fbpx

Verksamhetsområden och affärsmodell

Spendrups verksamhet består i huvudsak av tillverkning och försäljning av öl, vatten, läsk, cider och vin. Våra viktigaste varumärken är Mariestads, Norrlands Guld och Loka.

Andra starka varumärken i Spendrups portfölj är Briska, Trocadero och Melleruds. Vi licenstillverkar och säljer även Heineken och Schweppes för den svenska marknaden. Spendrups har också en betydande import av öl från andra länder.

Spendrups har fyra operativa dotterbolag. Hellefors Bryggeri AB inriktar sin verksamhet på dagligvaruhandelns egna märkesvaror (EMV), medan Gotlands Bryggeri AB främst utvecklar hantverksbrygder av olika slag. Bryggeritransport i Bergslagen AB, BIBAB, erbjuder distributionstjänster. I Spring Wine & Spirits AB bedrivs en omfattande importverksamhet av vin och sprit. Bolaget representerar vinproducenter som exempelvis McPherson i Australien, Gallo i Kalifornien, Cono Sur i Chile och El Coto i Spanien.

Spendrups huvudsakliga försäljningskanaler är dagligvaruhandeln, Systembolaget, restaurangmarknaden och servicehandeln. Dessutom säljer vi våra drycker i gränshandeln och exporterar till bland annat Storbritannien.

Spendrups moderbolag äger fastigheterna i Loka Brunn och kontrollerar därigenom källorna till Lokavattnet.

Spendrups har drygt 1 000 medarbetare som arbetar i Grängesberg, Hällefors, Vårby, Visby och runt omkring i landet.

Ägarförhållanden

Spendrups Bryggeri AB ett dotterbolag till Loka Holding AB (556789-7094) med säte i Vårby. Loka Holding AB upprättar koncernredovisning i vilken Spendrups Bryggeri AB ingår. Loka Holding AB ägs i sin tur till 99,96 procent av Jens Spendrup och Ulf Spendrup och resterande del ägs av Spendrup Invest AB.

Hållbarhet skapar värde

Hållbarhet är en av grundpelarna i Spendrups strategi. Här ingår såväl den egna verksamheten som produkternas påverkan på människor, miljö och samhället. Spendrups ser en ökad betydelse av ett hållbarhetsarbete som ger resultat. Det är också ett sätt att skapa långsiktig konkurrenskraft. Hållbarhet ökar vår attraktionskraft gentemot våra kunder och konsumenter samt mot medarbetare och framtida medarbetare.

Läs mer om hur vi organiserar vårt hållbarhetsarbete här.

Koncernöversikt fem år (MSEK)

En grundförutsättning för att kunna ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten, och för att kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället, är att vara ett finansiellt stabilt företag.

 

2018

2017

2016

2015

2014

Intäkter före avdrag för dryckesskatt

5 460

4 997

4 866

4 676

4 426

Intäkter

3 821

3 485

3 426

3 322

3 264

Rörelseresultat

308

259

146

259

257

EBITDA

560

489

373

474

448

Balansomslutning

3 307

3 510

3 010

3 166

2 982

Soliditet

43%

40%

44%

39%

35%

Medelantal anställda

1 043

1 014

879

890

893

Fördelat ekonomiskt värde

 

2018 (%)

Rörelsekostnader (varukostnader)

32

Betalning till offentliga sektorn

30

Rörelsekostnader (övrigt)

19

Löner och ersättningar till anställda

13

Rörelsekostnader (transporter)

3

Behållet ekonomiskt värde

3

Betalningar till finansiärer

0

Affärsetisk kod

För Spendrups handlar hållbarhet om att uppträda ansvarsfullt på marknaden, att säkerställa goda arbetsförhållanden där medarbetare trivs och utvecklas, att utgöra en positiv kraft i lokalsamhället samt att bidra till en social och ekologisk hållbar framtid. Vår affärsetiska kod lägger en grund för det arbetet.

Spendrups arbete för hållbar utveckling baserar sig på FN Global Compacts och OECD:s principer för företags agerande gällande konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöpraxis, antikorruption och mänskliga rättigheter. Spendrups affärsetiska kod utgör den grundläggande plattformen för vårt ansvarstagande inom dessa områden. Det är ett viktigt dokument som ger oss förutsättningar att agera ansvarsfullt i den löpande affärsverksamheten. Dessutom utgör den grunden för en kultur där varje medarbetare bidrar till att nå Spendrups vision.

Koden beskriver de affärsetiska riktlinjer som vi arbetar efter och de höga krav som vi ställer både på oss själva och på dem vi arbetar med. Den är uppdelad i olika avsnitt och tar bland annat upp hur vi ser på sunda affärsprinciper, säkerhet och trygghet på arbetsplatsen, lika rättigheter och möjligheter, ansvarsfull marknadsföring, mångfald och inkludering samt ett ansvar för en sund dryckeskultur.

Levande dokument

Det är viktigt för oss att vår affärsetiska kod är ett levande och aktuellt dokument. Under 2018 har vi därför uppdaterat och förtydligat delar av koden. Vi har exempelvis lagt in praktiska riktlinjer kring vad vi förväntar oss av våra medarbetare på alla områden som koden täcker. Både koncernledningen och styrelsen i Spendrups Bryggeri antog den nya koden under hösten 2018.

Under året har alla chefer på Spendrups fått delta i en introduktionsutbildning till den nya affärsetiska koden. Även andra grupper fick riktad utbildning i koden. För nyanställda är utbildning i den affärsetiska koden en obligatorisk del av introduktionsprogrammet och utbildningen finns tillgänglig för alla medarbetare på vårt intranät.

Här kan du läsa Spendrups affärsetiska kod.

Vår värdekedja

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med att minska påverkan i vår egen verksamhet. Vi är också beroende av andra aktörer i värdekedjan för att lyckas.

Vi utövar inflytande såväl bakåt som framåt i vår värdekedja. I den här bilden som illustrerar Spendrups bryggeriverksamhet kan du ta del av några exempel på hur vi arbetar med detta.

1. Primärproduktion

 • Jordbruk med respekt för ekosystemtjänster
 • Resurssmart användning av vatten, energi och näringsämnen
 • Tillgång till råvaror
 • Spårbarhet
 • Arbetsförhållanden

 

2. Förädling

 • Effektiv resursanvändning
 • Transporter
 • Produktkvalitet och livsmedelssäkerhet
 • Arbetsförhållanden

 

3. Spendrups Bryggeri

 • Optimera vår resursanvändning
 • Minimera användningen av fossila bränslen i produktion och transporter
 • Lönsamhet
 • Produktkvalitet och livsmedelssäkerhet
 • Arbetsförhållanden
 • Kompetens och etik
 • Lika rättigheter och möjligheter
 • Samhällsengagemang

 

4. Kund

 • Produktutbud
 • Transporter
 • Kundnöjdhet
 • Transparent och etiskt agerande

 

5. Konsument

 • Attraktiva och säkra produkter
 • Sortiment
 • Förpackningsåtervinning
 • Konsumentnöjdhet
 • Sund alkoholkultur
 • Konsumenthälsa

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.