Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

TRANSPORTER

”Årets stora upphandling av inrikes transporter resulterade i ett avtal där alla leverantörer ställer upp på målet om fossilfritt till 2025. Det är verkligen glädjande!”  

Martin Valdemarsson, chef supply chain 

Fossilbantade transporter

För att minska miljöpåverkan från Spendrups transporter har vi länge haft fokus på att använda våra fordon på smartaste sätt och att ställa om från fossil diesel till biodrivmedel. Arbetet fortsätter, nu med siktet inställt på fossilfria transporter till 2025.

Så jobbar vi

Spendrups har en komplex leverantörskedja och verksamheten skulle inte fungera utan transporter. Råvaror och insatsvaror från hela Europa ska levereras till våra lager och anläggningar, och färdiga produkter ska nå fram till Spendrups kunder.

Två områden i Spendrups miljöpolicy är relevanta för våra transporter:

  • optimal resursanvändning
  • minskad klimatpåverkan

Dessa områden är kopplade till ett viktigt nyckeltal inom transport, utsläpp från kundleveranser (per liter distribuerad dryck) men också andelen förnybart bränsle som vi använder. Våra insatser för att optimera transporterna och minska utsläppen ser olika ut beroende på om vi kör egna lastbilar eller om vi köper transporttjänster.

I arbetet med att minska utsläppen från transporter ingår också medarbetarnas tjänsteresor och bilar.

Övergripande mål

Inom detta område jobbar vi mot följande övergripande mål:

  • Fossilfria inrikes transporter till 2025
  • Fossilfria tjänstebilar till 2025

Fossilfria inrikestransporter 2025

Sedan 2020 jobbar vi mot målet om fossilfria inrikestransporter 2025. Vårt åtagande är en del i Transportinitiativet 2025 från DLF (Dagligvaruleverantörers Förbund). Målet är att medlemsföretagens egna och köpta inrikes transporter ska vara fossilfria senast 2025.

Utvecklingen och omställningen inom energi, mobilitet och transport går i rasande fart. Samtidigt som det är helt nödvändigt att släppa fossilberoendet så finns en rad risker och osäkerheter att förhålla sig till. Det handlar om till exempel utveckling av infrastruktur, olika tekniker och bränslen samt skatter och subventioner. Att ställa om till fossilfria transporter är utmanande och kräver långsiktiga spelregler som ger förutsägbarhet och trygghet. Samverkan i hela värdekedjan och mellan näringsliv och politik är vägen framåt.

Bättre lastbilar och bränslen

Vi har strävat efter att minska utsläppen från våra transporter under en längre tid. Idag går Spendrups egna lastbilar helt och hållet på HVO (hydrogenated vegetable oil), ett förnybart bränsle som genererar upp till 90 procent mindre utsläpp jämfört med fossil diesel. För att nå den höga andelen förnybart fick vi ordna med tankning av HVO på våra terminaler och bygga upp ett nätverk av tankställen runt om i landet.

Samordning ökar effektiviteten

Att minska utsläppen handlar lika mycket om att effektivisera transporterna som om vilket drivmedel vi tankar. Ett viktigt inslag i det arbetet är att samtransportera så långt det går, både när vi kör själva och när vi köper transporter av andra. Då fyller man lastbilarna, vilket sänker utsläppen per liter dryck.

Ett ruttplaneringssystem hjälper oss att optimera både de dagliga transporterna och logistikstrategier på längre sikt. Överlag strävar vi efter att centralisera frakter från våra dotterbolag för att öka fyllnadsgraden.

Krav på köpta transporter

För att Spendrups ska klara målet om fossilfrihet behöver de åkerier och speditörer som vi anlitar ställa om sina transporter. Vi ställer sedan länge krav på och samarbetar med våra transportleverantörer. Det arbetet intensifieras för att nå hela vägen fram.

Koll på tjänsteresorna

I takt med att vi sänkt utsläppen från Spendrups produktion och transporter har tjänsteresorna kommit att stå för en större del av totalen. Det är framförallt säljare och servicepersonal som besöker restauranger och andra kunder runt om i landet. Vi jobbar för att minska även dessa utsläpp.

