fbpx

Hållbarhet genom hela organisationen

För att Spendrups hållbarhetsarbete ska få så stor effekt som möjligt bör det genomsyra hela organisationen. Ansvaret för vårt hållbarhetsarbete är därför fördelat inom koncernen. De enskilda affärsenheterna och dotterbolagen ska säkerställa att miljö- och hållbarhetsstrategierna följs och tillämpas i processer och beslutssituationer. Affärsenheterna och dotterbolagen får stöd och utbildning från den centrala hållbarhetsfunktionen, som leder arbetet på koncernnivå. Detta sker i nära samarbete med koncernstaberna och affärsområdescheferna för varuförsörjning, marknadsföring och försäljning.

Grunden för Spendrups hållbarhetsarbete är våra värderingar. Värderingarna sammanfattas i vår affärsetiska kod, som beskriver våra ställningstaganden kring hur Spendrups ska agera på marknaden och i samhället samt vårt förhållningssätt till miljö och arbetsmiljö. Den affärsetiska koden ska säkerställa att hållbarhetsperspektivet finns med i företagets hela verksamhet. Koden är en del av introduktionsutbildningen som samtliga medarbetare genomgår. Dessutom görs riktade utbildningar för koden.

Spendrups arbete med livsmedelssäkerhet styrs av FSSC 22000. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vårt miljöarbete styrs av ISO 14001. År 2017 kalibrerade vi vår organisation och våra processer för den nya standarden 14001:2015. I vår leverantörsbedömning tillämpar vi FN:s Global Compact och OECD:s principer för multinationella företag.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Styrelse: Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet. Den får kontinuerlig rapportering om hållbarhetsarbetet och gör därefter en översyn av arbetets status och resultat. Från och med 2018 sker rapportering två gånger per år.

Verkställande direktör: Verkställande direktör driver igenom styrelsens beslut och ansvarar för resultatet.

Koncernstaber: Koncernstaberna för miljö och hållbarhet, kommunikation, HR, ekonomi, IT, strategisk planering och juridik leder arbetet på koncernnivå och stöttar de olika affärsenheterna och dotterbolagen.

Varuförsörjning: Affärsenheten driver hållbarhetsarbetet som rör inköp av råvaror, insatsvaror och tjänster, produktionseffektivitet och transporter. Här sker merparten av miljöarbetet i organisationen.

Marknadsföring: Affärsenheten driver hållbarhetsarbetet som rör konsument- och kundnöjdhet samt ansvarsfull marknadsföring.

Försäljning: Affärsenheten driver hållbarhetsarbetet som rör ansvarsfullt marknadsagerande och kundnöjdhet.

Miljöledning

Miljöarbetet är en viktig del av Spendrups hållbarhetsarbete. Genom att vara certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 säkerställer vi ett systematiskt angreppsätt för att hantera miljöfrågor. Att vi uppnår miljömålen säkerställs bland annat genom revisioner av extern part samt av interna revisioner.

Spendrups miljöpolicy anger ramarna för koncernens miljöarbete och innehåller företagets grundläggande prioriteringar och riktlinjer. Den ses över en gång per år och vid behov när större förändringar görs. Vår miljömanual utgör stommen i miljöledningssystemet och är koncernens verktyg i arbetet med att omsätta miljöpolicyn i praktisk handling. Manualen ger vägledning om hur vi ska mäta och utvärdera miljöpåverkan, fastställa betydande miljöaspekter utifrån ett livscykelperspektiv, genomföra risk-, omvärlds- och intressentanalyser, kartlägga interna och externa förhållanden samt fastställa mål, handlingsplaner och rutiner för uppföljning, rapportering och ständiga förbättringar.

Styrning och samordning av Spendrups miljöarbete kanaliseras genom nedanstående grupper:

Spendrups koncernledning ansvarar för Spendrups övergripande miljöstrategi, för miljöledningssystemets lämplighet och användning samt för att underhåll och utveckling av systemet genomförs. Direktionen ansvarar även för att sätta och följa upp övergripande miljöstrategier och fokusområden som föreslås av Spendrups miljöstyrgrupp. Rapportering sker två gånger per år.

Spendrups miljöstyrgrupp är ett forum med representanter från ledande befattningar inom produktion, supply chain, inköp, HR samt miljö och hållbarhet. Härifrån samordnas och styrs aktiviteter, rutiner och förbättringsåtgärder av generell karaktär eller som berör samverkan/gränssnitt för hela koncernen. I forumet kopplas det operativa miljöarbetet samman med övergripande ledning och styrning.

Lokala miljögrupper för produktion och supply chain stödjer och samordnar arbetet. Bland annat hanterar och följer grupperna upp efterlevnad av miljötillstånd och miljölagstiftning. De driver också frågor som syftar till att nå driftplatsens miljömål och ISO-standardens krav.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.