Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

Att agera ansvarsfullt är en förutsättning för Spendrups verksamhet. Fokusområdet inkluderar medarbetare, leverantörer, affärsetik och samhällsengagemang.

Våra hållbarhets­mål för fokusområdet

Övergripande mål

Medarbetare

 • Trygg och säker arbetsmiljö på Spendrups
 • En inkluderande och jämställd organisation

Leverantörer

 • Goda arbetsvillkor i vår leverantörskedja 

Affärsetik

 • Etiskt uppförande 

MålResultat 2022
Mål 2025: 33% kvinnor totalt och 35% kvinnliga chefer30% kvinnor på Spendrups och 32,5% kvinnor i ledande befattningar

Mångfaldsindex i medarbetarundersökning

82
Nollvision för arbetsplatsolyckor20 olyckor med sjukskrivning
Arbetsmiljöindex i medarbetarundersökning77
100% prioriterade leverantörer godkända på Spendrups Bryggeri100%

Globala mål

 • Mål 5: Jämställdhet mångfald

  Delmål 5.1: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

  Delmål 5.5: Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Delmål 8.5: Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

  Delmål 8.8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och alla människor i otrygga anställningar.

 • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  Delmål 17.16: Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

Vårt arbetssätt

Medarbetare

Jämställdhet och mångfald

Spendrups arbetar för jämställdhet och mångfald med fokus på könsfördelning, ersättning, karriärmöjligheter och utveckling. Vi siktar på en jämlik arbetsmiljö via en systematisk och målinriktad strategi. Vårt mål är en jämn könsfördelning år 2030. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vår förståelse för mångfaldsfrågor och använder vår vision som vägledning.

Under det gångna året ökade andelen kvinnliga ledare till 32,5 (30) procent. Vi arbetar vidare mot målet om 35 procent kvinnliga chefer till 2025 och minst 40 procent till 2030.

Jämställdhet och mångfald är en central del av vårt rekryteringsarbete. Under 2022 har vi fortsatt använda anonyma rekryteringar för en objektiv rekryteringsprocess där kompetens står i fokus.

Som en del i vårt jämställdhetsarbete genomför vi en årlig lönekartläggning. Målet är jämställda löner för likvärdiga arbetsuppgifter. Resultatet från 2022 visade inga oskäliga löneskillnader. Om oskäliga skillnader upptäcks, hanteras de enligt fastställda rutiner. Vi mäter också om vi upplevs som en inkluderande arbetsplats med mångfald.

Vi har en tydlig rutin för anmälan och utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. I medarbetarundersökningen finns en fråga om medarbetarna vet vart de ska vända sig om de blir utsatta för diskriminering. Den absoluta majoriteten brukar svara ja. De som svarar nej får information om hur de ska agera direkt i undersökningen. Sex incidenter gällande diskriminering har framkommit under året och har hanterats enligt fastställda rutiner.

Framöver kommer arbetet mot målen om lika rättigheter och möjligheter, inklusive jämnare könsfördelning att fortsätta. Som en del i den nya strategin för jämnare könsfördelning kommer vi utveckla vårt ledarskap och medarbetarskap för framtiden.

Hälsa och säkerhet

Spendrups prioriterar en säker och trygg arbetsmiljö för alla medarbetare. Ett av våra viktigaste mål är att helt undvika sjukskrivning på grund av skador. Vårt systematiska hälso- och säkerhetsarbete omfattar såväl medarbetare som inhyrd personal och är baserat på arbetsmiljöpolicy, affärsetisk kod och lagstiftning om psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö.

För att nå vårt mål inom hälsa och säkerhet fokuserar vi på kompetensutveckling och utbildning inom hälsa och säkerhet samt säkra beteenden och investering i modern teknik. Grundutbildning i arbetsmiljö erbjuds till alla medarbetare, medan extra utbildning tillhandahålls till de arbetsgrupper som utsätts för fysiska risker dagligen. Det är framförallt våra kollegor i produktionen och åkeriverksamheten som hanterar tunga maskiner, fat och pallar som riskerar kläm- och stötskador men även att komma i kontakt med skadliga ämnen. Medarbetare som arbetar skift genomgår specifika utbildningar, inklusive ett så kallat skiftkörkort. Chefer, skyddsombud och fackliga representanter genomför regelbundna och obligatoriska utbildningar inom arbetsmiljö.

Som ett led i att identifiera och hantera arbetsrelaterade risker har vi under året genomfört revision av arbetsmiljön. Alla har möjlighet att utses till skyddsombud och ingå i Spendrups centrala samt lokala skyddskommittéer som sammanträder kvartalsvis. Skyddskommittéerna, där även arbetsgivare ingår, hanterar risker, rapporterar avvikelser, tar fram handlingsplaner och samverkar med fackliga organisationer. Vid behov kopplar vi även in extern företagshälsovård för att göra riskbedömningar av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön .

Det är viktigt att medarbetare rapporterar situationer de upplever som farliga eller riskfyllda. Rapportering görs till Spendrups HR-avdelning. Inkomna ärenden hanteras enligt Spendrups rutiner för krisledning.  

Som en del i att belysa arbetet med hälsa och säkerhet arrangerades en vecka med arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Under veckan behandlades vikten av att uppmärksamma och registrera riskobservationer, tillbud och olyckor.

Vi har redovisat arbetsmiljöarbetet för koncernledningen och förankrat mål och förhållningssätt.

Pandemin fortsatte att utmana Spendrups under årets första kvartal. Vi fokuserade på att hålla igång verksamheten och skydda medarbetare genom att följa rekommendationer, bevaka avstånd, upprätthålla god hygien och stanna hemma vid symptom. Medarbetarnas hälsa och välbefinnande är en prioritet för oss. Därför erbjuder vi friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter och stöd för en ergonomisk arbetsplats i hemmet, både under och efter pandemin. Alla medarbetare omfattas av kollektivavtal, pensionsförmåner, sjuk- och livförsäkring samt förstärkt föräldrapenning.

Framåt kommer arbetet mot målet om trygg och säker arbetsplats för alla, inklusive noll arbetsplatsolyckor att fortsätta. Arbetsmiljöarbetet kommer att inriktas på att lösa utmaningar inom den del av verksamheten där störst risker finns.

Engagemang, effektivitet, talang och kompetens

För att nå målet att ha de mest nöjda, motiverade och engagerade medarbetarna i branschen fokuserar vi på att vara lyhörda, ge möjligheter till personlig utveckling och ha ett tydligt ledarskap. Genom den årliga medarbetarundersökningen får vi insikt om medarbetarnas engagemang. Varje arbetsgrupp diskuterar resultatet med sin chef och tillsammans utarbetas handlingsplaner för att främja och bibehålla engagemang.

Alla medarbetare genomför ett individuellt medarbetarsamtal per år där mål, behov och kompetensutveckling diskuteras med närmsta chef. Utifrån samtalet tas individuella utvecklingsplaner och mål fram som följs upp halvårsvis. Framåt kommer den årliga medarbetarundersökningen utvecklas för att bli ett ännu mer effektivt verktyg för att fånga medarbetarnas röst och främja dialogen mellan arbetsgivaren och medarbetarna.  

Leverantörer

För att säkerställa att alla våra leverantörer följer våra etiska krav genomför vi regelbundna granskningar och bedömningar. Dessa bedömningar inkluderar bland annat en granskning av leverantörens efterlevande av gällande lagstiftning och internationella regler och riktlinjer. I vår leverantörsbedömning tillämpar vi även FN:s Global Compact och OECD:s principer för multinationella företag. Vi utvärderar också leverantörernas produktkvalitet och -säkerhet, arbetsmiljö och miljöpåverkan. Vi tar också hänsyn till riskerna som är förknippade med leverantörernas lokalisering. I de fall en leverantör inte undertecknar vår uppförandekod granskar vi deras egna uppförandekoder för att se om de är likvärdiga med våra etiska krav.

Varje ny leverantör är skyldig att underteckna vår uppförandekod eller motsvarande uppförandekod. Detta säkerställer att vi arbetar med leverantörer som har samma höga etiska standarder som vi har på Spendrups. Alla nya leverantörer genomgår även en leverantörsbedömning och blir bedömda i vårt leverantörsbedömningssystem. Dessa följs sedan upp med ett intervall om maximalt tre år. Vid uppföljningar hos leverantörer ligger fokus på livsmedels­äkerhet och arbetsmiljö. Miljö eller andra hållbarhets­frågor inkluderas vid behov. Under 2022 har vi arbetat vidare med leverantörsbedömning av våra prioriterade leverantörer där alla (100 procent) blev godkända, vilket är en högre andel än det uppsatta målet på 96 procent. De prioriterade leverantörerna står för merparten av Spendrups inköp.

Prioriterade leverantörer är leverantörer som uppfyller ett eller fler av kriterierna nedan måste även genomgå Spendrups webbaserade leverantörsbedömning för att få leverera produkter eller tjänster till Spendrups.

 • Leverantören levererar produkter eller tjänster som kan ge upphov till produktkvalitets- och/eller produktsäkerhetsrisker.
 • Leverantören levererar produkter eller tjänster som kan ge upphov till negativ påverkan på miljön eller arbetsmiljön.
 • Leverantörer som levererar produkter som härstammar från länder utanför EU [med undantag för Schweiz, Norge, Island, Lichtenstein, USA, Kanada, Japan, Australien och Nya Zeeland].
 • Om Spendrups av annan anledning gör bedömningen att leverantören ska genomgå leverantörsbedömningen.

Dotterbolaget Spring Wine & Spirits AB har en annan verksamhet jämfört med Spendrups. Bolaget säljer vin och sprit från globala koncerner och små familjeproducenter från runt 90 producenter världen över. På grund av pandemins restriktioner har det inte varit möjligt att genomföra planerade platsbesök och revisioner under 2022. Vissa revisioner genomfördes digitalt och vi planerar att återuppta verksamheten så fort det är möjligt. Spring Wine & Spirits tillämpar samma strategier och riktlinjer som resten av Spendrups-koncernen. Varje år rapporterar Spendrups och Spring Wine & Spirits till Systembolagets hållbarhets­plattform för leverantörer för att underlätta Systembolagets arbete med goda arbetsvillkor i leverantörskedjan.

Spendrups följer Systembolagets krav och medverkar i deras kartläggning av leverantörer och underleverantörer vad gäller miljömässiga och sociala risker. Vi för dialog med både Systembolaget och våra leverantörer för att göra kartläggningen så relevant och användbar som möjligt.

Framåt fokuserar vi på att genomföra revisoner enligt plan under 20232024. Vi planerar också att integrera det nya revisionssystemet i Spendrups befintliga system för leverantörsbedömning, internutbilda revisorer för att stärka Spendrups förmåga att själva göra kontroller samt använda det nya systemet för arbetet med nya och befintliga leverantörer.

Affärsetik

Spendrups har en nolltolerans för korruption och annat olagligt eller olämpligt beteende i affärslivet, och vi strävar efter att stärka medarbetarnas kunskap genom riktade utbildningar. Den affärsetiska koden är en obligatorisk del av introduktionsutbildningen för nya medarbetare och innehåller Spendrups syn på extern representation, rättvis konkurrens och sunda affärsprinciper. Koden kommer också att revideras under 2023 för att tydligare knyta an till principerna i FN:s Global Compact. Vår affärsetiska kod finns tillgänglig på vår hemsida och du hittar den här.

Medarbetare som arbetar inom försäljning, marknadsföring och inköp får specifik utbildning om Spendrups affärsetiska riktlinjer samt om gällande regler inom konkurrensrätt, otillbörliga handelsmetoder, antikorruption och marknadsföring. Alla nya chefer på Spendrups genomför en chefsutbildning i Spendrups affärsetiska kod som innehåller både teoretiska och praktiska inslag. Under året har utbildning inom antikorruption genomförts av medarbetarna i affärsområdena restaurang och produktutveckling. Samtliga nya chefer har också genomfört utbildningen.

Under året har vi tagit fram en konkurrensrättslig handbok som behandlar allmänna konkurrensrättsriktlinjer som finns tillgänglig för alla medarbetare på intranätet. Handboken ska fungera som en vägledning för att minimera risken för konkurrensöverträdelser.

Spendrups har en visselblåsarfunktion som finns till för att såväl medarbetare som externa ska kunna anmäla förmodade oegentligheter anonymt. Tjänsten uppfyller ISO-standarden 27001/27018 för informationssäkerhet och finns tillgänglig på vår hemsida. Ärenden som inkommer via visselblåsarfunktionen hanteras enligt fastställda rutiner. Visselblåsarfunktionen tillhandahålls av en extern part och inkomna rapporter tas emot och hanteras av en advokatbyrå. Advokatbyrån avgör om det som har rapporterats ska skickas vidare till Spendrups chefsjurist eller HR-direktör. Spendrups representant som tar emot informationen kommer undersöka ärendet för att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas. Anmälaren ska alltid få en bekräftelse på att ärendet mottagits inom sju (7) dagar och inom tre (3) månader få information om uppföljningen av ärendet. Rapportering sker alltid anonymt. Under 2022 inkom tre (3) ärenden och samtliga ärenden har hanterats.

En compliance-funktion kommer att införas under 2023. Syftet är att stärka regelefterlevnad samt förebygga och minska risken för lagöverträdelser. Arbetet i funktionen kommer att fokusera på att analysera och identifiera risker som finns i Spendrups verksamhet och utifrån analysen kommer policyer, riktlinjer, processer och vägledande dokument att tas fram. Särskilt fokus kommer vara på att förebygga risken för korruption, överträdelser av konkurrensreglerna och lagen mot otillbörliga handelsmetoder samt annat förtroendeskadligt beteende i strid med vår affärsetiska kod. Vi kommer även att genomföra utbildningsinsatser avseende korruptions- och mutbrott, konkurrensrätt samt GDPR. Under året har det inte förekommit några avvikelser gällande korruptions- och mutbrott eller konkurrensrätt. Spendrups är sedan 2020 föremål för en konkurrensrättsutredning. 

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang är en viktig del av Spendrups verksamhet. Vi strävar efter att stödja förenings- och fritidsaktiviteter i de områden där vi verkar genom ekonomiskt stöd eller med produkter. Vi ser till att stödet ges till organisationer som är i linje med Spendrups värderingar och som har en koppling till de områden där vi verkar. Dessa organisationer ska främst vända sig till barn och ungdomar.

Nyckeltal

Anställda totalt på företaget1TotaltKvinnorMän
 202220212020202220212020202220212020
Tillvidareanställda10961064999325299291771773708
Visstidsanställda158171255333043125141212
Timanställda572734281223291511
Heltidsanställda1383990973399276271984714702
Deltidsanställda000000000
Kollektivanställda795548569158111110637437459
Tjänstemän613517511261202198352315313

1Spendrups har fyra (4) medarbetare som inte är anställda men som arbetar för organisationen via bemanningsföretag. Arbetet utförs inom kontorsservice.

Anställda i Stockholmsregionen (HK), 20221KvinnorMän
Tillvidareanställda145120
Visstidsanställda01
Timanställda31
Heltidsanställda147130
Deltidsanställda00
Kollektivanställda00
Tjänstemän157131
Anställda i Grängesberg, 20221KvinnorMän
Tillvidareanställda127370
Visstidsanställda1325
Timanställda10
Heltidsanställda137395
Deltidsanställda00
Kollektivanställda87321
Tjänstemän3976
Anställda i Hällefors, 20221KvinnorMän
Tillvidareanställda1656
Visstidsanställda00
Timanställda00
Heltidsanställda1556
Deltidsanställda00
Kollektivanställda646
Tjänstemän1010
Anställda i övriga landet, 20221KvinnorMän
Tillvidareanställda15183
Visstidsanställda213
Timanställda12
Heltidsanställda19202
Deltidsanställda00
Kollektivanställda594
Tjänstemän15109

Per den 31 december 2022

Kollektivavtal och medarbetarsamtal 2022 (%)
 TotaltKvinnorMänKollektivanställdaTjänstemän
Medarbetare som omfattas av kollektivavtal100%100% 100% 100%100% 
Medarbetare som har haft medarbetarsamtal100%100% 100% 100%100% 
Kollektivavtal och medarbetarsamtal 2021 (%)
 TotaltKvinnorMänKollektivanställdaTjänstemän
Medarbetare som omfattas av kollektivavtal100%100% 100% 100%100% 
Medarbetare som har haft medarbetarsamtal100%100% 100% 100%100% 
Kollektivavtal och medarbetarsamtal 2020 (%)
 TotaltKvinnorMänKollektivanställdaTjänstemän
Medarbetare som omfattas av kollektivavtal100%100% 100% 100%100% 
Medarbetare som har haft medarbetarsamtal100%100% 100% 100%100% 
Mångfald 2022
 KvinnorMänUnder
30 år
30-50 årÖver 50 år
Styrelse36%64%8%21%71%
Ledande befattningshavare33%67%1%47%52%
Kollektivanställda19%81%27%43%30%
Tjänstemän41%59%8%55%37%
Totalt Spendrups30%70%19%48%33%
Mångfald 2021
 KvinnorMän
Styrelse35%65%
Ledande befattningshavare30%70%
Kollektivanställda20%80%
Tjänstemän39%61%
Totalt Spendrups
Mångfald 2020
 KvinnorMän
Styrelse43%57%
Ledande befattningshavare27%73%
Kollektivanställda19%81%
Tjänstemän39%61%
Totalt Spendrups
Arbetsplatsolyckor202220212020
Antal arbetsrelaterade dödsfall000
Dödsfallsfrekvens1000
Antal allvarliga arbetsplatsolyckor2106
Frekvens allvarliga arbetsplatsolyckor10,100,7
Antal allvarliga tillbud34112
Tillbudsfrekvens10,41,20,2
Antal arbetsplatsolyckor som resulterat i sjukskrivning4201623
Totalt antal arbetade timmar1 822 0751 733 8261 692 721

Antal timmar som använts vid beräkning: 200 000
Allvarlig arbetsplatsolycka definieras som olycksfall där en person kan bli eller har blivit permanent skadad eller som leder till dödsfall. Dessa anmäls till Arbetsmiljöverket.
Allvarligt tillbud definieras som "nästanolycka" enligt samma definition som ovan.
De vanligaste olyckorna inkluderar klämda händer eller fötter, exempelvis vid användning av truck, sårskada samt vrickningar och stukningar.Sjukfrånvaro202220212020
Män4,4%4,4%4,5%
Kvinnor5,5%5,6%6,7%
Totalt4,7%4,8%5,2%
Leverantörsbedömningar (andel av prioriterade leverantörer)202220212020
Livsmedels­råvaror100%100%98%
Inköpt färdigråvara100%100%100%
Förpackningar100%100%100%
Transporter100%100%86%
Övriga insatsvaror och tjänster100%100%91%
Reklammaterial­100%100%100%
Totalt bedömda leverantörer, %100%100%96%