Spendrups Bryggeri AB

”Att ha fossilfri tillverkning är viktigt för att vi ska minska vårt klimatavtryck.”

Hans Lindgren, chef Fastighet och Media

På väg mot fossilfri produktion

En av Spendrups viktigaste utmaningar är att minska verksamhetens klimatavtryck. Det gäller inte minst i produktionen. Vi använder fossilfri el och restprodukten drav, och jobbar för att minska förbrukningen av energi.

Vår direkta miljö- och klimatpåverkan sker främst genom utsläpp av koldioxid vid förbränning av fossila bränslen och utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten.

Sedan flera år tillbaka kommer all el vi använder från förnybara källor och Spendrups har även investerat över 100 miljoner kronor i klimatåtgärder i bryggeriet i Grängesberg.

Fossilfritt i Grängesberg 2019

I oktober 2019 passerade vi en viktig milstolpe när vi slutade använda fossilt bränsle i produktionen i Grängesberg. Av våra tre bryggerier står Grängesberg för den största delen av Spendrups produktion, så det här var viktigt.

I stället för att använda fossilt bränsle har produktionen gått över till att använda ett bränsle gjort på raps, förnybar el, samt två restprodukter från vår egen verksamhet: drav, som är en rest från ölbryggningen, och biogas, som kommer från vår avloppsrening.

Dravförbränning har pågått sedan 2015, i en världsunik anläggning. Vi har sedan dess arbetat med att förbättra driftsäkerheten och rätta till oväntade fel och barnsjukdomar, ett arbete som tagit mer tid och resurser i anspråk än vi uppskattat från början. Inför 2019 satte vi ett ambitiöst mål om 90 procent nyttjandegrad av tillgänglig drav. Det var ett mål som vi hade uppnått redan under andra halvan av 2018. Tyvärr har tre längre maskinhaverier och ett stort antal mindre driftstörningar påverkat driften och bidragit till att utfallet av nyttjandegraden bara blev 52 procent 2019. Vi har därför gjort stora investeringar i anläggningen under året. Det har gett resultat i form av minskade driftstopp och nedkortad uppstartstid. Denna typ av satsningar är planerade att fortsätta under 2020.

Omställning på gång även i Hällefors

För att kunna bli helt fossilfria i vår produktion behöver vi göra ytterligare investeringar. Under året har vi därför utrett hur vi kan skapa ett hållbart och fossilfritt system för energiförsörjning även i vår anläggning i Hällefors. Omställningen till fossilfri energi i Hällefors påbörjades i slutet av 2019 och under 2020 ska två elpannor ersätta två oljepannor.

Koldioxidutsläpp i produktionen
Kommentar: Minskade utsläpp under 2019 till följd av ökad användning av förnybar el samt biobaserad eldningsolja.

Att använda så lite energi som möjligt

En klimat- och miljösmart tillverkning handlar inte bara om att byta till bättre energikällor. Det handlar också om att använda så lite energi som möjligt. Det har även ekonomiska fördelar.

Den största utmaningen för Spendrups på det här området är att vår produktion är komplex, inte minst för att vi producerar så många olika produkter i vårt bryggeri i Grängesberg. Den omställningstid som krävs mellan olika produktionscykler resulterar nämligen i försämrad energieffektivitet. Under året har vi installerat ångflödesmätare som ger oss bättre möjligheter att följa upp energianvändningen och därmed löpande använda allt mindre energi.

Energianvändning
Kommentar: Andelen förnybar energi har ökat under 2019 bland annat genom att fossil olja har bytts ut mot förnybar. Energieffektiviteten har varit relativt stabil de senaste åren och på grund av en mer komplex produktion är det strategiska målet om att nå 0,22 KWh/liter producerad dryck till 2020 inte nåbart.

 

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer
Fördelning förnybar energi i Produktionen

Energi från avlopp blir till biogas

Sedan flera år tillbaka renar vi avloppsvattnet vid vår anläggning i Grängesberg. Tack vare detta ligger vår avloppsbelastning på fortsatt låga nivåer när det gäller utsläpp av syreförbrukande ämnen. 

Att rena avloppsvattnet har dessutom fler fördelar. I reningsprocessen bildas biogas och 2018 invigde vi en biogasledning som gör att vi kan elda gasen och producera hus- och processvärme. Tekniska problem i kombination med ojämn produktion och höga säkerhetskrav gjorde att nyttjandegraden för biogasanläggningen inte blev så hög som planerat 2019. Under året investerade vi därför i åtgärder som ger en säkrare drift. Det kommer hjälpa oss att komma upp i vårt mål om en nyttjandegrad på 90 procent av tillgänglig biogas.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies