fbpx

Fyra områden i fokus

Spendrups har funnits i över 100 år, och vi vill tillverka goda drycker i minst 100 år till. Hållbarhet är ett av våra viktigaste verktyg för att nå dit och fortsätta vara ett bryggeri i världsklass.

I Spendrups hållbarhetsstrategi har vi definierat fyra fokusområden för vårt hållbarhetsarbete:

Omställning till fossilfritt

Vi strävar efter att minimera vår klimatpåverkan genom att fasa ut fossila bränslen, öka vår energieffektivitet samt öka vår självförsörjningsgrad på energi. Vi har redan tagit viktiga steg genom att använda 100 procent förnyelsebar el, investera i unik teknik för biobränsle samt tanka 93 procent fossilfritt i våra egna transporter. Vårt övergripande mål är att ha en fossilfri verksamhet år 2025.

Cirkulär och smart resursanvändning

På Spendrups vill vi optimera vår resursanvändning vad gäller insatsmaterial och vatten – och samtidigt motverka svinn. Vi ska minska påverkan från våra förpackningar och råvaror genom att minimera resursförbrukningen i hela kedjan, samt verka för ökad återvinningsgrad av våra förpackningar. De senaste åren har vi genomfört viktiga insatser för att minska vår avloppsbelastning i vår biogasanläggning. Vi har också nått ett viktigt delmål genom att använda 50 procent återvunnen plast i våra PET-flaskor.

Hållbar dryckeskultur

Spendrups ska arbeta aktivt för att bidra till en måttfull alkohol- och sockerkonsumtion. Det är vårt ansvar att garantera kvalitativa och säkra produkter, och vi strävar efter att i så hög utsträckning som möjligt arbeta med naturliga ingredienser. I dag erbjuder vi ett omfattande sortiment av alkoholfria alternativ inom öl och cider, och vi driver flera initiativ för att främja en sund alkoholkultur. Vi erbjuder sockersnåla eller sockerfria alternativ genom Loka Crush och Trocadero Zero, och vi har även ett stort utbud av ekologiska drycker.

Ansvarsfullt företagande

Spendrups ställer höga krav på våra leverantörer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöansvar och antikorruption. Sunda affärsprinciper och etiskt uppförande ska genomsyra hela vår verksamhet. För våra medarbetare vill vi erbjuda en säker och stimulerande arbetsmiljö. Vi tror på värdet i mångfald och arbetar aktivt för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Spendrups har också ett stort samhällsengagemang, inte minst på de orter där vi är verksamma, och genom våra initiativ kan vi göra faktisk skillnad.

Genom att samverka med andra kan vi göra större skillnad. Därför har vi flera olika partnerskap med fokus på klimatfrågan, cirkulär resursanvändning och kunskapsdelning kring hållbarhetsfrågor. Läs mer här.

Målsättningar

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor är de frågor där vi har störst påverkan på miljö och samhälle och där våra viktigaste intressenter har höga förväntningar på oss.

Vi har delat in våra viktigaste frågor i basfrågor och strategiska frågor och de utgör grunden i vår hållbarhetsstrategi. Läs mer om det i vår väsentlighetsanalys.

Omställning till fossilfritt

Väsentliga frågor

• Koldioxidutsläpp (strategisk fråga)

• Energieffektivitet (basfråga)

Målsättningar

• Minimera utsläppen i vår produktion och våra transporter med målet att bli en fossilfri verksamhet 2025

• Öka vår självförsörjningsgrad på energi

• Minska klimatpåverkan i hela kedjan

Globala mål som arbetet stödjer

Hållbar energi för alla

7.2 – Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

7.3 – Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Bekämpa klimatförändringen

13.3 – Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Cirkulär och smart resursanvändning

Väsentliga frågor

• Vattenförbrukning (strategisk fråga)

• Förpackningar (strategisk fråga)

• Resurseffektivitet (basfråga)

• Kemikalieanvändning (basfråga)

