Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Redovisningsprinciper

Spendrups hållbarhets­rapporterar på årsvis basis. Denna hållbarhets­redovisning avser räkenskapsåret 1 januari 2022 till 31 december 2022 och publiceras den 22 maj 2023. Den utgör Spendrups lagstadgade hållbarhets­rapport enligt Årsredovisningslagen. Det innebär att den innehåller information om vår affärsmodell och våra mål, policyer, risker och resultat kopplat till frågor som miljö, personal, socialt ansvar, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Redovisningens omfattning

Hållbarhets­redovisningen har samma omfattning som den finansiella redovisningen, om inget annat anges. Hållbarhets­redovisningen omfattar all Spendrups verksamhet i moderbolaget: bryggerierna i Grängesberg, Hällefors och Visby, huvudkontoret i Stockholm samt terminaler och säljkontor. Hållbarhets­redovisningen omfattar även verksamheten inom Spendrups dotterbolag: Spring Wine & Spirits AB, Hellefors Bryggeri AB, Omaka AB, Bryggeritransport i Bergslagen AB och Grythyttans Glöggfabrik AB. Försäljnings- och produktionsvolymer inkluderar även Gotlands Bryggeri, och de ekonomiska siffrorna omfattar hela koncernen.

Hållbarhets­redovisningen har varit föremål för oberoende extern granskning och revisorns bestyrkanderapport återfinns här.

Hållbarhets­kontakt

För frågor om Spendrups hållbarhets­redovisning eller vårt hållbarhets­arbete, vänligen kontakta hållbarhets­chef Anna Lidström.  

Besöksadress: Sankt Eriksgatan 119, 113 43 Stockholm

Postadress: Spendrups Bryggeri AB, Sankt Eriksgatan 121, 113 43 Stockholm

Telefon, växel: 08-672 77 00

Webbplats: www.spendrups.se

Specifika redovisningsprinciper och beräkningsmetoder

Medarbetare

Medarbetare omfattar personal anställd av Spendrups. Data samlas in från personalsystemet och från systemet för medarbetarsamtal.

Energi

Omfattar energianvändning i produktions- och kontorsfastigheter.

Klimatpåverkande utsläpp

Klimatpåverkande utsläpp beräknas enligt GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, med en operationell kontrollansats. I redovisade utsläpp ingår följande i respektive scope:

 • Scope 1: Utsläpp från köldmedier, värmepanna och arbetsmaskiner samt utsläpp från förbränning av biogas, drav, träpellets, bränsleolja, RME och HVO. Kundtransporter med egna fordon. Bruks- och tjänstebilar.
 • Scope 2: Utsläpp från elanvändning och fjärrvärme i kontors- och produktionsfastigheter.
 • Scope 3: Övriga indirekta utsläpp som relaterar till Spendrups verksamhet, uppströms och nedströms; utsläpp (livscykelperspektiv) från elanvändning, biogas, fjärrvärme, värmepanna, arbetsmaskiner och legoproduktion samt utsläpp (livscykelperspektiv) från drav, träpellets, bränsleolja, RME och HVO. Utsläpp från inköpta transporter, kundtransporter med egna fordon (livscykelperspektiv), inköpta kundtransporter, avfallstransporter, utsläpp från bruks- och tjänstebilar (livscykelperspektiv), samt utsläpp från tjänsteresor.

Koldioxidutsläpp från elanvändning beräknas enligt location-based-metoden. Vid beräkning av utsläpp för elanvändning används utsläppsfaktor från Vattenfall för ursprungsmärkt vattenkraft.

Följande gaser som inkluderas i utsläppsberäkningen av växthusgaser är: CO2 , CH4 , N2O, HFC, PFC, SF6, NF3.

Källor för emissionsfaktorer

 • Arbetsmaskiner, diesel (50% förnybart), diesel (30% förnybart), RME (100%), HVO (100%): Energimyndigheten
 • Avfallstransporter: SCB/Svebio
 • Fjärrvärme: Energiföretagen
 • Drav: Spendrups egen faktor
 • Träpellets, biogas, bränsleolja: Energiföretagen
 • Bensin E5, diesel: Energimyndigheten och Naturvårdsverket
 • Miles 95, Miles Diesel, Miles Diesel Bio, Miles Plus 95, Miles Plus 98: Circle K, Evolution Bensin, Evolution Diesel Plus, Evolution Diesel, ACP Diesel 50, Biodiesel 100: Preem
 • Köldmedia (R401A, R417A, R134a, R407C, R410A, R404A, R449A, R448A): Naturvårdsverket, IPCC, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen samt Spendrups egen faktor

Avfall

Avfallsdata samlas in via Spendrups kontrakterade avfallsleverantörer.