Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

GRI-index 2022

Spendrups Bryggeri AB har rapporterat i enlighet med GRI Standards för rapporteringsperioden 1 januari 2022 till 31 december 2022.
GRI 1: Foundation (2021) har använts vid upprättande av redovisningen men ingen av GRI:s sektorstandarder (eftersom det ännu inte finns någon för den bransch inom vilken Spendrups är verksam).

GRI 2: GENERELLA UPPLYSNINGAR (2021)

Upplysning

AvsnittSidaAvsteg
2-1 Detaljer om organisationen

Kort om Spendrups

Ägar­e och kontakt

Hållbarhets­styrning

6-8

95

54-57

2-2 Enheter inkluderade i organisationens hållbarhets­rapporteringRedovisningsprinciper82-83
2-3 Redovisningsperiod, frekvens och kontaktperson Redovisningsprinciper82-83
2-4 Förändringar i tidigare rapporterade upplysningarMinskad klimat- och miljöpåverkan58-64
2-5 Externt bestyrkandeBestyrkanderapport94
2-6 Aktiviteter, värdekedja och andra affärsförbindelser

Kort om Spendrups

Leverantörer

6-8

41-42

2-7 Anställda

Redovisningsprinciper

Kort om Spendrups

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

82-83

6-8

73-81

2-8 Arbetare som inte är anställdaGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
2-9 Sammansättning och struktur för styrning Hållbarhets­styrning54-57

2-10 Nominering och val för högsta styrande organHållbarhets­styrning54-57
2-11 Ordförande för högsta styrande organ Hållbarhets­styrning54-57
2-12 Styrande organs roll i översyn och hantering av påverkan Hållbarhets­styrning54-57
2-13 Delegering av beslutsfattande för hantering av påverkan Hållbarhets­styrning54-57
2-14 Högsta styrande organets roll i hållbarhets­redovisningHållbarhets­styrning54-57
2-15 IntressekonflikterHållbarhets­styrning54-57
2-16 Kommunikation av kritiska angelägenheterHållbarhets­styrning54-57
2-17 Den samlade kunskapen hos det högsta styrande organetHållbarhets­styrning54-57
2-18 Utvärdering av det högsta styrande organets prestationHållbarhets­styrning54-57
2-19 ErsättningspolicyHållbarhets­styrning54-57

2-19 Information otillgänglig/ofullständig

Spendrups saknar skriftlig nedtecknad ersättningspolicy men rapporterar på hur ersättningen fastställs.

2-20 Process för att fastställa ersättningarHållbarhets­styrning54-57

2-20, a.ii & b Information otillgänglig/ofullständig

Spendrups har ännu ingen process för att involvera intressenter vid fastställande av ersättningar.

2-21 Årligt totalt kompensations­förhållande

Information otillgänglig/ofullständig

Spendrups är ett familjeägt bolag utan krav på publik ersättningspolicy. Data för totalt kompensations­förhållande saknas och Spendrups planerar att rapportera mer omfattande då CSRD träder i kraft

2-22 Uttalande om strategi för hållbar utveckling Vd-ord3-5
2-23 Värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

Hållbarhets­styrning

73-81

54-57

2-24 Förankring av värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande

Affärsetik

Hållbarhets­styrning

Risker och riskhantering

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

43

54

49

73

2-25 Processer för att avhjälpa negativ påverkanGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73
2-26 Mekanismer för rådgivning och rapportering av angelägenheter för organisationen

Affärsetik

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

43

73

2-27 Efterlevnad av lagar och förordningarGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73
2-28 Medlemskap i organisationer

Samhällsengagemang

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

44

73

2-29 Metod för intressentengagemangVäsentlighetsanalys51
2-30 KollektivavtalGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73

GRI 3: VÄSENTLIGA FRÅGOR (2021)

UpplysningAvsnitt SidaAvsteg
3-1 Process för att fastställa väsentliga frågorVäsentlighetsanalys51-53
3-2 Lista på väsentliga frågorVäsentlighetsanalys51-53

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 200: Ekonomi

GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågorKort om Spendrups6-8

201-1 Genererat och distribuerat direkt ekonomiskt värdeKort om Spendrups6-8

GRI 205: Anti-korruption 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Affärsetik

Risker och riskhantering

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

43

49-50

73-81

205-1 Verksamheter utvärderade gällande risker relaterade till korruption

Risker och riskhantering

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

49-50

73-81

205-3 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärderGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
GRI 206: Konkurrensbegränsande beteende 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Affärsetik

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

43

73-81

206-1 Legala fall gällande konkurrensbegränsande praxis,  konkurrenslagstiftning och dominerande marknadsställningGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 300: Miljö

GRI 301: Material­ 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Förpackningar

