Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

PRODUKTION

”Nu har även Hällefors ställt om till förnybar energiförsörjning. Det är ett viktigt steg i vårt miljöarbete och resan mot fossilfri verksamhet 2025.”  


Hans Lindgren, chef fastighet och media  

På väg mot fossilfri produktion

En av Spendrups viktigaste och mest spännande utmaningar är att reducera vår klimatpåverkan. Vi siktar på nollan och ställer om till fossilfritt. Fossilfria drivmedel, förnybar el och biobränsle från restprodukter hjälper oss på vägen.

Så jobbar vi

Spendrups direkta miljö- och klimatpåverkan sker främst genom koldioxidutsläpp från fossila bränslen i vår produktion och våra transporter.

Det övergripande målet är att minimera utsläppen från produktionen och transporterna, inkluderat köpta inrikes transporter, med målet om en fossilfri verksamhet 2025.

Sedan 2010 kommer all el vi använder från förnybara källor och Spendrups har även investerat över 100 miljoner kronor i klimatåtgärder i Grängesberg, som är vårt största bryggeri.

Övergripande mål

Inom Omställning till fossilfritt jobbar vi mot följande övergripande mål:

 • Minimera utsläppen i vår produktion, med målet om en fossilfri verksamhet 2025
 • Effektivisera vår energiförbrukning
 • Öka vår självförsörjningsgrad på energi

Minimerade utsläpp och fossilfrihet

I stället för att använda fossilt bränsle har produktionen gått över till att använda ett bränsle gjort på raps, förnybar el, samt två restprodukter från vår egen verksamhet: drav, som är en rest från ölbryggningen, och biogas från vår avloppsrening.

Dravförbränning har pågått sedan 2015, i en världsunik anläggning. Vi har sedan dess arbetat med att förbättra driftsäkerheten och rätta till oväntade fel och barnsjukdomar, ett arbete som tagit mer tid och resurser i anspråk än vi uppskattat från början.

För att kunna bli helt fossilfria i vår produktion behöver vi göra ytterligare investeringar. Här ingår satsningen på fossilfritt bränsle i Hällefors (se nedan).

Koldioxidutsläpp i produktion


Energieffektivisering 

En klimat- och miljösmart tillverkning handlar inte bara om att byta till bättre energikällor. Det handlar också om att använda så lite energi som möjligt. Det har även ekonomiska fördelar. 

Den största utmaningen för Spendrups på det här området är att vår produktion är komplex, inte minst för att vi producerar så många olika produkter i vårt bryggeri i Grängesberg. Den omställningstid som krävs mellan olika produktionscykler resulterar nämligen i försämrad energieffektivitet. Under året har vi installerat ångflödesmätare som ger oss bättre möjligheter att följa upp energianvändningen och därmed löpande använda allt mindre energi.

Självförsörjande på energi

Vi jobbar för att mer av den energi som används i vår produktion ska komma från oss själva. Det är framförallt två restprodukter som vi kan dra nytta av: drav, som är en rest från ölbryggningen, och biogas, som kommer från vår avloppsrening.

Energianvändning
Fördelning energikällor i produktionen, %
60
14
1
20
2
3

Mål och gjort 2020

Årets mål för Spendrups produktion inom ramen för fokusområdet Omställning till fossilfritt var:  

 • Utsläpp: 10 g CO2/liter producerad dryck  
 • Energieffektivitet: 
  • 0,25 KWh/liter producerad dryck (inköpt energi i produktionen)  
  • 0,31 KWh/liter producerad dryck (total energianvändning)
 • Självförsörjande på energi: 90% nyttjandegrad av drav 

 Årets resultat inom målen vi satt upp:  

 • 2 g CO2/liter producerad dryck  
 • 0,25 KWh/liter producerad dryck (inköpt energi i produktionen)  
 • 0,32 KWh/liter producerad dryck (total energianvändning) 
 • Cirka 50 % nyttjandegrad av drav 
 • 350 liter producerad dryck 2020
 • 7000 ton minskning av CO2-utsläpp från produktion och fastigheter
 • 100 miljoner kronor investerat i klimatåtgärder i Grängesberg

Grängesberg använder fossilfri energi

2020 blev en viktig milstolpe på färden mot fossilfrihet – det var första helåret då vi körde anläggningen i Grängesberg helt och hållet på fossilfria bränslen. Det syns också i utsläppssiffrorna för året: en minskning med 7 000 ton i produktionen.

Dessutom blev vi klara med installationen av fossilfri energi i Hällefors. I och med att två elpannor ersatte två oljepannor drivs även den anläggningen helt och hållet med förnybar energi.

Slutligen började vi följa upp våra energinyckeltal oftare. Målet är att löpande koll ska resultera i rätt åtgärder i rätt tid, och i slutändan effektivare energianvändning och lägre utsläpp.

Rester blir energi

Spendrups har använt restprodukten drav för att producera energi sedan 2015. Inför 2020 höjde vi ribban rejält och satte som mål att nyttja 90 procent av all tillgänglig drav. Vi var uppe i över 90 procent redan under första halvan av 2020 men maskinhaverier och driftstörningar gjorde att utfallet bara blev en bit över 50 procent under helåret 2020. Vi gjorde stora investeringar i anläggningen i Grängesberg under både 2019 och 2020 för att komma tillrätta med problemen och kunna nå en högre nyttjandegrad under 2021.

Spendrups avloppsrening gör alltså mer än det uppenbara, att rena avloppsvatten: när reningen är igång bildas biogas som vi använder för att producera hus- och processvärme. När vi drog igång biogasproduktionen 2018 fick vi en del tekniska problem och under 2019 investerade vi i åtgärder för säkrare drift. Under 2020 satsade vi på en ny bassäng, gaslager och ytterligare säkerhetsåtgärder. Gasproduktionen varierade och sammantaget landade nyttjandegraden på 20 procent, ett utfall som vi givetvis inte är nöjda med.

Nästa steg

Planen är att fortsätta satsningarna på säker drift i våra anläggningar samt att nyttja egna biobränslen till max. Vi ska också ta hand om korkningsrester i vår avloppsreningsanläggning för att få fram mer biogas. Det kräver att vi bygger ut kapaciteten i våra pannor. Slutligen är målet att sänka energianvändningen ytterligare. Vi inleder arbetet med att inventera hela verksamheten för att ta fram en handlingsplan som ger de resultat vi vill ha.