell standard för styrning av livsmedelssäkerhet och kvalitet, FSSC 22000.

Vi är noga med att vår policy för livsmedelssäkerhet och kvalitet efterlevs och har koll på det genom bland annat:

  • dagliga morgonmöten med operatörer och linjeansvariga

  • egenkontroller

  • täta och återkommande kvalitetsuppföljningar

  • hantering av avvikelser

  • ständiga förbättringar genom interna och externa revisioner

Mer resurser och förbättrade arbetssätt 2019

Vi arbetar hela tiden för att öka kunskapen om kvalitet och livsmedelssäkerhet internt. Det gäller både ledning och övrig personal. Vi har under de senaste åren ökat resurserna till vår kvalitet- och miljöavdelning och uppgraderat vårt kvalitetsledningssystem för att bättre kunna förebygga livsmedelsbedrägerier, hot och sabotage.

Under 2019 stärkte vi vårt arbete med livsmedelssäkerhet genom att anpassa det till version 5 av FSSC 22000-standarden. Vi har också uppdaterat vårt arbete med riskbedömning av råvaror och förpackningsmaterial och genomfört intern utbildning i riskbaserad leverantörsutvärdering. Vi har även utvecklat ett nytt arbetssätt för hantering av avvikelser på förpackningsmaterial.

Under 2019 har vi haft två incidenter avseende brister i lagenlighet av märkning av produkt och nio incidenter avseende brister i produktsäkerhet, som bestod av mindre skärskador orsakade av felaktiga förpackningar. För att undvika att det händer igen arbetar vi med förbättringar tillsammans med leverantör och i den interna hanteringen.

2020 är en av våra mest prioriterade aktiviteter att öka produktkvaliteten ytterligare, bland annat genom att göra så kallade rotorsaksanalyser. Denna typ av analys innebär att vi hittar och löser grundorsaken till ett problem. Vi hanterar alltså inte bara symptomen till en störning i en process, utan vi hanterar själva roten till problemet.

Färre reklamationer än förra året

Spendrups mäter och målsätter årligen antalet konsumentreklamationer kopplade till produktavvikelser. En produktavvikelse kan vara allt från ett fel på förpackningen till att konsumenten inte tycker om smaken på drycken eller upplever att den har fel kolsyregrad.

Under 2019 tog vi emot 119 reklamationer per 100 miljoner förpackningar. Det var färre än året före och även lägre än vårt mål på max 142.

Vi värdesätter varje reklamation som kommer in. Synpunkterna från våra kunder och konsumenter ger oss värdefull information i vårt förbättringsarbete. Resultatet från alla inkomna reklamationer följs upp.

Vi vill veta vad kunderna tycker

Kundernas synpunkter är viktiga för oss. De visar om våra produkter uppfyller förväntningar och krav. Varje år utför Spendrups därför kundundersökningar som ger oss en bild av hur kunderna uppfattar våra drycker, vårt sortiment och oss som företag.

Vi deltar sedan några år i den årliga Butiksbarometern, som mäter butikernas attityder gentemot olika dagligvaruleverantörer, samt Kedjebarometern, en liknande undersökning som mäter attityderna till leverantörerna hos de centrala funktionerna inom kedjorna (till exempel inköpare). Spendrups har hög rankning i 2019 års Kedjebarometer; plats 6 på dagligvaruhandeln (plats 8 2018) och plats 3 på servicehandeln (plats 6 2019). 

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies