Spendrups Bryggeri AB

”Våra vägtransporter ska bli fossilfria. Samtidigt jobbar vi med alternativa lösningar – som Lokaledningen.”

Martin Valdemarsson, chef för Supply chain på Spendrups

Hållbara transporter idag och imorgon

Våra transporter har en stor miljöpåverkan och vi har i många år arbetat med att öka andelen förnybart bränsle i våra egna transporter. Nu har vi också satt upp tuffa mål för våra inköpta transporter, som ska vara fossilfria till 2025.

Spendrups har en komplex leverantörskedja och verksamheten fungerar inte utan transporter. Råvaror och färdiga produkter ska levereras till våra lager och anläggningar från hela Europa, och färdiga produkter ska levereras till våra kunder.

Vår miljöpolicy, som styr hållbarhetsarbetet på transportområdet, fokuserar särskilt på två områden:

  • minskad klimatpåverkan

  • optimal resursanvändning

Båda dessa miljömål är kopplade till nyckeltalet som vi mäter på transportområdet – koldioxidutsläpp från kundleveranser (per liter distribuerad dryck). Beroende på om transporterna sker med våra egna lastbilar eller med hjälp av upphandlade transportörer ser arbetet med att minska vår påverkan olika ut.

Koldioxidutsläpp från kundleveranser

Fossilfria inrikestransporter 2025

Vi har också under året antagit ett ambitiöst och utmanande mål om fossilfria inrikestransporter 2025. Spendrups anslöt sig under 2019 till DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund) Transportinitiativ, som har som målsättning att inrikes transporter, egenutförda och köpta, i DLF:s medlemsföretag ska vara fossilfria senast 2025.

Transportsektorn står inför en omfattande omställning med många olika alternativ för att minska utsläppen. Lastbilar kan köra på biodiesel, etanol eller biogas och på kortare sträckor är eldrift ett alternativ. Att använda tåg i högre grad är också en del av framtiden. Men att ställa om till fossilfria transporter är utmanande och det krävs långsiktiga spelregler som ger trygghet och förutsägbarhet. Här krävs samarbeten i hela värdekedjan och mellan näringsliv och politik.

En hållbar lastbilsflotta

Under 2019 har våra lastbilar tankat 90 procent förnybart bränsle. Bilarna rullar i dag till stor del på det förnybara bränslet HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), ett bränsle som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionell fossil diesel. En förutsättning för att uppnå den höga andelen förnybart har varit att möjliggöra tankning av HVO på våra terminaler. Detta har skett genom ett samarbete med vår leverantör Energifabriken. Utöver HVO använder Spendrups även RME, ett biobränsle som framställs av bland annat raps. RME minskar växthusgasutsläppen med upp till 70 procent.

Under 2020 kommer vi att göra ett test med gasbilar, på två lastbilar som går mellan Grängesberg och Göteborg.

Effektivare med samarbete och ruttplanering

Att minska utsläppen per liter distribuerad dryck handlar inte bara om vilket bränsle vi använder, utan också om att effektivisera transporterna.

Vi samtransporterar därför så mycket vi kan och anlitar transportörer som i sin tur samtransporterar flera uppdragsgivares varor ut till kunder, som till exempel Systembolaget. Det ökar fyllnadsgraden i varje transport, vilket sänker utsläppen per liter dryck. Från och med 2019 samarbetar vi med Altia i hela landet för att samdistribuera till Systembolaget och andra kunder. Det ökar fyllnadsgraden i bilarna och minskar därmed miljöpåverkan.

Med hjälp av vårt ruttplaneringssystem arbetar vi för att optimera både den dagliga planeringen och de långsiktiga transportstrategierna. Vi centraliserar frakter från flera dotterbolag för att öka fyllnadsgraden och öka andelen tågtransporter. Under 2019 ledde det till en besparing mätt i koldioxidutsläpp om cirka 1 300 ton.

Hårdare krav på speditörer

Spendrups ställer även krav på de inköpta transporterna. Det arbetet kommer nu att intensifieras för att kunna nå målsättningen om fossilfria inrikestransporter till 2025. Det är på många sätt en stor utmaning. Eftersom dryck distribueras till hela landet krävs bland annat en infrastruktur med tillgång till fossilfritt bränsle överallt. Nu arbetar vi med en plan för hur detta ska uppnås där vi behöver ställa krav på våra leverantörer.

Den bästa lösningen – ingen transport alls

Det bästa är så klart att minska antalet transporter. Så tänkte vi på Spendrups när vi beslöt att bygga Lokaledningen – en ledning för källvatten som går hela vägen från källorna i Loka till bryggeriet i Hällefors. Lokaledningen är nu färdigställd och har därmed ersatt de tidigare vattentransporterna.

Ökat fokus på tjänsteresor

I takt med att vi lyckats minska våra utsläpp från produktion och transporter har tjänsteresor med bil och flyg kommit att stå för en allt större andel av våra totala utsläpp. Det är bland annat säljare och servicepersonal som besöker kunder och restauranger runt om i landet. Vi arbetar nu med att minska utsläppen även från denna typ av resor.

Det första steget i det här arbetet var att genomföra en så kallad CERO-undersökning, vilket vi gjorde under 2018. CERO står för Climate and Economic Research in Organizations och är en analysmetod för tjänsteresor och arbetspendling. Genom att samla in och analysera utsläppssiffror, samt genom en medarbetarenkät kring resmönster, är målsättningen att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå klimatmål för resor.

Utifrån resultaten av undersökningen har en handlingsplan för tjänsteresor och tjänstebilar tagits fram och implementerats under 2019. Handlingsplanen innebär bland annat att fler inrikesresor ska styras till tåg, öka samåkningen vid tjänsteresor, främja resande med kollektivtrafik samt främja arbetspendling med cykel. Vidare ska bilpolicyn för tjänstebilar uppdateras för att kunna uppnå fossilfria resor med våra tjänstebilar till 2025. Redan under 2020 kommer vi implementera åtgärder som tar oss närmare det målet.

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Ta del av väsentliga frågor, mål, värdekedja, risker med mera

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies