Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Hållbar dryckes­kultur

Vi levererar drycker av hög kvalitet. Genom våra goda alkohol­- och sockerfria drycker bidrar vi till en sundare konsumtion.

Våra hållbarhets­mål för fokusområdet

Övergripande mål

Livsmedels­äkerhet och kvalitet

 • Minimera antalet skadade konsumenter från produkt, såsom till exempel skärskador eller allergiska reaktioner

Hälsa

 • Erbjuda ett brett sortiment av alkohol­fria alternativ
 • Erbjuda ett brett sortiment av produkter med mindre eller inget socker

MålUtfall 2022
Minimera antalet skadade konsumenter6 fall av skador
Bredda utbudet av alkohol­fria alternativ samt produkter med lägre sockerhaltFlertalet lanseringar under 2022
Ledande på ekologiskt ölMarknadsledande på Systembolaget

Globala mål

 • Mål 3: Hälsa och välbefinnande

  Delmål 3.5: Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkohol­bruk.

 • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Delmål 15.5: Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Vårt arbetssätt

Livsmedels­äkerhet och kvalitet

Spendrups arbetar med livsmedels­äkerhet och kvalitet för att förebygga risker med våra produkter.

Alla avvikelser som upptäcks ska rapporteras. Genom att leva upp till de standarder och lagar som berör oss skapar vi en livsmedels­säkerhetskultur. Alla medarbetare får den utbildning och kompetens som krävs för att känna till de risker som finns. Under året genomfördes projektet Kvalitetslyftet, med syftet att öka medvetenheten kring kvalitetsfrågor och förbättra kvalitetsstatusen inom produktionen.

Spendrups arbetar aktivt med att minska antalet incidenter, genom rotorsaksanalyser och att informera om åtgärder som vidtas vid avvikelser. Kvalitetsavdelningen har under året arbetat med att definiera arbetssätten för interna- och externa revisionsavvikelser. Vi har skapat en delrapport i vårt nuvarande avvikelsehanteringssystem för att underlätta arbetet med rotorsaksanalyser.

Spendrups livsmedels­äkerhetsgrupper har under året genomfört utbildning i riskanalys och HACCP, en arbetsmetod för att kartlägga och bedöma faror i livsmedels­produktion. Ledarna för livsmedels­säkerhetsgrupperna har fått fördjupningskurser i HACCP. Fyra nya internrevisorer har utbildats och påbörjat sina nya roller under året.

Spendrups anläggningar i Grängesberg och Hällefors är certifierade enligt den internationella standarden FSSC 22000 som styr vårt arbete med livsmedels­­säkerhet. Detta arbete styrs även av Spendrups policy för livsmedels­­säkerhet och kvalitet och följs upp genom:

 • Dagliga morgonmöten med operatörer och linjeansvariga
 • Egenkontroller
 • Täta och återkommande kvalitetsuppföljningar och hantering av avvikelser
 • Ständiga förbättringar genom interna och externa revisioner

Under 2023 kommer vi fortsätta definiera arbetssätt för avvikelsehantering och för den nya kvalitetsorganisationen. Vi kommer att fortsätta förbättra samarbeten och kommunikation kring livsmedels­säkerhet och kvalitetsfrågor inom företaget. Vår ambition är att implementera ett nytt avvikelsehanteringssystem under 2024.

Ekologiska produkter

Ekologisk odling handlar bland annat om att gynna den biologiska mångfalden. Den stora skillnaden jämfört med konventionell odling är att endast ett fåtal växtskyddsmedel får användas och att ekologiska odlare framförallt använder förebyggande metoder.

Spendrups har mångdubblat sin produktion av ekologiskt öl de senaste åren och beslutar varje år för att konvertera befintliga drycker till ekologiska. Vi ser en fortsatt efterfrågan och ekologiskt ingår som en del i Systembolagets märkning Hållbart val.

Alla Spendrups egna bryggerier är ekocertifierade. Under 2023 planerar vi att flytta vårt utvecklingsbryggeri och kommer då ekocertifiera detta på nytt.

Hälsa

Spendrups utvecklar nya drycker med mindre eller noll alkohol­ och socker, för att möta den ökade efterfrågan på hälsosammare produkter. Att utveckla högkvalitativa och smakrika alternativ till alkohol­haltiga drycker är en del av Spendrups strategi för att bidra till att göra det enklare att dra ner på eller välja bort alkohol­.

Vi jobbar även intensivt med sockerfria dryckes­alternativ. Vår strategi vid produktveckling, Zero First, innebär att vi tar fram den sockerfria smaken först, för att få en så god smak som möjligt. Intresset för läsk utan socker är stort och Zero är den kategori inom läsk där försäljningsökningen är som störst. Under 2022 har vi fortsatt att lansera ytterligare alkohol­- och sockerfria drycker. Vårt nya utvecklingsbryggeri i Länna kommer ha en anläggning för avalkohol­isering vilket kommer effektivisera utvecklingen av alkohol­fria drycker under 2023.

Marknadsföring och försäljning

Spendrups gör årligen stora investeringar i marknadsföringen av det alkohol­fria sortimentet för att bidra till en kultur där alkohol­fria drycker ses som ett likvärdigt alternativ till alkohol­haltiga.

Alla (100%) av våra produktkategorier omfattas av kravet på produktinformation. Vår marknadsföring av alkohol­haltiga drycker följer relevant lagstiftning och branschpraxis. Utöver det har vi tagit fram interna principer för vår marknadsföring av alkohol­haltiga drycker. Samtliga befintliga och nyanställda medarbetare inom marknadsföring får utbildning om gällande lagstiftning och branschriktlinjer. Vi kommer fortsätta utbilda våra medarbetare gällande alkohol­lagstiftning samt uppdatera och sprida våra riktlinjer inom bolaget i enlighet med rådande och kommande rättsutveckling.

Under de senaste åren har regelverket kring alkohol­marknadsföring utvecklats vilket har gett upphov till osäkerhet på marknaden, där olika aktörer gör olika tolkningar av gällande rätt. Spendrups har noga följt denna praxisbildning, utvärderat och tagit ställning till vad som förefaller utgöra gällande rätt. Under året har Spendrups genomfört specifika utbildningsinsatser kring utvecklingen för medarbetare som arbetar med marknadsföring.

Under året har Spendrups marknadsföring inte varit föremål för några anmälningar eller ärenden.

Nyckeltal

Ekologiskt sortiment202220212020
Öl
Antal ekologiska öl1484542
Andel av ölförsäljningen7,4%7,1%6,7%
Volym ekoöl, miljoner liter13,612,711,6
Volymökning jämfört med föregående år (index)10711099
Cider och Blanddrycker
Antal ekologisk cider och blanddrycker1171714
Andel av försäljningen11,2%44,8%42,6%
Volymökning jämfört med föregående år (index)352124106
Vin
Antal ekologiska viner1131139124
Andel av vinförsäljningen18,0%19,0%19,9%
Volymökning jämfört med föregående år (index)10095114
Sprit
Antal ekologiska spriter1331
Andel av spritförsäljningen0,2%0,2%0,2%
Volymökning jämfört med föregående år (index)121148109

1 Avser antal unika produkter
2 Färre ekologiska cider på grund av ny lagstiftning kring vilka aromer som får användas i ekologiska produkter