Risker och riskhantering

Cirkulär resursanvändning

20-22

49-50

65-69

301-1 Material­användning i vikt eller volymCirkulär resursanvändning65-69
GRI 302: Energi 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Produktion

Minskad klimat- och miljöpåverkan

13-14

58-64

302-1 Energianvändning inom den egna organisationen

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Redovisningsprinciper

58-64

82-83

302-3 EnergiintensitetMinskad klimat- och miljöpåverkan58-64
302-4 Minskning av energianvändningRedovisningsprinciper82-83
GRI 303: Vatten och utsläpp 2018AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Vatten

Risker och riskhantering

Cirkulär resursanvändning

23

49-50

65-69

303-1 Interaktioner med vatten som en delad resurs

Vatten

Cirkulär resursanvändning

23

65-69

303-2 Hantering av vattenrelated påverkan

Vatten

Cirkulär resursanvändning

23

65-69

303-5 VattenkonsumtionCirkulär resursanvändning65-69

GRI 305: Utsläpp 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Produktion

Värdekedjan

Transporter

Hållbara odlingsmetoder för maltkorn

Redovisningsprinciper

Risker och riskhantering

58-64

13-

16

14-15

17-18

82-83

49-50

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Redovisningsprinciper

58-64

82-83

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2)

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Redovisningsprinciper

58-64

82-83

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Redovisningsprinciper

58-64

82-83

305-4 Utsläppsintensitet av växthusgaser

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Redovisningsprinciper

58-64

82-83

GRI 306: Avfall 2020AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Förpackningar

Cirkulär resursanvändning

Redovisningsprinciper

Risker och riskhantering

20-22

65-69

82-83

49-50

306-1 Avfallsgenerering  och signifikant avfallsrelaterad påverkan

Förpackningar

Cirkulär resursanvändning

20-22

65-69

306-2 Hantering av signifikant avfallsrelaterad påverkan

Förpackningar

Cirkulär resursanvändning

20-22

65-69

306-3 Genererat avfall

Förpackningar

Cirkulär resursanvändning

Redovisningsprinciper

20-22

65-69

82-83

GRI 308: Bedömning av leverantörer utifrån miljökriterier 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Leverantörer

Risker och riskhantering

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

41-42

49-50

73-81

308-1 Nya leverantörer som granskats enligt miljökriterierGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81

SPECIFIKA UPPLYSNINGAR - GRI 400: Socialt

GRI 403: Hälsa och säkerhet 2018AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Risker och riskhantering

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

49-50

73-81

403-1 ArbetsmiljöledningssystemGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökningGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
403-3 ArbetshälsovårdstjänsterGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
403-4 Medarbetardeltagande, konsultation och kommunikation gällande hälsa och säkerhetGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
403-5 Träning och utbildning gällande hälsa och säkerhetGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
403-6 Främjande av medarbetares hälsaGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
403-7 Förebyggande och hantering av hälso- och säkerhetspåverkan på arbetsplatsen direkt kopplade till affärsrelationerGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
403-8 Medarbetare som omfattas av arbetsmiljöledningssystemGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
403-9 Arbetsrelaterade skadorGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
GRI 404: Träning och utbildning 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Medarbetare

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

37-41

73-81

404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering av prestation och karriärutvecklingGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
GRI 405: Mångfald och lika möjligheter 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Medarbetare

Risker och riskhantering

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

37-40

49-50

73-81

405-1 Mångfald i ledningar och bland medarbetareGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
GRI 406: Icke-diskriminering 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Risker och riskhantering

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

49-50

73-81

406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärderGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
GRI 414: Bedömning av leverantörer utifrån sociala kriterier 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Leverantörer

Risker och riskhantering

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

41-42

49-50

73-81

414-1 Nya leverantörer som granskats enligt sociala kriterierGoda arbetsvillkor i vår värdekedja73-81
GRI 416: Kundens hälsa och säkerhet 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Livsmedels­säkerhet

Hälsa

Hållbar dryckes­kultur

Risker och riskhantering

28-29

31-32

70-72

49-50

416-1 Bedömning av produkt- och tjänstekategoriers hälso- och säkerhetseffekter

Livsmedels­säkerhet

Hållbar dryckes­kultur

28-29

70-72

416-2 Avvikelser gällande produkters och tjänsters hälso- och säkerhetspåverkan

Livsmedels­säkerhet

Hållbar dryckes­kultur

28-29

70-72

GRI 417: Marknadsföring och märkning 2016AvsnittSida Avsteg
3-3 Styrning av väsentliga frågor

Marknadsföring och försäljning

Hållbar dryckes­kultur

Risker och riskhantering

33-34

70-72

49-50

417-1 Krav på produkt- och tjänstinformation och märkning

Marknadsföring och försäljning

Hållbar dryckes­kultur

33-34

70-72

417-2 Avvikelser gällande produkt- och tjänstinformation och märkningHållbar dryckes­kultur70-72