Första steget var att undersöka och analysera Spendrups tjänsteresor och arbetspendling med hjälp av CERO (Climate and Economic Research in Organizations). Undersökningen gjordes 2018 och 2019 tog vi fram en handlingsplan för att sätta ekonomiskt hållbara strategier för att nå vårt klimatmål för resor. Handlingsplanen går ut på att främja tågresor inom Sverige, samåkning, kollektivresor och arbetspendling med cykel och viktigast av allt; att ställa om så att bilflottan kan köra förnybart.

Mål och gjort 2020

Årets mål för Spendrups transporter inom ramen för fokusområdet Omställning till fossilfritt var:

  • 90 procent av egna transporter ska köra på fossilfritt bränsle.

Noll fossilt på nära håll

Under första halvan av 2020 lyckades vi få till helt fossilfri närdistribution i egen regi, något vi strävat mot under lång tid. Det handlar om transporter direkt till kunder, på Systembolag och restauranger. Sedan april har vi kört med 100 procent fossilfritt bränsle i våra egna lastbilar.

Samarbeten för fossilfria transporter

Förutom leveranser med egna lastbilar köper vi in en betydande andel av våra transporter. Under året fick vi klart en stor upphandling av alla våra fjärrtransporter inom Sverige, där vi skrev avtal med flera transportleverantörer. Avtalen gäller såväl varutransporter till kunderna som transporter av råvaror och material till Spendrups produktionsorter – totalt närmare 400 000 ton dryck och material, motsvarande runt 11 000 transporter under ett år.

Upphandlingen hade klimat och miljö som ett prioriterat område och vi ställde krav på att dessa transporter ska vara fossilfria till 2025.

Koldioxidutsläpp från kundleveranser

 

Gas på prov

Det finns många vägar till bättre transporter. Under året testade vi gasbilar – två lastbilar som går mellan Grängesberg och Göteborg. Testet pågick under en månad 2020, och föll väl ut. Från och med 2021 kommer två bilar mellan Grängesberg och Göteborg köras på gas.

Kompetensbygge

Vi la också tid och kraft på att bygga kompetens internt om miljö och transporter. Det har vi gjort genom att träffa fordonstillverkare och externa konsulter samt delta i branschträffar.

Covid-19-anpassning

Covid-19-pandemin påverkade Spendrups transporter rejält. Kundernas förändrade beteende gjorde att vi fick anpassa våra transportflöden, bland annat transportrutter och leveranstider. De flesta kunderna visade förståelse, inte minst för att få bästa transporten med lägsta miljöpåverkan.

Ny bilpolicy

Vi reviderade vår bilpolicy för att närma oss målet om fossilfria tjänstebilar till 2025. Första aktiviteten enligt nya policyn var att erbjuda alla som kör tjänstebil att tanka på OKQ8, där Spendrups köper certifikat för grön diesel. Det går också bra att tanka HVO, om tjänstebilen är godkänd för drivmedlet.

Pandemin fick givetvis stora konsekvenser för hur vi jobbade och reste under 2020. Från och med mars arbetade många hemma, få reste och de flesta mötena var digitala, något som syns i årets utsläppssiffror.

Nästa steg

Vi fortsätter arbetet för fossilfria inrikestransporter 2025. Ett delmål på vägen är 80 procent fossilfritt i köpta inrikes transporter under 2021. En rad aktiviteter kommer att ta oss framåt. Bland annat ska vi:

  • Implementera den upphandling av fjärrtransport som vi fick på plats under 2020
  • Fortsätta ställa om närdistributionen så att också de köpta transporterna ska bli fossilfria
  • Fortsätta bygga kompetens inom transporter och miljö

För att sänka utsläppen från tjänsteresor, kommer våra förare från och med 2021 kunna välja elbilar. Vi väljer bort elhybrider och bensinbilar och satsar på rena elbilar för att röra oss mot målet om fossilfrihet. För de dieseldrivna tjänstebilarna har vi satt som mål för 2021 att 90 procent ska tanka grön diesel via certifikat, eller HVO.