fbpx

GRI-index

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Spendrups hållbarhetsarbete under 2018 och är den tionde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI). Redovisningen sker årligen och den senaste rapporten utkom i maj 2018.

 

Den här rapporten har förberetts i enlighet med GRI Standards 2016, nivå Core, och är reviderad av en oberoende auktoriserad revisor. Längst ner finns index för hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen 6:10–14. Sidhänvisningarna nedan gäller den nedladdningsbara pdf-versionen av redovisningen, men hänvisningarna går att klicka på för att komma till motsvarande sida här på webbplatsen.

GRI Standards

Indikator

Sida

Kommentar/utelämnande

Organisationsprofil

GRI 102: Allmänna standardupplysningar

102–1

Organisationens namn

2

102-2

Viktigaste varumärken, produkter och tjänster

7

102-3

Lokalisering av huvudkontor

7

102-4

Länder där verksamheten bedrivs

7

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

7

102-6

Marknadsnärvaro

7, 23

102-7

Organisationens storlek

7–8

102-8

Information om anställda

7, 75

102-9

Leverantörskedja

83–84

102-10

Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

7, 83–84

102-11

Tillämpning av försiktighetsprincipen

11–13

102-12

Externa riktlinjer som organisationen stödjer och/eller omfattas av

11, 92–93

102-13

Medlemskap i organisationer

92–93

Strategi

102-14

Vd-ord

5–6

Etik och Integritet

102-16

Organisationens värderingar och etiska riktlinjer

9, 70, 81–82

Styrning

102-18

Struktur för styrning

11–13

Intressenter

102-40

Intressentgrupper som organisationen har en dialog med

25–26

102-41

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

75

102-42

Princip för identifiering och urval av intressenter

25–26

102-43

Organisationens metod för intressentdialog

25–26

102-44

Frågor som lyfts fram av intressenterna

25–26

Redovisningsprofil

102-45

Affärsenheter som inkluderas i redovisningen

24

102-46

Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar

24

102-47

Frågor som identifierats som väsentliga

16–21

102-48

Förklaringar av korrigeringar från tidigare redovisningar

24–25

Justeringar av väsentliga frågor.

102-49

Väsentliga förändringar i redovisningen

24–25

Justeringar av väsentliga frågor. Förändringar i beräkningar s 50, 52, 63.

102-50

Redovisningsperiod

24

102-51

Datum för senaste redovisning

24

102-52

Redovisningscykel

24

102-53

Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen

2

102-54

Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards

94

102-55

GRI Index

94–104

102-56

Externt bestyrkande

106

Ekonomi

Ekonomiskt Resultat

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

7

103-2

Hållbarhetsstyrning

7

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

7

GRI 201: Ekonomiskt resultat

201–1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

8

Omfattar hela koncernen.

Anti-korruption

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

81–82

103–2

Hållbarhetsstyrning

81–82

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

82

GRI 205: Antikorruption

205–1

Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende anti-korruption

GRI-index

Omfattar Spendrups egen verksamhet.

205-3

Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder

GRI-index

Inga incidenter.

Anti-konkurrenshämmande

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

81–82

103-2

Hållbarhetsstyrning

81–82

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

81–82

GRI 206: Konkurrenshämmande beteende

206–1

Antal rättstvister rörande konkurrenshämmande beteende

GRI-index

Inga incidenter.

Miljö

Materialanvändning

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

46–48

103–2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 46–48

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

46–48

GRI 301: Materialanvändning

301–1

Materialanvändning

49–51, 49–53

Omfattar råmaterial i dryckesproduktion samt förpackningsmaterial.

Energi

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

30–31

103-2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 30–31

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

16, 30–31

GRI 302: Energi

302–1

Energianvändning inom organisationen

30, 49–53

302-3

Energiintensitet

30

Vatten

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

40–41

103-2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 40–41

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

17, 40–41

Styrningen har utvärderats med nya mål för 2019 som följd.

GRI 303: Vatten

303–1

Total vattenanvändning

41, 49–53

Omfattar vattenanvändning i produktion. Vattenanvändningen i primärproduktion anses väsentlig men redovisas inte i dagsläget på grund av brist på tillförlitliga siffror.