Målsättningar

• Optimera resursförbrukningen vad gäller vatten, råvaror och förpackningar

• Minimera utsläpp av kemikalier

• Hög återvinningsgrad på våra förpackningar

Globala mål som arbetet stödjer

Rent vatten och sanitet

6.3 – Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4 – Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Hållbar konsumtion och produktion

12.2 – Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.3 – Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, samt minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5 – Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Hållbar dryckeskultur

Väsentliga frågor

• Ekologiska produkter (strategisk fråga)

• Konsumenthälsa (strategisk fråga)

• Livsmedelssäkerhet och kvalitet (basfråga)

• Ansvarsfull marknadsföring (basfråga)

Målsättningar

• Marknadsledare på ekologisk öl

• Brett utbud av goda alkoholfria alternativ samt produkter med lägre sockerhalt

• Noll skadade konsumenter

Globala mål som arbetet stödjer

Hälsa och välbefinnande

3.5 – Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

15.5 – Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Ansvarsfullt företagande

Väsentliga frågor

 

• Lika rättigheter och möjligheter (strategisk fråga)

 

• Lokalt samhällsengagemang (strategisk fråga)

 

• Ansvar i värdekedjan (strategisk fråga)

 

• Etiskt uppförande (basfråga)

 

• Arbetsmiljöfrågor (basfråga)

 

• Främja personlig utveckling på arbetsplatsen (basfråga)

 

Målsättningar

 

• Lika rättigheter och möjligheter för alla som arbetar på Spendrups

 

• Göra skillnad i samhället inom mångfald och hälsa

 

• Rättvis och hållbar leverantörskedja

 

Globala mål som arbetet stödjer

Jämställdhet

5.1 – Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.5 – Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.5 – Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.8 – Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och alla människor i otrygga anställningar.

Genomförande och globalt partnerskap

17.16 – Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Generationsfonden

Med vår långa historia som familjeföretag handlar hållbarhet på Spendrups om att arbeta för framtida generationer. För att säkerställa långsiktig konkurrenskraft behöver vi driva ett hållbarhetsarbete i framkant. Genom Generationsfonden kan vi verka för det.

2018 startade Spendrups Generationsfonden. Syftet med Generationsfonden är att snabbare minska våra utsläpp och accelerera vårt hållbarhetsarbete i stort. Till fonden avsätter vi medel för att kompensera för våra egna utsläpp och för att främja omställningen till en fossilfri verksamhet. Tillsammans med våra kunder och affärspartners vill vi också kunna driva innovation inom hållbarhetsområdet genom fonden.

Spendrups har satt som mål att vi ska vara fossilfria i den egna verksamheten till år 2025. Med start för helåret 2018 kommer vi att klimatkompensera för våra utsläpp tills att vi har nått det målet. Detta med resurser som vi har satt av i Generationsfonden.

Klimatinvesteringar i Thailand

Vi har valt att klimatkompensera våra utsläpp genom Bangna Starch Wastewater Treatment and Biogas Utilization Project, ett klimatprojekt som syftar till att tillvarata skadliga och illaluktande metanutsläpp från avloppsvatten. På stärkelseanläggningen i den thailändska Kalasinprovinsen omvandlas metanet till biogas som kan användas för energiproduktion. Utöver minskade växthusgasutsläpp har det lett till att luftkvaliteten i området dramatiskt har förbättrats. Dessutom har såväl tillfälliga som permanenta jobb skapats för att driva anläggningen.

Projektet i Thailand är registrerat under FN:s Clean Development Mechanism (CDM). CDM är ett initiativ under Kyotoavtalet som syftar till att låta industriländer som ska minska sina koldioxidutsläpp att investera i utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer i stället för det egna landet. Vidare är projektet certifierat enligt Gold Standard, den främsta standarden för klimatkompensation som säkerställer att strikta kriterier uppfylls gällande klimatnytta samt andra miljömässiga och sociala aspekter.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.