fbpx

På Spendrups jobbar vi noggrant genom hela produktionskedjan för att vi ska leva upp till vårt löfte om säkra produkter.

Livsmedelssäkerhet – vårt viktigaste löfte

Sedan Spendrups grundades för mer än 100 år sedan har vi vuxit till ett av Sveriges ledande bryggerier. Målet då som nu är att erbjuda ett sortiment som svarar mot våra konsumenters efterfrågan på säkra produkter av hög kvalitet.

Att ta fram en riktigt bra produkt handlar inte bara om att utveckla goda drycker. Vårt viktigaste löfte till våra konsumenter är livsmedelssäkerhet. Det innebär bland annat att våra produkter ska vara säkra att förtära och att förpackningarna ska vara säkra att hantera. Utan ett aktivt och systematiskt säkerhetsarbete på det här området finns risken att våra slutkonsumenter kommer till skada. I värsta fall kan de exempelvis få skärsår från en glasflaska eller få en allergisk reaktion. Spendrups har en nollvision vad gäller skadade konsumenter.


För att minimera säkerhets- och kvalitetsrisker kopplade till våra produkter arbetar vi enligt HACCP-principer (Hazard Analysis & Critical Control Points). Det innebär att vi riskbedömer alla råvaror och förpackningsmaterial – hela vägen från produktionsprocessen till konsumenternas hantering. Våra anläggningar i Grängesberg och Hällefors är certifierade enligt FSSC 22000, en internationell standard för styrning av livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi följer också vår policy för livsmedelssäkerhet och kvalitet, och arbetar på flera sätt för att se till att den efterlevs:

  • Daglig styrning genom korta morgonmöten med operatörer och linjeansvariga,
  • genomförande av egenkontroller,
  • frekvent kvalitetsuppföljning,
  • avvikelsehantering samt
  • ständiga förbättringar genom interna och externa revisioner.

Året som gått

Under 2018 har vi haft tre incidenter avseende brister i lagenlighet av märkning av produkt och en incident avseende brister i produktsäkerhet. Incidenten gällde en av våra glasflaskor och vi har arbetat tillsammans med vår leverantör för att åtgärda problemet.

Vi arbetar fortlöpande för att öka kunskapen på kvalitets- och livsmedelssäkerhetsområdet hos både ledning och personal. Vi har under de senaste åren ökat resurserna till vår kvalitet- och miljöavdelning och uppgraderat vårt kvalitetsledningssystem för att bättre kunna förebygga livsmedelsbedrägerier, hot och sabotage. Vi har dessutom genomfört en omfattande utbildning av tekniker och lagledare inom området livsmedelssäkerhet, vilket resulterat i högre kunskap och medvetenhet på området.

Vi välkomnar reklamationer

Spendrups mäter och målsätter årligen antalet konsumentreklamationer kopplade till produktavvikelser. En produktavvikelse kan vara allt från ett fel på förpackningen till att konsumenten inte tycker om smaken på drycken eller  upplever att den har fel kolsyregrad. Under 2018 inkom 148 reklamationer per 100 miljoner förpackningar, vilket var något högre än vårt måltal för året på 138.

Vi värdesätter varje reklamation som kommer in. Synpunkterna från våra kunder och konsumenter ger oss värdefull information i vårt förbättringsarbete. Resultatet från alla inkomna reklamationer följs upp.

Antal reklamationer per 100 miljoner förpackningar

Årliga kundundersökningar

Våra kunders synpunkter är viktiga för oss. De visar om våra produkter uppfyller förväntningar och krav. Varje år utför Spendrups därför kundundersökningar som visar hur våra kunder uppfattar oss som företag, vårt sortiment och våra drycker.

Vi deltar sedan några år i den årliga Butiksbarometern, som mäter butikernas attityder gentemot olika dagligvaruleverantörer, samt Kedjebarometern, en liknande undersökning som mäter attityderna till leverantörerna hos de centrala funktionerna inom kedjorna (till exempel inköpare). I Kedjebarometern har Spendrups under 2018 kraftigt förbättrat sin ranking på dagligvaruhandeln från plats 27 till plats 8, bland annat till följd av höga betyg på leveransförmåga, sortiment och marknadsprogram. På servicehandeln har vi tappat något i ranking, från plats 2 till plats 6. En förklaring till det är ökad konkurrens och fler aktörer. Glädjande nog kan vi se att vi även här har höga poäng på bland annat leveransförmåga samt på frågor gällande rådgivning och kunskap.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.