Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Vi har som mål att vara en fossilfri verksamhet och minska vår klimatpåverkan i hela värdekedjan.

Övergripande mål enligt Science Based Targets

Minska växthusgasutsläppen med 90 procent i absoluta tal i scope 1 och 2 och med 30 procent per liter i scope 3 till 2030, jämfört med 2019. Basåret för Spendrups science based target är 2019 då 2020 och 2021 var avvikande år på grund av pandemin och är därmed inte representativa.

Scope 1 och 2 är direkta utsläpp från den egna verksamheten, till exempel egna lastbilar och fastigheter samt indirekta utsläpp från inköpt energi. Scope 3 är alla indirekta utsläpp från värdekedjan uppströms och nedströms och inkluderar bland annat råvaror, transporter och distribution, maskinpark, avfall, tjänsteresor med mera.

Våra hållbarhets­mål för fokusområdet

Övergripande mål

 • Fossilfri produktion och fossilfria inrikes transporter till 2025
 • Minskad klimatpåverkan i värdekedjan
 • Klimatmål enligt Science Based Targets
MålUtfall 2022
Fossilfri energianvändning i produktionen:
0 g CO2/liter producerad dryck (scope 1)

0 g/liter
100% fossilfri andel i egna transporter99%
100% fossilfri andel i inrikestransporter 202581%
Fossilfria service- och tjänstebilar 202593% förnybar diesel, 22% eldrivna tjänstebilar
Klimatmål enligt Science Based Targets: 90 procent minskning i absoluta tal i scope 1 och 2 samt 30 procent minskning per liter i scope 3 till 2030 jämfört med 2019.

Scope 1 och 2: 92% minskning

Scope 3: 0% minskning

Globala målen

 

 • Hållbar energi för alla

  Delmål 7.2: Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

  Delmål 7.3: Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

 • Bekämpa klimatförändringarna

  Delmål 13.3: Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.
  Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Vårt arbetssätt

Produktion

För att nå våra mål om att minimera utsläpp från vår verksamhet fokuserar våra investeringar och reinvesteringar på energieffektivisering. Spendrups tillämpar ett systematiskt arbetssätt och är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. 

Spendrups produktion drivs av fossilfri energi från raps, förnybar el, biogas och drav. Biogasen kommer från vår avloppsrening och draven är en rest från vår ölbryggning. Överlag jobbar vi för att bli mer självförsörjande på energi och har som målsättning 80 procent nyttjandegrad av biogas och drav, alltså andel som används till energi. Nyttjandegraden av drav ökade med nio procentenheter till 71 procent under 2022. Motsvarande siffror för biogas är en ökning på sex procentenheter till 34 procent.

Under året har vi slutfört en energikartläggning där vi genomlyst vår verksamhet och bland annat implementerat en övergripande optimering av vår pannstyrning för att spara ånga.

Vi kommer framöver fortsätta arbeta mot en energieffektivare produktion och en ökad självförsörjning, bland annat genom att se över utfallet av energikartläggning som slutfördes under året.

Energianvändning i produktion & fastigheter


Spendrups beräknar energiintensitet genom kWh/liter producerad dryck.

Fördelning energikällor i produktionen, %
63
16
2
17
2
0

Transporter

Genom att effektivisera våra transporter kan vi sänka utsläppen per liter dryck. Vi fyller våra lastbilar så långt det går och använder ett ruttplaneringssystem för att optimera dagliga leveranser samt skapa långsiktiga logistikstrategier. Vi jobbar även med att centralisera transporter från våra dotterbolag.

För att uppnå vårt mål om fossilfria inrikestransporter till 2025 satsar vi på förnybara bränslealternativ. Våra lastbilar körde till 99 procent på förnybart bränsle under 2022, med upp till 90 procent lägre utsläpp jämfört med fossil diesel. Vi samarbetar med vår bränsleleverantör för egen tankning på terminaler samt via ett nationellt nätverk av tankställen. Under 2022 har vi även tagit in två el-drivna lastbilar för leverans i Stockholm och kommer utvärdera om vi ska köpa in fler. Vi har även beställt biogas-drivna lastbilar som kommer att levereras våren 2023.

Vi ställer dessutom krav på våra transportleverantörer. Under 2022 har vi haft löpande uppföljning med våra avtalspartners gällande omställning till fossilfritt.

Arbetet med att minska utsläpp från transporter innefattar också medarbetarnas tjänsteresor och tjänstebilar. Handlingsplanen går ut på att ställa om så att bilflottan kan köra på förnybara bränslen eller el samt främja alternativa transportmedel. Digitala möten är numera en naturlig del i vårt arbetssätt vilket också sparar på resor.

Värdekedjan

Större delen av Spendrups utsläpp uppstår utanför den egna verksamheten. För att identifiera rätt åtgärder och minska utsläppen beräknar och rapporterar vi faktiska siffror över vår klimatpåverkan i värdekedjan för första gången i år. Vi fortsätter kontinuerligt att utveckla våra beräkningar tillsammans med våra samarbetspartners.