Klimatpåverkande utsläpp

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

16, 28–29, 33

103-2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 28–29, 33

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

28–29, 33

GRI 305: Utsläpp

305–1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

53

305–2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

53

305–3

Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

53

Omfattar inköpta transporter.

305-4

Utsläppsintensitet

32

Utsläpp till vatten och avfall

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

40–42, 43

103-2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 40–42, 43

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

40–42, 43

GRI 306: Utsläpp och avfall

306–1

Totalt utsläpp till vatten

42, 49

Omfattar utsläpp från Spendrups egna verksamhet.

306–2

Totalt avfallsvikt

42, 49

Omfattar avfall från Spendrups egna verksamhet.

Lagefterlevnad (miljö)

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

11–13

103-2

Hållbarhetsstyrning

11–13

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

11–13

GRI 307: Regeluppfyllnad (miljö)

307–1

Betydande böter och sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning

GRI-index

Inga böter.

Leverantörsbedömning utifrån miljökrav

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

83–88

103-2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 83–88

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

83–88

GRI 308: Leverantörsuppföljning

308–1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökrav

87

Sociala frågor

Hälsa och Säkerhet på Arbetsplatsen

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

78–79

103–2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 78–79

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

78–79

GRI 403: Hälsa och Säkerhet

403–1

Andel av personalstyrkan som är representerade i formella kommittéer för hälsa och säkerhet

GRI-index

Omfattar alla anställda.

403–2

Omfattning av skador och sjukfrånvaro

78–79

Antal olycksfall och tillbud rapporteras på sid 79. Siffror enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Träning och Utbildning på arbetsplatsen

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

76–77

103–2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 76–77

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

76–77

GRI 404: Träning och utbildning

404–3

Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling

75

Mångfald och Lika Möjligheter

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

70–71

103–2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 70–71

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

70–71

GRI 405: Mångfald och Lika jämställdhet

405–1

Mångfald inom styrelse, ledning och bland anställda

72–75

Icke-Diskriminering

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

70–71

103–2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 70–71

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

70–71

GRI 406: Icke-Diskriminering

406–1

Antal fall av diskriminering och hantering av dessa

GRI-index

Inga incidenter.

Leverantörsbedömning utifrån sociala krav

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

83–88

103–2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 83–88

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

83–88

GRI 414: Leverantörs- uppföljning

414–1

Andel nya leverantörer som bedömts utifrån sociala krav

87

Redovisas som andel av antal granskade leverantörer.

Kundernas hälsa och säkerhet

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

55–56

103–2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 55–56

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

55–56

GRI 416: Kunders Hälsa och säkerhet

416–2

Incidenter av bristande efterlevnad av regler gällande hälsa och säkerhet för produkter och tjänster

56

Marknadsföring och märkning

GRI 103: Hållbarhetsstyrning

103-1

Förklaring av väsentlighet och avgränsningar

65–67

103–2

Hållbarhetsstyrning

11–13, 65–67

103–3

Utvärdering av hållbarhetsstyrningen

65–67

 

ÅRL-index

Index för hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen 6:10-14

Index för hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen 6:10-14

Läsanvisning område

Sidhänvisning

Affärsmodell

Om Spendrups, Hållbarhetstrategi

7

Miljö

Omställning till fossilfritt, Cirkulär och smart resursanvändning

Risker

28, 33, 35, 40, 43, 45, 46

Policy & Styrning

9–10, 11–13, 16–18

Uppföljning och resultat

30, 32, 34, 37, 41–42, 49–53

Mänskliga rättigheter

Ansvarsfullt företagande

Risker

55, 65–66, 83

Policy & Styrning

9–10, 11–13, 20–21

Uppföljning och resultat

56, 67, 87

Personal

Ansvarsfullt företagande

Risker

69, 71, 78

Policy & Styrning

9–10, 11–13, 20–21

Uppföljning och resultat

72–77, 79–80

Anti-korruption

Ansvarsfullt företagande

Risker

81–82

Policy & Styrning

9–10, 11–13, 20–21

Uppföljning och resultat

87

Sociala frågor

Hållbar dryckeskultur

Risker

55, 65–66, 89

Policy & Styrning

9–10, 11–13, 19

Uppföljning och resultat

56, 63, 67

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.