Under året har vi som en viktig del i vårt hållbarhets­arbete satt klimatmål för hela värdekedjan samt ansökt och fått det antaget av Science Based Targets initiative (SBTi). Vårt mål är att minska växthusgasutsläppen med 90 procent i absoluta tal i scope 1 och 2* och med 30 procent per liter i scope 3** till 2030, jämfört med 2019. Spendrups klassas därmed som ett företag i linje med 1,5-gradersmålet i scope 1 och 2. Målet för scope 3 har också godkänts under valideringsprocessen.

Under 2023 kommer vi även att påbörja en kartläggning av våra leverantörers klimatarbete för att ta fram en handlingsplan för att minska vår och deras klimatpåverkan.

*Scope 1 och 2 är direkta utsläpp från den egna verksamheten, till exempel egna lastbilar och fastigheter samt indirekta utsläpp från inköpt energi. 

**Scope 3 är alla indirekta utsläpp från värdekedjan uppströms och nedströms och inkluderar bland annat råvaror, transporter och distribution, maskinpark, avfall, tjänsteresor med mera.

Nyckeltal

Utsläpp från produktion och fastigheter (CO2e, ton)202220212020
El (vattenkraft) - Scope 2 (location-based)1700
El (vattenkraft) - Scope 3 (location-based)204603800
Biogas - Scope 10,600
Biogas - Scope 3622516
Fjärrvärme - Scope 2126654
Fjärrvärme - Scope 3212721
Drav - Scope 1000
Drav - Scope 3000
RME - Scope 1000
RME - Scope 32 6672 0242 5331
Träpellets - Scope 10130
Träpellets - Scope 30450
Bränsleolja - Scope 100741
Bränsleolja - Scope 30061
Övrigt   
Köldmedier - Scope 107963
Värmepanna - Scope 1312828
Värmepanna - Scope 3022
Arbetsmaskiner - Scope 1000
Arbetsmaskiner - Scope 301113
Totala utsläpp - Scope 131120832
Totala utsläpp - Scope 2296654
Totala utsläpp - Scope 32 9543 4743 446

1 Siffrorna har justerats på grund av att felaktig omräkningsfaktor använts i tidigare redovisning och därmed gett tusen gånger lägre utsläpp

Energianvändning i produktion och fastigheter (MWh)2022 20212020 
El (vattenkraft)76 61972 52267 820
Biogas2 5632 0681 313
Fjärrvärme2 3163 1382 531
Drav (reducerat med 30% för tillverkning)20 05217 19315 967
RME20 61818 14222 707
 Träpellets03 2290
Total förnybar energi 122 168116 292110 338
Olja1141042 863
Total icke förnybar energi1141042 863
Total energianvändning122 282116 396113 201

Spendrups har ingen försäljning av energi.

Utsläpp från transporter (CO2e, ton)202220212020
Intransporter, inköpta - Scope 31 8691 8651 7311
Kundtransporter med egna fordon - Scope 1341842
Kundtransporter med egna fordon - Scope 3558389355
Kundtransporter, inköpta - Scope 31 43532 03435 7432
Totala in- och kundtransporter3 8964 3057 871
Avfallstransporter - Scope 3122162192
Bruks- och tjänstebilar - Scope 1643978939
Bruks- och tjänstebilar - Scope 3264400205
Certifikat för förnybar diesel -450-506-942
Tjänsteresor - Scope 31183076
Totala övriga transporter6971 064470

Justering från Hållbarhets­redovisningen 2020 då en post saknades
Justering från Hållbarhets­redovisningen 2020 då en post saknades
3 Inkluderar reduktion genom certifikat för förnybar diesel motsvarande 1 992 ton CO2 år 2021                                                                           

Klimatberäkning värdekedja (CO2e, ton)  
Scope 1 20222019
Bruks- och tjänstebilar643
Stationär förbränning31
Transport34
Summa scope 17089 368
Scope 2 
Bruks- och tjänstebilar13
Elförbrukning4
Fjärrvärme12
Summa scope 22934
Scope 3  
Inköpta varor och tjänster1112 334111 323
Användning av sålda produkter 4 7155 768
Transporter och distribution uppströms7 07312 586
Transporter och distribution, nedströms (kundernas transporter)4 7824 559
Kapitalvaror12 1427 855
Bränsle och energirelaterade aktiviteter3 7122 386
Pendlingsresor 1 5601 560
Tjänsteresor118418
Avfall End-of-life363363
Avfall i egen verksamhet 123236
Hantering av sålda produkter00
Franchises00
Investeringar00
Hyrda tillgångar00
Uthyrda tillgångar2 6962 214
Summa  scope 3149 619149 268
SUMMA150 356158 670

1Inkluderar utsläpp från legoproduktion.

CO2e kg/ liter 2022 2019 
Såld volym (liter) 399 184 340397 558 247
Scope 1 0,0020,024
Scope 2 00
Scope 3 0,3750,375